เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สายระหว่างแผ่นพีซีบีกับขดลวดทองแดง                                                                                                                                   1
 The Efficiency Comparative of Wireless Power Transfer between PCB with Copper Coil
 วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rabi Frequency and Oscillation in a Nonlinear Micro-ring Circuit                                                                                                                                                                               12
 Sarayut Pantian
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การลดปริมาณของเสียในการผลิตชิ้นส่วนบานพับฝาท้ายรถกระบะกรณีศึกษาบริษัท นากาตะ (ไทยแลนด์) จำกัด                                                                                                          19
 Reducing Waste in the Hinge Assy–RR Gate Case Study : Nagata (Thailand) Co.,Ltd.
 โอฬาร เส็งสาย และ รณินทร์ กิจกล้า
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาเชิงทดลองของลักษณะการไหลและการถ่ายเทความร้อนในท่อทรงกระบอกเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการติดตั้งแผ่นปีกพรุน                                                                29
 Experimental investigation on heat transfer and fluid flow characteristics in a heat exchanger Cylindrical tube with perforated-wing-tape insert
 ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ และ สมพล สกุลหลง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปัญหาพาสสิพอินเตอร์มอดูเลชัน ณ สถานีฐานในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่                                                                                                                                                                    38
 Passive Intermodulation(PIM) Problem at Base Station in Mobile Communications
 อดิเทพ ชัยสังข์ และ สินชัย อนันตปรีชา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์โหมดกระแสโดยใช้ CCCFTAs ที่ควบคุมได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                         48
 An Electronically Tunable Current-mode Quadrature Oscillator Using CCCFTAs
 ภาณุพงษ์ โพธิ์ศรี และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การหาประสิทธิภาพของแท่งเชื้อเพลิงจากถ่านกะลามะพร้าวและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการประกอบอาหาร                                                                                                      59
 Efficiency of Briquettes from Coconut Shell Charcoal and AgriculturalWaste for Cooking
 ศตพล มุ่งค้ำกลาง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นวัตกรรมอย่างง่ายเพื่อลดถุงเสียในกระบวนการตัดแต่ง โดยการประยุกต์ใช้แนวคิด DMAIC กรณีศึกษา: โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร                                                                          68
 Basic Innovation for Reducing Waste Package in Cutting Process by Application DMAIC Case Study: Food Industry
 สุตาภัทร สืบดี และ รณินทร์ กิจกล้า


  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
5
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี