เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สายระหว่างแผ่นพีซีบีกับขดลวดทองแดง                                                                                                                                   1
 The Efficiency Comparative of Wireless Power Transfer between PCB with Copper Coil
 วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rabi Frequency and Oscillation in a Nonlinear Micro-ring Circuit                                                                                                                                                                               12
 Sarayut Pantian
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การลดปริมาณของเสียในการผลิตชิ้นส่วนบานพับฝาท้ายรถกระบะกรณีศึกษาบริษัท นากาตะ (ไทยแลนด์) จำกัด                                                                                                          19
 Reducing Waste in the Hinge Assy–RR Gate Case Study : Nagata (Thailand) Co.,Ltd.
 โอฬาร เส็งสาย และ รณินทร์ กิจกล้า
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาเชิงทดลองของลักษณะการไหลและการถ่ายเทความร้อนในท่อทรงกระบอกเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการติดตั้งแผ่นปีกพรุน                                                                29
 Experimental investigation on heat transfer and fluid flow characteristics in a heat exchanger Cylindrical tube with perforated-wing-tape insert
 ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ และ สมพล สกุลหลง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปัญหาพาสสิพอินเตอร์มอดูเลชัน ณ สถานีฐานในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่                                                                                                                                                                    38
 Passive Intermodulation(PIM) Problem at Base Station in Mobile Communications
 อดิเทพ ชัยสังข์ และ สินชัย อนันตปรีชา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์โหมดกระแสโดยใช้ CCCFTAs ที่ควบคุมได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                         48
 An Electronically Tunable Current-mode Quadrature Oscillator Using CCCFTAs
 ภาณุพงษ์ โพธิ์ศรี และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การหาประสิทธิภาพของแท่งเชื้อเพลิงจากถ่านกะลามะพร้าวและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการประกอบอาหาร                                                                                                      59
 Efficiency of Briquettes from Coconut Shell Charcoal and AgriculturalWaste for Cooking
 ศตพล มุ่งค้ำกลาง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นวัตกรรมอย่างง่ายเพื่อลดถุงเสียในกระบวนการตัดแต่ง โดยการประยุกต์ใช้แนวคิด DMAIC กรณีศึกษา: โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร                                                                          68
 Basic Innovation for Reducing Waste Package in Cutting Process by Application DMAIC Case Study: Food Industry
 สุตาภัทร สืบดี และ รณินทร์ กิจกล้า


  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
37
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี