เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
#คำสั่งที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสิ่งสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์
#คำสั่งที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
#คำสั่งที่ ๕/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูลและผู้กำกับตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
#คำสั่งที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบเสนอโครงการสร้างสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์
#คำสั่งที่ ๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม/สิ่งอำนวยความสะดวก และให้บริการ
#คำสั่งที่ ๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สายสนับสนุน)
#คำสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน และพนักงานมหาวิทยาลัย ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สายผู้สอน)
#คำสั่งที่ ๑๘/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุปการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
#คำสั่งที่ ๒๐/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
#คำสั่งที่ ๒๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม กำกับ ดูแล การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗
#คำสั่งที่ ๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
#คำสั่งที่ ๒๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและติดตามแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๗ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#คำสั่งที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี