เข้าสู่ระบบ  
 
 
#คำสั่งที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสิ่งสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์
#คำสั่งที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
#คำสั่งที่ ๕/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูลและผู้กำกับตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
#คำสั่งที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบเสนอโครงการสร้างสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์
#คำสั่งที่ ๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม/สิ่งอำนวยความสะดวก และให้บริการ
#คำสั่งที่ ๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สายสนับสนุน)
#คำสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน และพนักงานมหาวิทยาลัย ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สายผู้สอน)
#คำสั่งที่ ๑๘/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุปการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
#คำสั่งที่ ๒๐/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
#คำสั่งที่ ๒๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม กำกับ ดูแล การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗
#คำสั่งที่ ๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
#คำสั่งที่ ๒๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและติดตามแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๗ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#คำสั่งที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
33
Yesterday
42
This Month
179
Last Month
2,091
This Year
14,698
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี