เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

วงจรกำเนิดสัญญาณควอเดรเจอร์โหมดกระแสอันดับสามโดยใช้ CFCTA                                                                                                                                                                      1
 A Current-mode Third-order Qusdrature Oacillator Based on CFCTA
 ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์, ธาดา คำแดง และ วินัย ใจกล้า
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อิทธิพลของอากาศส่วนเกินต่อพฤติกรรมการเผาไหม้แกลบในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบต                                                                                                                                                       7
 Effect of Excess Air on Rice Huak Combustion Behaviors in a Fluidized-Bed
 ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, ธีรพัฒน์ ชมภูคำ และ พงษ์เจต พรหมวงศ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การจำลองหาตำแหน่งที่เหมาะสมของวัสดุเปล่งรังสีในปรากฎการณ์เทอร์โมโฟโต้โวลล์เทซเพื่อผลิตไฟฟ้า                                                                                                                   13
 Simulation Optimization of Emittar's Position in Thermpphotovaltaic system
 โชติวุฒิ ประสพสุข และ มานนท์ สุขละมัย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วงจรดิกชันชาร์ตปั้มแรงดันอินพุตต่ำมากโดยใช้ไดนามิกเทรสโฮลต์โวลต์เตจมอสเฟส                                                                                                                                                 19
 Ultra-Law-Voltage Input Oickson Charge Pump Using DTMDS
 ธาดา คำแดง, ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ และ พัฒนา อินทนี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วงจรขยายสัญญาณเครื่องมือวัดอย่างง่ายโดยใช้ CDBA เพียงตัวเดียว                                                                                                                                                                       25
 A Simple Instrumentation Amplifiar Using Only Single CDBA
 กังวาล พยัคฆกุล, ประชารัฐ สัตถาผล และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วงจรถอดรากโหมดกระแสที่สามารถควบคุมด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ VDTA                                                                                                                                                   31
 An Electronically Controllable Current-mode Square-rooting Cir cuit Employing VDTA
 ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ และ ภมร ศิลาพนธ์


  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
34
Yesterday
42
This Month
179
Last Month
2,091
This Year
14,698
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี