เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

วงจรกำเนิดสัญญาณควอเดรเจอร์โหมดกระแสอันดับสามโดยใช้ CFCTA                                                                                                                                                                      1
 A Current-mode Third-order Qusdrature Oacillator Based on CFCTA
 ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์, ธาดา คำแดง และ วินัย ใจกล้า
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อิทธิพลของอากาศส่วนเกินต่อพฤติกรรมการเผาไหม้แกลบในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบต                                                                                                                                                       7
 Effect of Excess Air on Rice Huak Combustion Behaviors in a Fluidized-Bed
 ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, ธีรพัฒน์ ชมภูคำ และ พงษ์เจต พรหมวงศ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การจำลองหาตำแหน่งที่เหมาะสมของวัสดุเปล่งรังสีในปรากฎการณ์เทอร์โมโฟโต้โวลล์เทซเพื่อผลิตไฟฟ้า                                                                                                                   13
 Simulation Optimization of Emittar's Position in Thermpphotovaltaic system
 โชติวุฒิ ประสพสุข และ มานนท์ สุขละมัย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วงจรดิกชันชาร์ตปั้มแรงดันอินพุตต่ำมากโดยใช้ไดนามิกเทรสโฮลต์โวลต์เตจมอสเฟส                                                                                                                                                 19
 Ultra-Law-Voltage Input Oickson Charge Pump Using DTMDS
 ธาดา คำแดง, ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ และ พัฒนา อินทนี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วงจรขยายสัญญาณเครื่องมือวัดอย่างง่ายโดยใช้ CDBA เพียงตัวเดียว                                                                                                                                                                       25
 A Simple Instrumentation Amplifiar Using Only Single CDBA
 กังวาล พยัคฆกุล, ประชารัฐ สัตถาผล และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วงจรถอดรากโหมดกระแสที่สามารถควบคุมด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ VDTA                                                                                                                                                   31
 An Electronically Controllable Current-mode Square-rooting Cir cuit Employing VDTA
 ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ และ ภมร ศิลาพนธ์


  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี