เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องกลั่นน้ำมันสมุนไพรขนาดเล็กสำหรับชุมชน                                                                                                                                                            81
 Construction and Efficiency Evaluation of Small Herbal Oil Refiner for the Community
 ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
่การพัฒนาเครื่องกรอด้ายแบบดรัมสำหรับทอผ้าพื้นเมือง                                                                                                                                                                                             91
 The development of drum winding machine for traditional weaving
 ศุทธินี กล่อมแสร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนาและคุณลักษณะของเส้นใยอิเล็กโทรสปันจากพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุหน้ากากอนามัย            103
 Development and Characterization of Poly (lactic acid) and Poly (butylene succinate) Electrospun Fibers Face Mask Material with Zinc Oxide Nanoparticles
 สุวรา วรวงศากุล สุรเชษฐ์ ตุ้มมี และชิราวุฒิ เพชรเย็น
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของขั้วไฟฟ้าแบบพิมพ์สกรีนที่ผ่านการปรับปรุงด้วยวัสดุเชิงประกอบมัลติวอลล์คาร์บอนนาโนทิวบ์/ไททาเนียมไดออกไซด์สำหรับตรวจคัดกรองโรคเกาท์117
 Preparation and Characterization of Printed screen electrodes modified with MWCNTs/TiO2 nanocomposite for Gout detection
 อัสสรีญา อบอุ่น เบญญา เชิดหิรัญกร และชิราวุฒิ เพชรเย็น
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การออกแบบบรรจุภัณฑ์รองเท้าผ้าไหมแบรนด์วาลีดีไซน์จังหวัดอุตรดิตถ์                                                                                                                                                                  129
 The Design Package of Silk Shoe Products for WAREE DESIGN’s Brand, Uttaradit
 อังกาบ บุญสูง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนาธูปจุดกันยุงลายบ้านจากขี้เลื่อย ใบและลำต้นข่า                                                                                                                                                                                       139
 Development of incense stick from sawdust and aerial stem galanga for repellent mosquitoes (Aedes aegypti)
 ปัณณพร หมอบอก เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ ประนิตดา เพ็งงิ้ว และวันวิสา ลิจ้วน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การหาอัตราการล้มเหลวและพยากรณ์เวลาเสียหายของอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย 22 kV                                                                                                                                         151
 Failure Rate Determination and Time Forecast of Electrical Equipment for 22 kV Substations
 ภุมรินทร์ ทวิชศรี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาถึงการไหลแบบปั่นป่วนของอากาศและคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อที่มีการสอดใส่วงแหวนข้าวหลามตัด-ข้าวหลามตัด                                                               161
 Indoor Real Time Localization System with Bluetooth Low Power
 วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง สุริยา โชคเพิ่มพูน สัณหวัจน์ ทองแดง อมร ดอนเมือง และบัญชา ล้ำเลิศ


  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
38
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี