เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องกลั่นน้ำมันสมุนไพรขนาดเล็กสำหรับชุมชน                                                                                                                                                            81
 Construction and Efficiency Evaluation of Small Herbal Oil Refiner for the Community
 ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
่การพัฒนาเครื่องกรอด้ายแบบดรัมสำหรับทอผ้าพื้นเมือง                                                                                                                                                                                             91
 The development of drum winding machine for traditional weaving
 ศุทธินี กล่อมแสร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนาและคุณลักษณะของเส้นใยอิเล็กโทรสปันจากพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุหน้ากากอนามัย            103
 Development and Characterization of Poly (lactic acid) and Poly (butylene succinate) Electrospun Fibers Face Mask Material with Zinc Oxide Nanoparticles
 สุวรา วรวงศากุล สุรเชษฐ์ ตุ้มมี และชิราวุฒิ เพชรเย็น
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของขั้วไฟฟ้าแบบพิมพ์สกรีนที่ผ่านการปรับปรุงด้วยวัสดุเชิงประกอบมัลติวอลล์คาร์บอนนาโนทิวบ์/ไททาเนียมไดออกไซด์สำหรับตรวจคัดกรองโรคเกาท์117
 Preparation and Characterization of Printed screen electrodes modified with MWCNTs/TiO2 nanocomposite for Gout detection
 อัสสรีญา อบอุ่น เบญญา เชิดหิรัญกร และชิราวุฒิ เพชรเย็น
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การออกแบบบรรจุภัณฑ์รองเท้าผ้าไหมแบรนด์วาลีดีไซน์จังหวัดอุตรดิตถ์                                                                                                                                                                  129
 The Design Package of Silk Shoe Products for WAREE DESIGN’s Brand, Uttaradit
 อังกาบ บุญสูง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนาธูปจุดกันยุงลายบ้านจากขี้เลื่อย ใบและลำต้นข่า                                                                                                                                                                                       139
 Development of incense stick from sawdust and aerial stem galanga for repellent mosquitoes (Aedes aegypti)
 ปัณณพร หมอบอก เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ ประนิตดา เพ็งงิ้ว และวันวิสา ลิจ้วน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การหาอัตราการล้มเหลวและพยากรณ์เวลาเสียหายของอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย 22 kV                                                                                                                                         151
 Failure Rate Determination and Time Forecast of Electrical Equipment for 22 kV Substations
 ภุมรินทร์ ทวิชศรี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาถึงการไหลแบบปั่นป่วนของอากาศและคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อที่มีการสอดใส่วงแหวนข้าวหลามตัด-ข้าวหลามตัด                                                               161
 Indoor Real Time Localization System with Bluetooth Low Power
 วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง สุริยา โชคเพิ่มพูน สัณหวัจน์ ทองแดง อมร ดอนเมือง และบัญชา ล้ำเลิศ


  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี