เข้าสู่ระบบ  
 
 
 ประกาศปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สร้างเมื่อ 18 มี.ค. 2565  เวลา 14:02 
 ขั้นตอนการดำเนินโครงการจัดหารายได้ของส่วนราชการ สร้างเมื่อ 20 ธ.ค. 2564  เวลา 16:49 
 ประกาศการแต่งกายด้วยชุดฝึกปฏิบัติงาน สร้างเมื่อ 4 มิ.ย. 2564  เวลา 11:54 
 ประชาสัมพันธ์รูปแบบหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สร้างเมื่อ 22 ม.ค. 2564  เวลา 9:16 
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย สร้างเมื่อ 10 ก.ย. 2563  เวลา 23:27 
 ปฏิทินกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 1/2563 สร้างเมื่อ 14 ส.ค. 2563  เวลา 22:37 
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2563 สร้างเมื่อ 11 ส.ค. 2563  เวลา 22:55 
 ปฏิทินการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา สร้างเมื่อ 29 พ.ค. 2563  เวลา 13:19 
 โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร สร้างเมื่อ 29 พ.ค. 2563  เวลา 11:07 
 ประกาศเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา สร้างเมื่อ 23 ม.ค. 2563  เวลา 17:18 
 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สร้างเมื่อ 25 มิ.ย. 2562  เวลา 16:14 
 รับสมัครบุคลากรที่ประสงค์จะเข้าพักอาศัยในที่พักสำหรับบุคลากรแฟลต A1 และ B1 สร้างเมื่อ 19 มิ.ย. 2562  เวลา 16:49 
 ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สร้างเมื่อ 4 มี.ค. 2562  เวลา 16:15 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาค กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2561 สร้างเมื่อ 25 ก.พ. 2562  เวลา 12:48 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2561 สร้างเมื่อ 25 ก.พ. 2562  เวลา 12:46 
 ปฏิทินการยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2562  เวลา 9:58 
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2562  เวลา 9:53 
 ปฏิทินกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2/2561 สร้างเมื่อ 24 ต.ค. 2561  เวลา 12:36 
 ประกาศการยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา สร้างเมื่อ 12 ต.ค. 2561  เวลา 14:28 
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2561  เวลา 17:34 
 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 สร้างเมื่อ 3 ต.ค. 2561  เวลา 9:20 
 รับสมัครทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สร้างเมื่อ 18 ก.ย. 2561  เวลา 9:04 
 ปฏิทินกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 1/2561 สร้างเมื่อ 11 ก.ย. 2561  เวลา 16:25 
 ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สร้างเมื่อ 14 ส.ค. 2561  เวลา 18:39 
 การขอยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถ และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สร้างเมื่อ 11 มิ.ย. 2561  เวลา 16:06 
 ปฏิทินกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษาที่ 1/2561 สร้างเมื่อ 23 พ.ค. 2561  เวลา 12:05 
 ประกาศผลการพิจารณาคำร้องขอสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2560 สร้างเมื่อ 18 พ.ค. 2561  เวลา 13:14 
 ประกาศผลการพิจารณาคำร้องขอสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2560 สร้างเมื่อ 18 พ.ค. 2561  เวลา 10:59 
 แจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษฯ (Pre-test) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สร้างเมื่อ 9 เม.ย. 2561  เวลา 8:25 
 ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 สร้างเมื่อ 9 มี.ค. 2561  เวลา 14:03 
 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ สร้างเมื่อ 20 ก.พ. 2561  เวลา 10:55 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2561  เวลา 16:42 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2561  เวลา 15:47 
 รับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง สร้างเมื่อ 25 ม.ค. 2561  เวลา 13:05 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สร้างเมื่อ 29 ธ.ค. 2560  เวลา 10:18 
 ตารางการแข่งขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สร้างเมื่อ 24 พ.ย. 2560  เวลา 12:05 
 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ สร้างเมื่อ 17 พ.ย. 2560  เวลา 11:56 
 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ สร้างเมื่อ 16 พ.ย. 2560  เวลา 12:35 
 ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ IFFA 2018 สร้างเมื่อ 16 พ.ย. 2560  เวลา 12:29 
 การแต่งกายสำหรับเข้าสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 สร้างเมื่อ 14 พ.ย. 2560  เวลา 10:04 
 ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2560  เวลา 17:24 
 ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าสู่รุ่นน้อง สร้างเมื่อ 9 ต.ค. 2560  เวลา 12:29 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สร้างเมื่อ 3 ต.ค. 2560  เวลา 17:17 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) สร้างเมื่อ 3 ต.ค. 2560  เวลา 17:00 
 ประกาศ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2561 สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2560  เวลา 17:14 
 ประกาศ การเสนอของบประมาณวิจัย งบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2562 สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2560  เวลา 10:44 
 มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จัดทุนการศึกษา สร้างเมื่อ 18 ก.ย. 2560  เวลา 11:41 
 รับโควตาส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 สร้างเมื่อ 15 ก.ย. 2560  เวลา 16:29 
 ประกาศ การรับสมัครและการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารนักศึกษา ภาคปกติ 2560 สร้างเมื่อ 11 ก.ย. 2560  เวลา 17:30 
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สร้างเมื่อ 11 ก.ย. 2560  เวลา 11:21 
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปี 2560 สร้างเมื่อ 22 ส.ค. 2560  เวลา 13:58 
 ประกาศการให้ทุนการศึกษา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 สร้างเมื่อ 11 ส.ค. 2560  เวลา 16:23 
 ขยายเวลาเปิดรับผลงาน โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย สร้างเมื่อ 1 ก.ค. 2560  เวลา 11:12 
 บริษัท แอ็ดวานซ์ ซี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกาศรับสมัครงาน สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2560  เวลา 15:31 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2560  เวลา 15:25 
 ขอเชิญบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนหุ่นยนต์ สร้างเมื่อ 3 มิ.ย. 2560  เวลา 15:50 
 ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2560 สร้างเมื่อ 18 พ.ค. 2560  เวลา 14:10 
 ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 3) สร้างเมื่อ 18 พ.ค. 2560  เวลา 14:07 
 ปฏิทินกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 สร้างเมื่อ 17 พ.ค. 2560  เวลา 15:29 
 ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 สร้างเมื่อ 17 พ.ค. 2560  เวลา 10:32 
 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 สร้างเมื่อ 11 พ.ค. 2560  เวลา 15:40 
 ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 สร้างเมื่อ 22 เม.ย. 2560  เวลา 12:03 
 ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีพุทธศักราช 2560 (เพิ่มเติม) สร้างเมื่อ 10 เม.ย. 2560  เวลา 10:36 
 ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2559 สร้างเมื่อ 23 มี.ค. 2560  เวลา 10:23 
 การประเมินผลการสอนของอาจารย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สร้างเมื่อ 15 มี.ค. 2560  เวลา 14:28 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สร้างเมื่อ 7 มี.ค. 2560  เวลา 11:11 
 ประกาศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สร้างเมื่อ 7 มี.ค. 2560  เวลา 10:50 
 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 2 ระบบสอบคัดเลือก สร้างเมื่อ 8 ก.พ. 2560  เวลา 11:51 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) สร้างเมื่อ 8 ก.พ. 2560  เวลา 11:13 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 สร้างเมื่อ 8 ก.พ. 2560  เวลา 11:11 
 กำหนดการโครงการสืบสานประเพณีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 สร้างเมื่อ 11 ม.ค. 2560  เวลา 10:49 
 ประกาศ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สร้างเมื่อ 6 ม.ค. 2560  เวลา 10:21 
 ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สร้างเมื่อ 5 ม.ค. 2560  เวลา 10:39 
 ประกาศ การรับสมัครกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สร้างเมื่อ 9 ธ.ค. 2559  เวลา 17:09 
 แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สร้างเมื่อ 21 พ.ย. 2559  เวลา 13:43 
 ประกาศ ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สร้างเมื่อ 11 พ.ย. 2559  เวลา 13:42 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3) สร้างเมื่อ 3 พ.ย. 2559  เวลา 14:11 
 ปฏิทินกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 สร้างเมื่อ 28 ต.ค. 2559  เวลา 16:13 
 ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ สร้างเมื่อ 28 ต.ค. 2559  เวลา 15:53 
 กำหนดการการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 สร้างเมื่อ 21 ต.ค. 2559  เวลา 10:56 
 กำหนดการแข่งขันกีฬาภายในคณะ 2559 สร้างเมื่อ 17 ต.ค. 2559  เวลา 11:14 
 ประกาศ การรับสมัครและการเลือกตั้งประธานนักศึกษา ภาคปกติ 2559 สร้างเมื่อ 3 ต.ค. 2559  เวลา 16:18 
 ประกาศ เรื่องการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการฯ ประจำปีการศึกษา 2559 สร้างเมื่อ 3 ต.ค. 2559  เวลา 11:51 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สร้างเมื่อ 27 ก.ย. 2559  เวลา 16:07 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) สร้างเมื่อ 27 ก.ย. 2559  เวลา 16:06 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สร้างเมื่อ 15 ก.ย. 2559  เวลา 14:20 
 กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ สร้างเมื่อ 6 ก.ย. 2559  เวลา 12:08 
 รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์กองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559 สร้างเมื่อ 22 ส.ค. 2559  เวลา 8:47 
 การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 สร้างเมื่อ 19 ส.ค. 2559  เวลา 14:17 
 ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สร้างเมื่อ 5 ส.ค. 2559  เวลา 17:34 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1) สร้างเมื่อ 5 ส.ค. 2559  เวลา 17:32 
 กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 สร้างเมื่อ 8 ก.ค. 2559  เวลา 17:13 
 เอกสารการจัดแสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 สร้างเมื่อ 30 มิ.ย. 2559  เวลา 16:52 
 แจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปี 2559 สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2559  เวลา 12:59 
 กำหนดปฏิทินการดำเนินการเพื่อขอโอนและเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตร สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2559  เวลา 12:47 
 SCG รับสมัครโครงการ Young Thai Artist Award 2016 สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2559  เวลา 12:10 
 โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2559 สร้างเมื่อ 31 พ.ค. 2559  เวลา 17:14 
 ห้องสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2559  เวลา 8:21 
 เปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2558 สร้างเมื่อ 21 เม.ย. 2559  เวลา 10:25 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 สร้างเมื่อ 1 เม.ย. 2559  เวลา 11:03 
 ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 สร้างเมื่อ 1 เม.ย. 2559  เวลา 11:02 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สร้างเมื่อ 31 มี.ค. 2559  เวลา 14:16 
 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ สร้างเมื่อ 3 มี.ค. 2559  เวลา 12:46 
 ปฏิทินกำหนดการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 สร้างเมื่อ 24 ก.พ. 2559  เวลา 11:13 
 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ YFS 2016 สร้างเมื่อ 15 ม.ค. 2559  เวลา 16:33 
 ประกาศการให้ทุนการศึกษา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 สร้างเมื่อ 28 ธ.ค. 2558  เวลา 9:48 
 ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา สร้างเมื่อ 2 ธ.ค. 2558  เวลา 10:22 
 ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สร้างเมื่อ 23 พ.ย. 2558  เวลา 10:38 
 นักศึกษาสามารถประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 สร้างเมื่อ 4 พ.ย. 2558  เวลา 11:27 
 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 สร้างเมื่อ 26 ต.ค. 2558  เวลา 16:36 
 ปฏิทินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคการศึกษาที่ 2/2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สร้างเมื่อ 26 ต.ค. 2558  เวลา 13:17 
 ปฏิทินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคการศึกษาที่ 2/2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) สร้างเมื่อ 26 ต.ค. 2558  เวลา 13:10 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สร้างเมื่อ 26 ต.ค. 2558  เวลา 12:38 
 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2558 สร้างเมื่อ 7 ก.ย. 2558  เวลา 9:09 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) สร้างเมื่อ 1 ก.ย. 2558  เวลา 14:55 
 ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สร้างเมื่อ 1 ก.ย. 2558  เวลา 14:53 
 เชิญร่วมประกวดวงดนตรีในรายการ สร้างเมื่อ 28 ส.ค. 2558  เวลา 16:21 
 ประกาศสอบสัมภาษณ์ทุนกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2558 สร้างเมื่อ 14 ส.ค. 2558  เวลา 9:32 
 กำหนดการพิธีซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 สร้างเมื่อ 10 ส.ค. 2558  เวลา 16:12 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปี 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2558  เวลา 14:32 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปี 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2558  เวลา 14:29 
 กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2558 สร้างเมื่อ 14 ก.ค. 2558  เวลา 10:26 
 ประกาศให้นักศึกษาภาคพิเศษพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สร้างเมื่อ 14 ก.ค. 2558  เวลา 10:21 
 ประกาศให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ สร้างเมื่อ 14 ก.ค. 2558  เวลา 10:17 
 ประกาศให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมภาคปกติ สร้างเมื่อ 14 ก.ค. 2558  เวลา 10:13 
 ประกาศให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ว่าด้วยการประเมินผลการศึกาาระดับปริญญาตรี สร้างเมื่อ 14 ก.ค. 2558  เวลา 10:03 
 ขอเชิญนักเรียน-นักศึกษา จ.ลพบุรี เข้าร่วมอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ สร้างเมื่อ 1 ก.ค. 2558  เวลา 15:22 
 ปฏิทินกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปี 2558 (ผู้กู้ยืมรายเก่า) สร้างเมื่อ 30 มิ.ย. 2558  เวลา 9:46 
 ร่วมประชุมฟังชี้แจงการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปี 2558 สร้างเมื่อ 30 มิ.ย. 2558  เวลา 9:43 
 เชิญร่วมงานการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา สร้างเมื่อ 11 มิ.ย. 2558  เวลา 11:31 
 เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและปลูกจิตสำนึก สร้างเมื่อ 19 พ.ค. 2558  เวลา 13:32 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สร้างเมื่อ 19 พ.ค. 2558  เวลา 8:58 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) สร้างเมื่อ 19 พ.ค. 2558  เวลา 8:56 
 ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 สร้างเมื่อ 6 พ.ค. 2558  เวลา 16:05 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 สร้างเมื่อ 10 เม.ย. 2558  เวลา 9:06 
 ปฏิทินกำหนดการนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 สร้างเมื่อ 7 เม.ย. 2558  เวลา 15:15 
 ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2557 สร้างเมื่อ 7 เม.ย. 2558  เวลา 11:50 
 ตารางสอบนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2557 สร้างเมื่อ 7 เม.ย. 2558  เวลา 11:42 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 สร้างเมื่อ 26 มี.ค. 2558  เวลา 10:10 
 รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 สร้างเมื่อ 23 มี.ค. 2558  เวลา 10:40 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2558  เวลา 0:00 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 สร้างเมื่อ 8 ต.ค. 2557  เวลา 10:48 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:31 
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)" สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:30 
 ประกาศเปลี่ยนแปลงวันอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:24 
 สำนักงาน ก.พ. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:23 
 รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:23 
 สรุปรายชื่อนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ โครงการอบรมภาษาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:22 
 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน "IP Innovation and Technology Expo-IPITEx 2014" สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:22 
 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2557 สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:21 
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจำปี 2557 สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:20 
 รายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:20 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดปรับปรุงสถานที่อาคารใหม่ สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:19 
 เปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2556 สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:19 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมโครงการ "อนุรักษ์และสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน" สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:18 
 กำหนดการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:17 
 ปฏิทินการศึกษาภาค กศ.บป. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:15 
 ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:14 
 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยในฝัน ทั้งบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:13 
 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:12 
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:10 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:04 
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
34
Yesterday
42
This Month
179
Last Month
2,091
This Year
14,698
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์