เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
 สมัครสอบรอบที่ 3 ประจำปี 2563 สร้างเมื่อ 26 พ.ค. 2563  เวลา 23:18 
 ประกาศเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา สร้างเมื่อ 23 ม.ค. 2563  เวลา 17:18 
 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สร้างเมื่อ 25 มิ.ย. 2562  เวลา 16:14 
 รับสมัครบุคลากรที่ประสงค์จะเข้าพักอาศัยในที่พักสำหรับบุคลากรแฟลต A1 และ B1 สร้างเมื่อ 19 มิ.ย. 2562  เวลา 16:49 
 ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สร้างเมื่อ 4 มี.ค. 2562  เวลา 16:15 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาค กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2561 สร้างเมื่อ 25 ก.พ. 2562  เวลา 12:48 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2561 สร้างเมื่อ 25 ก.พ. 2562  เวลา 12:46 
 ปฏิทินการยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2562  เวลา 9:58 
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2562  เวลา 9:53 
 ปฏิทินกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2/2561 สร้างเมื่อ 24 ต.ค. 2561  เวลา 12:36 
 ประกาศการยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา สร้างเมื่อ 12 ต.ค. 2561  เวลา 14:28 
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2561  เวลา 17:34 
 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 สร้างเมื่อ 3 ต.ค. 2561  เวลา 9:20 
 รับสมัครทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สร้างเมื่อ 18 ก.ย. 2561  เวลา 9:04 
 ปฏิทินกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 1/2561 สร้างเมื่อ 11 ก.ย. 2561  เวลา 16:25 
 ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สร้างเมื่อ 14 ส.ค. 2561  เวลา 18:39 
 การขอยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถ และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สร้างเมื่อ 11 มิ.ย. 2561  เวลา 16:06 
 ปฏิทินกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษาที่ 1/2561 สร้างเมื่อ 23 พ.ค. 2561  เวลา 12:05 
 ประกาศผลการพิจารณาคำร้องขอสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2560 สร้างเมื่อ 18 พ.ค. 2561  เวลา 13:14 
 ประกาศผลการพิจารณาคำร้องขอสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2560 สร้างเมื่อ 18 พ.ค. 2561  เวลา 10:59 
 แจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษฯ (Pre-test) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สร้างเมื่อ 9 เม.ย. 2561  เวลา 8:25 
 ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 สร้างเมื่อ 9 มี.ค. 2561  เวลา 14:03 
 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ สร้างเมื่อ 20 ก.พ. 2561  เวลา 10:55 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2561  เวลา 16:42 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2561  เวลา 15:47 
 รับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง สร้างเมื่อ 25 ม.ค. 2561  เวลา 13:05 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สร้างเมื่อ 29 ธ.ค. 2560  เวลา 10:18 
 ตารางการแข่งขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สร้างเมื่อ 24 พ.ย. 2560  เวลา 12:05 
 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ สร้างเมื่อ 17 พ.ย. 2560  เวลา 11:56 
 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ สร้างเมื่อ 16 พ.ย. 2560  เวลา 12:35 
 ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ IFFA 2018 สร้างเมื่อ 16 พ.ย. 2560  เวลา 12:29 
 การแต่งกายสำหรับเข้าสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 สร้างเมื่อ 14 พ.ย. 2560  เวลา 10:04 
 ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2560  เวลา 17:24 
 ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าสู่รุ่นน้อง สร้างเมื่อ 9 ต.ค. 2560  เวลา 12:29 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สร้างเมื่อ 3 ต.ค. 2560  เวลา 17:17 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) สร้างเมื่อ 3 ต.ค. 2560  เวลา 17:00 
 ประกาศ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2561 สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2560  เวลา 17:14 
 ประกาศ การเสนอของบประมาณวิจัย งบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2562 สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2560  เวลา 10:44 
 มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จัดทุนการศึกษา สร้างเมื่อ 18 ก.ย. 2560  เวลา 11:41 
 รับโควตาส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 สร้างเมื่อ 15 ก.ย. 2560  เวลา 16:29 
 ประกาศ การรับสมัครและการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารนักศึกษา ภาคปกติ 2560 สร้างเมื่อ 11 ก.ย. 2560  เวลา 17:30 
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สร้างเมื่อ 11 ก.ย. 2560  เวลา 11:21 
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปี 2560 สร้างเมื่อ 22 ส.ค. 2560  เวลา 13:58 
 ประกาศการให้ทุนการศึกษา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 สร้างเมื่อ 11 ส.ค. 2560  เวลา 16:23 
 ขยายเวลาเปิดรับผลงาน โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย สร้างเมื่อ 1 ก.ค. 2560  เวลา 11:12 
 บริษัท แอ็ดวานซ์ ซี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกาศรับสมัครงาน สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2560  เวลา 15:31 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2560  เวลา 15:25 
 ขอเชิญบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนหุ่นยนต์ สร้างเมื่อ 3 มิ.ย. 2560  เวลา 15:50 
 ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2560 สร้างเมื่อ 18 พ.ค. 2560  เวลา 14:10 
 ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 3) สร้างเมื่อ 18 พ.ค. 2560  เวลา 14:07 
 ปฏิทินกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 สร้างเมื่อ 17 พ.ค. 2560  เวลา 15:29 
 ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 สร้างเมื่อ 17 พ.ค. 2560  เวลา 10:32 
 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 สร้างเมื่อ 11 พ.ค. 2560  เวลา 15:40 
 ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 สร้างเมื่อ 22 เม.ย. 2560  เวลา 12:03 
 ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีพุทธศักราช 2560 (เพิ่มเติม) สร้างเมื่อ 10 เม.ย. 2560  เวลา 10:36 
 ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2559 สร้างเมื่อ 23 มี.ค. 2560  เวลา 10:23 
 การประเมินผลการสอนของอาจารย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สร้างเมื่อ 15 มี.ค. 2560  เวลา 14:28 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สร้างเมื่อ 7 มี.ค. 2560  เวลา 11:11 
 ประกาศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สร้างเมื่อ 7 มี.ค. 2560  เวลา 10:50 
 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 2 ระบบสอบคัดเลือก สร้างเมื่อ 8 ก.พ. 2560  เวลา 11:51 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) สร้างเมื่อ 8 ก.พ. 2560  เวลา 11:13 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 สร้างเมื่อ 8 ก.พ. 2560  เวลา 11:11 
 กำหนดการโครงการสืบสานประเพณีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 สร้างเมื่อ 11 ม.ค. 2560  เวลา 10:49 
 ประกาศ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สร้างเมื่อ 6 ม.ค. 2560  เวลา 10:21 
 ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สร้างเมื่อ 5 ม.ค. 2560  เวลา 10:39 
 ประกาศ การรับสมัครกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สร้างเมื่อ 9 ธ.ค. 2559  เวลา 17:09 
 แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สร้างเมื่อ 21 พ.ย. 2559  เวลา 13:43 
 ประกาศ ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สร้างเมื่อ 11 พ.ย. 2559  เวลา 13:42 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3) สร้างเมื่อ 3 พ.ย. 2559  เวลา 14:11 
 ปฏิทินกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 สร้างเมื่อ 28 ต.ค. 2559  เวลา 16:13 
 ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ สร้างเมื่อ 28 ต.ค. 2559  เวลา 15:53 
 กำหนดการการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 สร้างเมื่อ 21 ต.ค. 2559  เวลา 10:56 
 กำหนดการแข่งขันกีฬาภายในคณะ 2559 สร้างเมื่อ 17 ต.ค. 2559  เวลา 11:14 
 ประกาศ การรับสมัครและการเลือกตั้งประธานนักศึกษา ภาคปกติ 2559 สร้างเมื่อ 3 ต.ค. 2559  เวลา 16:18 
 ประกาศ เรื่องการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการฯ ประจำปีการศึกษา 2559 สร้างเมื่อ 3 ต.ค. 2559  เวลา 11:51 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สร้างเมื่อ 27 ก.ย. 2559  เวลา 16:07 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) สร้างเมื่อ 27 ก.ย. 2559  เวลา 16:06 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สร้างเมื่อ 15 ก.ย. 2559  เวลา 14:20 
 กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ สร้างเมื่อ 6 ก.ย. 2559  เวลา 12:08 
 รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์กองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559 สร้างเมื่อ 22 ส.ค. 2559  เวลา 8:47 
 การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 สร้างเมื่อ 19 ส.ค. 2559  เวลา 14:17 
 ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สร้างเมื่อ 5 ส.ค. 2559  เวลา 17:34 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1) สร้างเมื่อ 5 ส.ค. 2559  เวลา 17:32 
 กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 สร้างเมื่อ 8 ก.ค. 2559  เวลา 17:13 
 เอกสารการจัดแสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 สร้างเมื่อ 30 มิ.ย. 2559  เวลา 16:52 
 แจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปี 2559 สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2559  เวลา 12:59 
 กำหนดปฏิทินการดำเนินการเพื่อขอโอนและเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตร สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2559  เวลา 12:47 
 SCG รับสมัครโครงการ Young Thai Artist Award 2016 สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2559  เวลา 12:10 
 โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2559 สร้างเมื่อ 31 พ.ค. 2559  เวลา 17:14 
 ห้องสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2559  เวลา 8:21 
 เปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2558 สร้างเมื่อ 21 เม.ย. 2559  เวลา 10:25 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 สร้างเมื่อ 1 เม.ย. 2559  เวลา 11:03 
 ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 สร้างเมื่อ 1 เม.ย. 2559  เวลา 11:02 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สร้างเมื่อ 31 มี.ค. 2559  เวลา 14:16 
 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ สร้างเมื่อ 3 มี.ค. 2559  เวลา 12:46 
 ปฏิทินกำหนดการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 สร้างเมื่อ 24 ก.พ. 2559  เวลา 11:13 
 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ YFS 2016 สร้างเมื่อ 15 ม.ค. 2559  เวลา 16:33 
 ประกาศการให้ทุนการศึกษา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 สร้างเมื่อ 28 ธ.ค. 2558  เวลา 9:48 
 ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา สร้างเมื่อ 2 ธ.ค. 2558  เวลา 10:22 
 ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สร้างเมื่อ 23 พ.ย. 2558  เวลา 10:38 
 นักศึกษาสามารถประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 สร้างเมื่อ 4 พ.ย. 2558  เวลา 11:27 
 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 สร้างเมื่อ 26 ต.ค. 2558  เวลา 16:36 
 ปฏิทินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคการศึกษาที่ 2/2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สร้างเมื่อ 26 ต.ค. 2558  เวลา 13:17 
 ปฏิทินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคการศึกษาที่ 2/2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) สร้างเมื่อ 26 ต.ค. 2558  เวลา 13:10 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สร้างเมื่อ 26 ต.ค. 2558  เวลา 12:38 
 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2558 สร้างเมื่อ 7 ก.ย. 2558  เวลา 9:09 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) สร้างเมื่อ 1 ก.ย. 2558  เวลา 14:55 
 ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สร้างเมื่อ 1 ก.ย. 2558  เวลา 14:53 
 เชิญร่วมประกวดวงดนตรีในรายการ สร้างเมื่อ 28 ส.ค. 2558  เวลา 16:21 
 ประกาศสอบสัมภาษณ์ทุนกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2558 สร้างเมื่อ 14 ส.ค. 2558  เวลา 9:32 
 กำหนดการพิธีซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 สร้างเมื่อ 10 ส.ค. 2558  เวลา 16:12 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปี 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2558  เวลา 14:32 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปี 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2558  เวลา 14:29 
 กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2558 สร้างเมื่อ 14 ก.ค. 2558  เวลา 10:26 
 ประกาศให้นักศึกษาภาคพิเศษพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สร้างเมื่อ 14 ก.ค. 2558  เวลา 10:21 
 ประกาศให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ สร้างเมื่อ 14 ก.ค. 2558  เวลา 10:17 
 ประกาศให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมภาคปกติ สร้างเมื่อ 14 ก.ค. 2558  เวลา 10:13 
 ประกาศให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ว่าด้วยการประเมินผลการศึกาาระดับปริญญาตรี สร้างเมื่อ 14 ก.ค. 2558  เวลา 10:03 
 ขอเชิญนักเรียน-นักศึกษา จ.ลพบุรี เข้าร่วมอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ สร้างเมื่อ 1 ก.ค. 2558  เวลา 15:22 
 ปฏิทินกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปี 2558 (ผู้กู้ยืมรายเก่า) สร้างเมื่อ 30 มิ.ย. 2558  เวลา 9:46 
 ร่วมประชุมฟังชี้แจงการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปี 2558 สร้างเมื่อ 30 มิ.ย. 2558  เวลา 9:43 
 เชิญร่วมงานการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา สร้างเมื่อ 11 มิ.ย. 2558  เวลา 11:31 
 เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและปลูกจิตสำนึก สร้างเมื่อ 19 พ.ค. 2558  เวลา 13:32 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สร้างเมื่อ 19 พ.ค. 2558  เวลา 8:58 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) สร้างเมื่อ 19 พ.ค. 2558  เวลา 8:56 
 ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 สร้างเมื่อ 6 พ.ค. 2558  เวลา 16:05 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 สร้างเมื่อ 10 เม.ย. 2558  เวลา 9:06 
 ปฏิทินกำหนดการนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 สร้างเมื่อ 7 เม.ย. 2558  เวลา 15:15 
 ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2557 สร้างเมื่อ 7 เม.ย. 2558  เวลา 11:50 
 ตารางสอบนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2557 สร้างเมื่อ 7 เม.ย. 2558  เวลา 11:42 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 สร้างเมื่อ 26 มี.ค. 2558  เวลา 10:10 
 รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 สร้างเมื่อ 23 มี.ค. 2558  เวลา 10:40 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2558  เวลา 0:00 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 สร้างเมื่อ 8 ต.ค. 2557  เวลา 10:48 
 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:31 
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)" สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:30 
 ประกาศเปลี่ยนแปลงวันอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:24 
 สำนักงาน ก.พ. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:23 
 รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:23 
 สรุปรายชื่อนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ โครงการอบรมภาษาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:22 
 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน "IP Innovation and Technology Expo-IPITEx 2014" สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:22 
 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2557 สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:21 
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจำปี 2557 สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:20 
 รายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:20 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดปรับปรุงสถานที่อาคารใหม่ สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:19 
 เปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2556 สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:19 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมโครงการ "อนุรักษ์และสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน" สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:18 
 กำหนดการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:17 
 ปฏิทินการศึกษาภาค กศ.บป. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:15 
 ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:14 
 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยในฝัน ทั้งบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:13 
 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:12 
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:10 
 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:04 
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์