กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีการดำเนินการสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ตามวันที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด ดังนี้

อาทิตย์ที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2557
อาทิตย์ที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2557
อาทิตย์ที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นอาทิตย์สุดท้ายของการสอบปลายภาค
สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:17
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
12
Yesterday
60
This Month
1,288
Last Month
1,631
This Year
5,574
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
กำหนดการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2556