เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
#คำสั่งที่ ๐๕๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพ แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
#คำสั่งที่ ๐๕๗๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมและสถิติสำหรับงานวิจัย
#คำสั่งที่ ๐๗๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการ "การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และคาร์บอนฟุตพริ้น สำหรับงานอุตสาหกรรม"
#คำสั่งที่ ๐๘๗๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการบูรณการการเรียนการสอนเข้ากับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ "เพลงไทยเดิม"
#คำสั่งที่ ๑๐๗๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการ ICE บริการความรู้ เรื่อง "การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น"
#คำสั่งที่ ๑๒๐๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการลานกิจกรรมศิลปะแม่ไม้มวยไทย
#คำสั่งที่ ๑๓๕๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#คำสั่งที่ ๑๙๘๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการ "เส้นทางการประกอบธุรกิจขนาดย่อม (SME) สำหรับคนรุ่นใหม่"
#คำสั่งที่ ๑๙๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมการจำลองสถานการณ์
#คำสั่งที่ ๒๐๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการ "เส้นทางการประกอบธุรกิจขนาดย่อม (SME) สำหรับคนรุ่นใหม่"
#คำสั่งที่ ๒๑๔๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น
#คำสั่งที่ ๒๒๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมระบบแอนดรอยด์
#คำสั่งที่ ๒๕๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล"
#คำสั่งที่ ๒๕๑๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์
#คำสั่งที่ ๒๕๑๘/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
#คำสั่งที่ ๒๙๔๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์"
#คำสั่งที่ ๒๙๔๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนตำรา"
#คำสั่งที่ ๓๒๔๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ
#คำสั่งที่ ๓๔๓๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่ชุมชน
#]คำสั่งที่ ๓๕๑๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
#คำสั่งที่ ๓๖๑๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
#คำสั่งที่ ๓๖๗๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น
#คำสั่งที่ ๓๘๓๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานออกแบบผลิตภัณฑ์
#คำสั่งที่ ๓๘๙๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#คำสั่งที่ ๓๙๑๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการอบรมโปรแกรมวิเคราะห์ความแข็งแรงวัสดุและการถ่ายเทความร้อน
#คำสั่งที่ ๓๙๓๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
#คำสั่งที่ ๔๑๐๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
#คำสั่งที่ ๔๕๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี