เข้าสู่ระบบ  
 
 
#คำสั่งที่ ๐๕๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพ แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
#คำสั่งที่ ๐๕๗๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมและสถิติสำหรับงานวิจัย
#คำสั่งที่ ๐๗๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการ "การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และคาร์บอนฟุตพริ้น สำหรับงานอุตสาหกรรม"
#คำสั่งที่ ๐๘๗๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการบูรณการการเรียนการสอนเข้ากับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ "เพลงไทยเดิม"
#คำสั่งที่ ๑๐๗๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการ ICE บริการความรู้ เรื่อง "การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น"
#คำสั่งที่ ๑๒๐๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการลานกิจกรรมศิลปะแม่ไม้มวยไทย
#คำสั่งที่ ๑๓๕๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#คำสั่งที่ ๑๙๘๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการ "เส้นทางการประกอบธุรกิจขนาดย่อม (SME) สำหรับคนรุ่นใหม่"
#คำสั่งที่ ๑๙๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมการจำลองสถานการณ์
#คำสั่งที่ ๒๐๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการ "เส้นทางการประกอบธุรกิจขนาดย่อม (SME) สำหรับคนรุ่นใหม่"
#คำสั่งที่ ๒๑๔๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น
#คำสั่งที่ ๒๒๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมระบบแอนดรอยด์
#คำสั่งที่ ๒๕๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล"
#คำสั่งที่ ๒๕๑๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์
#คำสั่งที่ ๒๕๑๘/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
#คำสั่งที่ ๒๙๔๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์"
#คำสั่งที่ ๒๙๔๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนตำรา"
#คำสั่งที่ ๓๒๔๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ
#คำสั่งที่ ๓๔๓๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่ชุมชน
#]คำสั่งที่ ๓๕๑๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
#คำสั่งที่ ๓๖๑๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
#คำสั่งที่ ๓๖๗๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น
#คำสั่งที่ ๓๘๓๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานออกแบบผลิตภัณฑ์
#คำสั่งที่ ๓๘๙๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#คำสั่งที่ ๓๙๑๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการอบรมโปรแกรมวิเคราะห์ความแข็งแรงวัสดุและการถ่ายเทความร้อน
#คำสั่งที่ ๓๙๓๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
#คำสั่งที่ ๔๑๐๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากร โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
#คำสั่งที่ ๔๕๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
37
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี