กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคา ๒๕๕๙
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
9
Yesterday
52
This Month
601
Last Month
1,594
This Year
16,782
Last Year
1,434
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏลพบุรี