เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมดินเผาพื้นบ้านของไทย                                                                                                                                                                                          1
 ผศ.หิรัญ เกิดศิริ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงข่ายประสาทเทียม                                                                                                                                                                                                                                               7
 อาจารย์ ดร.สกุล คำนวนชัย สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มาเข้าใจทฤษฎีและการออกแบบวงจรขยายกำลังคลาสเอกันเถอะ (ตอน 2)                                                                                                                                                                  17
 อาจารย์ไชยวัฒน์ ทองช้อย สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แขนกลเซอร์โวแบบอติคูเลทด้วยอาร์ดูวีโนไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลเอวีอาร์                                                                                                                                                           27
 ผศ.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์, วชิรนันท์ แสนยะบุตร สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การทำนายสมรรถนะของมอเตอร์เหนียวนำสามเฟสเมื่อต่อกับระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟส                                                                                                                                                      38
 อาจารย์กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ECQFD เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์                                                                                                                                       47
 อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 อาจารย์รัชนีกร ด่านศิริชัยสวัสดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การใช้งาน ARC Simulator ในการศึกษา Instruction Set                                                                                                                                                                                            56
 อาจารย์ปิยะพงษ์ แดงขำ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสืื่อสาร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autodesk Inventor Professional 2013                                                                                                                                                                                                                        63
อาจารย์ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวคิดในการทำธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                             81
 อาจารย์พีรญา เต่าทอง สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มารู้จักกับเครื่องช่วยฟังกันเถอะ (ตอนจบ)                                                                                                                                                                                                                85
 อาจารย์วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จากแรงบันดาลใจ สู่ Mood Board                                                                                                                                                                                                                             91
 อาจารย์อิษฏ์ รานอก สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาการออกแบบและพัฒนาระบบไฮดรอลิกส์แท่นยกเทอ้อย                                                                                                                                                                          100
 อาจารย์ ดร.โชติวัธน์ ศุภิรัตนกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขั้นตอนวิธีการย้ายตามค่าเฉลี่ยสำหรับระบบการติดตามวัตถุ                                                                                                                                                                                   110
 อาจารย์นนทรัฐ บำรุงเกียรติ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร


 ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี