เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมดินเผาพื้นบ้านของไทย                                                                                                                                                                                          1
 ผศ.หิรัญ เกิดศิริ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงข่ายประสาทเทียม                                                                                                                                                                                                                                               7
 อาจารย์ ดร.สกุล คำนวนชัย สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มาเข้าใจทฤษฎีและการออกแบบวงจรขยายกำลังคลาสเอกันเถอะ (ตอน 2)                                                                                                                                                                  17
 อาจารย์ไชยวัฒน์ ทองช้อย สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แขนกลเซอร์โวแบบอติคูเลทด้วยอาร์ดูวีโนไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลเอวีอาร์                                                                                                                                                           27
 ผศ.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์, วชิรนันท์ แสนยะบุตร สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การทำนายสมรรถนะของมอเตอร์เหนียวนำสามเฟสเมื่อต่อกับระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟส                                                                                                                                                      38
 อาจารย์กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ECQFD เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์                                                                                                                                       47
 อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 อาจารย์รัชนีกร ด่านศิริชัยสวัสดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การใช้งาน ARC Simulator ในการศึกษา Instruction Set                                                                                                                                                                                            56
 อาจารย์ปิยะพงษ์ แดงขำ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสืื่อสาร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autodesk Inventor Professional 2013                                                                                                                                                                                                                        63
อาจารย์ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวคิดในการทำธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                             81
 อาจารย์พีรญา เต่าทอง สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มารู้จักกับเครื่องช่วยฟังกันเถอะ (ตอนจบ)                                                                                                                                                                                                                85
 อาจารย์วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จากแรงบันดาลใจ สู่ Mood Board                                                                                                                                                                                                                             91
 อาจารย์อิษฏ์ รานอก สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาการออกแบบและพัฒนาระบบไฮดรอลิกส์แท่นยกเทอ้อย                                                                                                                                                                          100
 อาจารย์ ดร.โชติวัธน์ ศุภิรัตนกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขั้นตอนวิธีการย้ายตามค่าเฉลี่ยสำหรับระบบการติดตามวัตถุ                                                                                                                                                                                   110
 อาจารย์นนทรัฐ บำรุงเกียรติ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร


 ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
34
Yesterday
42
This Month
179
Last Month
2,091
This Year
14,698
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี