เข้าสู่ระบบ  
 
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2)
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การแต่งกายในพิธีการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนในการบริหารและการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและค่าตอบแทน
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ 2)
ระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย กองทุนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย ค่าตอบแทนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินเดือนอาจารย์ประจำหลักสูตรซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินเดือนอาจารย์ประจำหลักสูตรซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งวิชาการฯ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนอาจารย์ประจำหลักสูตรซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนอาจารย์ประจำหลักสูตรซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้จ่ายรายได้ของมหาวิทยาลัยในการประชุม อบรม สัมมนาและกิจกรรมอื่นๆ ของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษา และสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๙
ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๙
ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา การจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๒
ระเบียบ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๓
ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
38
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี