เข้าสู่ระบบ  
 
 
นร ๑๐๐๔.๓/๕๗๔          ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ
นร ๑๐๐๔.๓/๖๕๙           ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ
ศธ ๐๕๐๓(๒)/ว๘๗๐       ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
ศธ ๐๕๐๗/ว.๘๓๓           ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การระงับการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect
ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว ๑๐๐๘    ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ศธ ๐๕๙๒(๑.๙)/ว๒๒๒   ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๙๕         ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 คุณวุฒิ
ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว๙๗๘     ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๘
ศธ ๐๕๐๑(๑)/ว๑๒๒       ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย
ศธ ๐๕๐๙(๓)/ว๑๕๐๒    ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว๑๖๘๖    ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐
ศธ ๐๕๐๑(๑)/ว๑๔๑๔    ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน ๔ เรื่อง
ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว๔           ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
34
Yesterday
42
This Month
179
Last Month
2,091
This Year
14,698
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี