กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
นร ๑๐๐๔.๓/๕๗๔          ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ
นร ๑๐๐๔.๓/๖๕๙           ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ
ศธ ๐๕๐๓(๒)/ว๘๗๐       ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
ศธ ๐๕๐๗/ว.๘๓๓           ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การระงับการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect
ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว ๑๐๐๘    ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ศธ ๐๕๙๒(๑.๙)/ว๒๒๒   ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๙๕         ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 คุณวุฒิ
ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว๙๗๘     ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๘
ศธ ๐๕๐๑(๑)/ว๑๒๒       ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย
ศธ ๐๕๐๙(๓)/ว๑๕๐๒    ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว๑๖๘๖    ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
9
Yesterday
52
This Month
601
Last Month
1,594
This Year
16,782
Last Year
1,434
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏลพบุรี