เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

การออกแบบวงจรอินทิเกรเตอร์ในโหมดกระแสด้วย OTA                                                                                                                                                                                              1
 A Design Current-mode Integrator Circuit Used OTA
 เกรียงไกร สุยะ, สมชาย ศรีสกุลเตียว และศักดิ์เดช สังคพัฒน์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์โหมดกระแสโดยใช้ CCCFTA กับ CCCII                                                                                                                                                          11
 Current-mode Quadrature Oscillator Using CCCFTA and CCCII
 ธาดา คำแดง และศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กังหันน้ำ                                                                                                                                                                                                                                                                   20
 Hydro Turbine
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เทคนิคฟัชชีลอจิกค้นหาความเสียหายด้านงานคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                        25
 Fuzzy Logic Techniques with Damage to the computer
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณมน วรธนานุวงศ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Current-mode Analog Multiplier and Divider Using CFTA                                                                                                                                                                                       37
 Supawat Lawanwisut and Tada Comedang
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Simple 4 Quadrant Multiplier in Current-mode Employing Only Single CC-CCTA                                                                                                                                                    46
 P. Woratraijariya, P. Silapan, K. Mano and W. Jaikla


  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี