เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

การออกแบบวงจรอินทิเกรเตอร์ในโหมดกระแสด้วย OTA                                                                                                                                                                                              1
 A Design Current-mode Integrator Circuit Used OTA
 เกรียงไกร สุยะ, สมชาย ศรีสกุลเตียว และศักดิ์เดช สังคพัฒน์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์โหมดกระแสโดยใช้ CCCFTA กับ CCCII                                                                                                                                                          11
 Current-mode Quadrature Oscillator Using CCCFTA and CCCII
 ธาดา คำแดง และศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กังหันน้ำ                                                                                                                                                                                                                                                                   20
 Hydro Turbine
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล นันทศรีวิวัฒน์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เทคนิคฟัชชีลอจิกค้นหาความเสียหายด้านงานคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                        25
 Fuzzy Logic Techniques with Damage to the computer
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณมน วรธนานุวงศ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Current-mode Analog Multiplier and Divider Using CFTA                                                                                                                                                                                       37
 Supawat Lawanwisut and Tada Comedang
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Simple 4 Quadrant Multiplier in Current-mode Employing Only Single CC-CCTA                                                                                                                                                    46
 P. Woratraijariya, P. Silapan, K. Mano and W. Jaikla


  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
25
Yesterday
64
This Month
1,322
Last Month
2,479
This Year
24,209
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี