เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

การสังเคราะห์วงจรเลื่อนเฟสรูปคลื่นซายน์แบบนำหน้า ควบคุมด้วยกระแส โดยใช้ CCCFTA เพียงตัวเดียว                                                                                                                      1
 A Synthesis of Sinusoidal Leading Phese Shifting Circuit Employing Single CCCFTA
 อรทัย เกตุแก้ว, สมชาย ศรีสกุลเตียว, สมสิน วางขุนทด และ ศักดิ์เดช สังคพัฒน์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทฤษฎีกราฟสำหรับวงจรไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                     9
 Graph Theory for Electrical Circuite
 ธาดา คำแดง และ ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ความพร้อมต่อการเปิดเสรีด้านแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มแรงงานไทยที่ทำงานในกลุ่มบริษัทอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี
 และพระนครศรีอยุธยา
                                                                                                                                                                                                                                               20

 Readiness to Cope with the Free Flow of Skilled Labor in the ASEAN Economic Community of Thailand Labor Group in Electronics and
 Electrical Companies in Lop Buri, Sing Buri and Ayutthaya Province
 ลลิลธร มะระกานนท์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รูปทรงที่ได้แรงบันดาลใจจากพัชผัก                                                                                                                                                                                                                          27
 Forms Gotten From Vegetable Inspiration
 หิรัญ เกิดศิริ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีตามทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์                                                                           34
 Desirable characteristics of A Mayor as perceived by People in Takhli Municipality, Takhli district, Nakhon Sawan province
 ณัฐดนัย ทวีแสง, กิตติ ขันทอง, ทรงพล แก้วเกิด, ยุทธพงษ์ พูลพัฒนา, ณัฐวดี นันทจันทร์ และดร.จิราวรรณ สมหวัง


  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
44
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี