เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

# การศึกษาอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ด้วยเทคนิค SPWM ที่การฉีดฮาร์มอนิกลำดับที่ 3 ในสัญญาณอ้างอิง
    @สถิตย์พร เกตุสกุล กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต และวิทูรย์ ชิงถ้วยทอง วันที่ 25-26 มกราคม 2561 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
# การพาความร้อนแบบปั่นป่วนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยตัวสร้างการไหลแบบวอร์เท็กซ์ชนิดปีกสามเหลี่ยมเจาะรู
    @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 17 ณ ลำปาง รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
# การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดทานตะวันขนาดกลางสำหรับชุมชน
    @โชติวุฒิ ประสพสุข และภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
# การอบแห้งพริกด้วยความร้อนทิ้งจากเตาเผาแกลบดำที่มีวงแหวนอวร์เทคภายใน
    @สมมาตร สุบรรณพงษ์ วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง และจารุมาศ รักทองหล่อ วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
# การเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนภายในช่องสีเหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้ครีบรูปตัววี 60 องศา
    @สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์ ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ พงษ์เจต พรหมวงศ์ และสมพล สกุลหลง วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
# อิทธิพลของระยะพิตต์ของวงแหวนข้าวหลามตัด-วงรีที่มีต่อสมรรถนะทางความร้อนและพฤติกรรมการไหลภายในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
    @บัญชา ล้ำเลิศ สุริยา โชคเพิ่มพูน พงษ์เจต พรหมวงศ์ พงษ์ศักดิ์ คำมูล พิทักษ์ พร้อมไธสง และวิทูรย์ ชิงถ้วยทอง วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
# การประยุกต์แนวคิดการจัดการศึกษาแบบ STEAM สำหรับนักศึกษาสายวิชาชีพครูสาขาอุตสาหกรรมศึกษา
    @พิชิต อ้วนไตร วันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 ECTI-CARD 2018 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
# การศึกษาทัศนคติด้านความปลอดภัยของพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
    @พีรญา เต่าทอง วันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 ECTI-CARD 2018 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
# ระบบต้นแบบชั้นวางรองเท้าสำหรับจัดเก็บรองเท้าและนำรองเท้าออกแบบอัตโนมัติ
    @วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล วันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 ECTI-CARD 2018 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
# ระบบวัดและจัดกลุ่มขนาดปลาช่อนอัตโนมัติโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลภาพจากกล้องวีดีทัศน์สำหรับอุตสาหกรรมการประมงน้ำจืดขนาดเล็ก
    @นนทรัฐ บำรุงเกียรติ วันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 ECTI-CARD 2018 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
# การประเมินสมรรถนะเชิงความร้อนของเครื่องอุ่นอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งตัวสร้างการไหลแบบวอร์เท็กซ์ชนิดแผ่นกั้นเอียง
    @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ME3NETT 2018 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
# การศึกษาเชิงทดลองถึงอิทธิพลของวงแหวนข้าวหลามตัด-วงรี ภายในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีต่อคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและพฤติกรรมการไหล
    @วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ME3NETT 2018 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
# การควบคุมการหมุนของมอเตอร์กระแสสลับด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อสร้างการเคลื่อนที่ของสมุนไพรในงานออกแบบและพัฒนาเครื่องอบพร้อมบดสมุนไพรควบคุมโดยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
    @ณมน วรธนานุวงศ์ วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
# การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต เรื่องงานกัดโลหะโดยใช้โดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ
    @วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
# การศึกษาการอบกล้วยน้ำว้าด้วยความร้อนทิ้งจากระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
    @สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


# Mobile Augmented Reality on Web-Based for the Tourism Using HTML5
    @อ.ปิยะพงษ์ แดงขำ 10-12 January 2018, ICOIN 2018 at Holiday Inn ChiangMai, Chiang Mai, Thailand
# Optimal Sizing and Placement of Solar Powered Charging Station under EV loads Penetration using Artificial Bee Colony Technique
    @อ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต 20-24 May 2018, The 2018 International Power Electronics Conference -ECCE Asia- , Niigata, Japan
# The Smoothing Filter for Mobile Augmented Feality Using the Moving Average
    @อ.ปิยะพงษ์ แดงขำ 28-30 June 2018, 2018 the 8th International Workshop on Computer Scienec and Engineering (WCSE 2018) at Bangkok, Thailand
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี