เข้าสู่ระบบ  
 
 

# การศึกษาอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ด้วยเทคนิค SPWM ที่การฉีดฮาร์มอนิกลำดับที่ 3 ในสัญญาณอ้างอิง
    @สถิตย์พร เกตุสกุล กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต และวิทูรย์ ชิงถ้วยทอง วันที่ 25-26 มกราคม 2561 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
# การพาความร้อนแบบปั่นป่วนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยตัวสร้างการไหลแบบวอร์เท็กซ์ชนิดปีกสามเหลี่ยมเจาะรู
    @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 17 ณ ลำปาง รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
# การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดทานตะวันขนาดกลางสำหรับชุมชน
    @โชติวุฒิ ประสพสุข และภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
# การอบแห้งพริกด้วยความร้อนทิ้งจากเตาเผาแกลบดำที่มีวงแหวนอวร์เทคภายใน
    @สมมาตร สุบรรณพงษ์ วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง และจารุมาศ รักทองหล่อ วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
# การเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนภายในช่องสีเหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้ครีบรูปตัววี 60 องศา
    @สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์ ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ พงษ์เจต พรหมวงศ์ และสมพล สกุลหลง วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
# อิทธิพลของระยะพิตต์ของวงแหวนข้าวหลามตัด-วงรีที่มีต่อสมรรถนะทางความร้อนและพฤติกรรมการไหลภายในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
    @บัญชา ล้ำเลิศ สุริยา โชคเพิ่มพูน พงษ์เจต พรหมวงศ์ พงษ์ศักดิ์ คำมูล พิทักษ์ พร้อมไธสง และวิทูรย์ ชิงถ้วยทอง วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
# การประยุกต์แนวคิดการจัดการศึกษาแบบ STEAM สำหรับนักศึกษาสายวิชาชีพครูสาขาอุตสาหกรรมศึกษา
    @พิชิต อ้วนไตร วันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 ECTI-CARD 2018 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
# การศึกษาทัศนคติด้านความปลอดภัยของพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
    @พีรญา เต่าทอง วันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 ECTI-CARD 2018 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
# ระบบต้นแบบชั้นวางรองเท้าสำหรับจัดเก็บรองเท้าและนำรองเท้าออกแบบอัตโนมัติ
    @วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล วันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 ECTI-CARD 2018 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
# ระบบวัดและจัดกลุ่มขนาดปลาช่อนอัตโนมัติโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลภาพจากกล้องวีดีทัศน์สำหรับอุตสาหกรรมการประมงน้ำจืดขนาดเล็ก
    @นนทรัฐ บำรุงเกียรติ วันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 ECTI-CARD 2018 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
# การประเมินสมรรถนะเชิงความร้อนของเครื่องอุ่นอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งตัวสร้างการไหลแบบวอร์เท็กซ์ชนิดแผ่นกั้นเอียง
    @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ME3NETT 2018 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
# การศึกษาเชิงทดลองถึงอิทธิพลของวงแหวนข้าวหลามตัด-วงรี ภายในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีต่อคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและพฤติกรรมการไหล
    @วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ME3NETT 2018 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
# การควบคุมการหมุนของมอเตอร์กระแสสลับด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อสร้างการเคลื่อนที่ของสมุนไพรในงานออกแบบและพัฒนาเครื่องอบพร้อมบดสมุนไพรควบคุมโดยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
    @ณมน วรธนานุวงศ์ วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
# การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต เรื่องงานกัดโลหะโดยใช้โดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ
    @วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
# การศึกษาการอบกล้วยน้ำว้าด้วยความร้อนทิ้งจากระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
    @สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


# Mobile Augmented Reality on Web-Based for the Tourism Using HTML5
    @อ.ปิยะพงษ์ แดงขำ 10-12 January 2018, ICOIN 2018 at Holiday Inn ChiangMai, Chiang Mai, Thailand
# Optimal Sizing and Placement of Solar Powered Charging Station under EV loads Penetration using Artificial Bee Colony Technique
    @อ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต 20-24 May 2018, The 2018 International Power Electronics Conference -ECCE Asia- , Niigata, Japan
# The Smoothing Filter for Mobile Augmented Feality Using the Moving Average
    @อ.ปิยะพงษ์ แดงขำ 28-30 June 2018, 2018 the 8th International Workshop on Computer Scienec and Engineering (WCSE 2018) at Bangkok, Thailand
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
37
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี