เข้าสู่ระบบ  
 
 

# ตัวแบบการพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์นมบรรจุขวดที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม
    @ลลิลธร มะระกานนท์ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 (OR-NET 2019) ณ โรงแรมวินทรีซิตี้รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
# การศึกษาอิทธิพลของแผ่นดูดซับความร้อนที่มีต่อการอบแห้งพริกของเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
    @โชติวุฒิ ประสพสุข วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
# วงจรกรองความถี่ทูโทมัสรูปแบบกระแสโดยใช้ CDTA
    @ธาดา คำแดง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
# วงจรแปลงค่าความต้านทานแบบลบโดยใช้ CCCCTA
    @ธาดา คำแดง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
# โปรแกรมช่วยแปลอักษรเบรลล์สำหรับครูผู้สอนที่มีผู้เรียนเป็นผู้พิการทางสายตา
    @นนทรัฐ บำรุงเกียรติ วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 ณ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
# เครื่องตัดสายรัดพลาสติกกึ่งอัตโนมัติสำหรับงานสานไม้กวาดทางมะพร้าวของชุมชนวัดสะพานอิฐ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
    @วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 ณ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
# การศึกษาเชิงทดลองพฤติกรรมความร้อนและการต้านทานการไหลของการไหลแบบปั่นป่วนผ่านท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการใส่ดิฟฟิวเซอร์ทรงกรวย
    @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 การประชุมวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
# การเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเมื่อมีการใส่วงแหวนหกเหลี่ยม
    @วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 การประชุมวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
# การศึกษาการกักเก็บพลังงานความร้อนเหลือทิ้งจากระบบปรับอากาศ
    @สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร วันที่ 30 สิงหาคม 2562 การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
37
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี