เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

# ตัวแบบการพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์นมบรรจุขวดที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม
    @ลลิลธร มะระกานนท์ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 (OR-NET 2019) ณ โรงแรมวินทรีซิตี้รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
# การศึกษาอิทธิพลของแผ่นดูดซับความร้อนที่มีต่อการอบแห้งพริกของเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
    @โชติวุฒิ ประสพสุข วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
# วงจรกรองความถี่ทูโทมัสรูปแบบกระแสโดยใช้ CDTA
    @ธาดา คำแดง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
# วงจรแปลงค่าความต้านทานแบบลบโดยใช้ CCCCTA
    @ธาดา คำแดง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
# โปรแกรมช่วยแปลอักษรเบรลล์สำหรับครูผู้สอนที่มีผู้เรียนเป็นผู้พิการทางสายตา
    @นนทรัฐ บำรุงเกียรติ วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 ณ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
# เครื่องตัดสายรัดพลาสติกกึ่งอัตโนมัติสำหรับงานสานไม้กวาดทางมะพร้าวของชุมชนวัดสะพานอิฐ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
    @วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 ณ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
93
Yesterday
92
This Month
1,912
Last Month
2,779
This Year
21,658
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี