เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

# ตัวแบบการพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์นมบรรจุขวดที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม
    @ลลิลธร มะระกานนท์ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 (OR-NET 2019) ณ โรงแรมวินทรีซิตี้รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
# การศึกษาอิทธิพลของแผ่นดูดซับความร้อนที่มีต่อการอบแห้งพริกของเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
    @โชติวุฒิ ประสพสุข วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
# วงจรกรองความถี่ทูโทมัสรูปแบบกระแสโดยใช้ CDTA
    @ธาดา คำแดง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
# วงจรแปลงค่าความต้านทานแบบลบโดยใช้ CCCCTA
    @ธาดา คำแดง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
# โปรแกรมช่วยแปลอักษรเบรลล์สำหรับครูผู้สอนที่มีผู้เรียนเป็นผู้พิการทางสายตา
    @นนทรัฐ บำรุงเกียรติ วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 ณ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
# เครื่องตัดสายรัดพลาสติกกึ่งอัตโนมัติสำหรับงานสานไม้กวาดทางมะพร้าวของชุมชนวัดสะพานอิฐ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
    @วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 ณ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
# การศึกษาเชิงทดลองพฤติกรรมความร้อนและการต้านทานการไหลของการไหลแบบปั่นป่วนผ่านท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการใส่ดิฟฟิวเซอร์ทรงกรวย
    @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 การประชุมวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
# การเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเมื่อมีการใส่วงแหวนหกเหลี่ยม
    @วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 การประชุมวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
# การศึกษาการกักเก็บพลังงานความร้อนเหลือทิ้งจากระบบปรับอากาศ
    @สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร วันที่ 30 สิงหาคม 2562 การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี