กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 

คณบดีร่วมพิธีเปิดงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี..
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดง อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2561  เวลา 17:20 
โครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561..
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่น อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2561  เวลา 15:09 
ร่วมกิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช..
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิท อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2561  เวลา 14:51 
ประชุมติดตามโครงการบริการวิชาการและการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี..
วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ โดย อ.ดร.สก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ก.พ. 2561  เวลา 12:03 
แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี..
วันที่ 24 มกราคม 2561 นำทีมโดย อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รอง อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ก.พ. 2561  เวลา 11:53 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล..
วันที่ 15-18 มกราคม 2561 อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ก.พ. 2561  เวลา 11:49 
คณบดีรับมอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์..
วันที่ 4 มกราคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อ.พิชิต อ้วนไตร หัวหน้ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 16 ม.ค. 2561  เวลา 17:33 
ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2561..
วันที่ 3 มกราคม 2561 นำทีมโดยผู้บริหาร อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.วิท อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ม.ค. 2561  เวลา 17:04 
กีฬากระชับมิตร TRU Colorful Party 2018..
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 07.39 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ ร่วมตักบาตรอาหารแห้ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ม.ค. 2561  เวลา 15:56 
Green & Red Night Party 2018..
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรม Green & Red Night Party 2018 ส่งท้ายปี 2017 ต้อนรับปีให อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 ธ.ค. 2560  เวลา 16:53 
พิธีมอบเงินรางวัล "เทคโนฯ คัพ" กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2..
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีมอบเงินรางวัลให อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ธ.ค. 2560  เวลา 15:48 
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio..
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ธ.ค. 2560  เวลา 15:41 
"เทคโนฯ คัพ" กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2560..
ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม "เทคโนฯ คัพ" ก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ธ.ค. 2560  เวลา 15:26 
เข้าร่วมอบรมระบบสหกิจศึกษา..
ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมอบรมระบบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ธ.ค. 2560  เวลา 13:58 
อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์..
ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกราฟ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ธ.ค. 2560  เวลา 13:20 
ประชุมคณาจารย์ประจำคณะก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 ..
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะก่อนปิดภาคกา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 17 พ.ย. 2560  เวลา 16:12 
ร่วมงานลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม..
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการปร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 พ.ย. 2560  เวลา 11:44 
ประกวดดาวเดือน และดาวหาง ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 งานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการประกวดดาวเด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 2 พ.ย. 2560  เวลา 17:23 
ประชุมหัวหน้าสาขา และผู้รับผิดชอบแขนงวิชา..
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้ง อ.กุลสมทรัพย์ เ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 31 ต.ค. 2560  เวลา 18:08 
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำป..
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 ต.ค. 2560  เวลา 15:30 
ร่วมพิธีถวายอาลัยและน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระป..
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร และอาจารย์ประจำคณะ เข้าร่วมพิธีถวายอาลัยและน้อมเกล้าฯ ส่งเ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2560  เวลา 17:01 
โครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ..
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ว อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 ต.ค. 2560  เวลา 13:15 
กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด..
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ต.ค. 2560  เวลา 16:00 
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป และลงสีฉากบังพร..
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ต.ค. 2560  เวลา 15:37 
มอบดอกไม้จันทน์ใหักับจังหวัดลพบุรี..
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. อ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้ประ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 15:11 
ประชุมคณาจารย์ เรื่อง การใช้ระบบงานสารบรรณ..
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ เรื่องการใช้ระบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 15:03 
ร่วมงานครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย..
ในวันที่ 28 กันยายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรองคณบดีฝ่าย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 14:56 
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอผลงานจากการวิจั..
ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์ โดย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 14:50 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดนิทรรศการดอกไม้จันทน์..
ในเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 14:46 
ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 97 ปี..
ในวันที่ 21 กันยายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ ร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 21 ก.ย. 2560  เวลา 13:38 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 2/2560..
ในวันที่ 11 กันยายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพส อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.ย. 2560  เวลา 17:12 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส ประจำปี 2560..
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 ก.ย. 2560  เวลา 10:45 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี หัวห อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 ส.ค. 2560  เวลา 15:56 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดห้องสอบสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 26 ส.ค. 2560  เวลา 12:38 
ร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มสักการะรัชกาลที่ 4..
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้จัดงานพิธีถวายพานพุ่มสักการะรัช อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 18 ส.ค. 2560  เวลา 10:18 
ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ..
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2560  เวลา 14:30 
ประชุมคณาจารย์แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญประชุมคณาจารย์เพื่อแจ้งกรอบการจัดสร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2560  เวลา 14:23 
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ..
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัต อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 ส.ค. 2560  เวลา 12:42 
โครงการ เข้าวัง ฟังธรรม ทุกวันพฤหัสบดี..
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพส อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 ส.ค. 2560  เวลา 12:14 
ประชุมคณาจารย์ประจำคณะเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และสอนวิธีการ..
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะเปิดภาคการศึกษาที่ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 ส.ค. 2560  เวลา 12:08 
พิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ ได้จัดงานพิธีไหว้ครู อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:51 
อบรมการเขียนโครงการและการใช้วงจรคุณภาพกิับกิจกรรมนักศึกษา..
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการและ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:30 
อบรมการควบคุมแบบลูปปิด-ระดับของเหลวและอัตราการไหลอัตโนมัติ..
ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560 แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมการควบคุมแบบลูปปิด-ระดับของ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:21 
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยว..
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกี อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:17 
ร่วมงานพิธีไหว้ครู และมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560 ..
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองคณบดี อาจารย์ประจำ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:29 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 256 อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:15 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 20-21 และ 25 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:07 
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายรัชกาลที่ ๙..
ในวันที่ 18 และ 20 กรกฎาคม 2560 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาค อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:01 
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่การทำงาน ควบคุมเครื่องจักรอัตโน..
ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 อ.ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:00 
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ TRU LEGO Education Robotic Competition..
ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 ก.ค. 2560  เวลา 12:27 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ เข้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการวิจัย และเยี่ยมชมศึก..
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏว อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.ค. 2560  เวลา 15:30 
ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปี 2559..
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 12:05 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษากับมหาวิทยาลัย..
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 12:01 
โครงการอบรมโปรแกรม Multisim..
ในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมโปรแกรม Multisim สำหรับช่ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 11:56 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม We are TRU รุ่นที่ 2..
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 11:53 
อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนหุ่นยนต์ ROBOTIC PROGRAMMING..
ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ได้จ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 11:39 
โครงการอบรมโปรแกรม MATLAB..
ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมโปรแกรม MATLAB สำหรับช อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2560  เวลา 16:56 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2560  เวลา 13:12 
โครงการอบรมหลักสูตร MikroTik สำหรับผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบ..
ในวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร M อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2560  เวลา 12:52 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ทุกหลักสูตร รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกต อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 มิ.ย. 2560  เวลา 17:33 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้ในเ..
ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โป อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 16 มิ.ย. 2560  เวลา 17:25 
โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิง..
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการรับฟั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 15 มิ.ย. 2560  เวลา 17:39 
ประชุมเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลทบทวนแผนยุทธศาสตร์..
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลทบทวน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 มิ.ย. 2560  เวลา 15:23 
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมภาวะผู้นำ ประจำปี 2560..
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่ว อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 13 มิ.ย. 2560  เวลา 12:04 
โครงการกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาคณะเทคโน..
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชการได้จัดโครงการกิจกรรมให้ความร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 13 มิ.ย. 2560  เวลา 11:59 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ประจำปีการศ..
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2560  เวลา 13:48 
ทดสอบงานวิจัยเครื่องตัดวุ้นน้ำมะพร้าว และเครื่องกดอัดวุ้นน้ำมะพร้าว..
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้ทำการทด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2560  เวลา 13:45 
แสดงผลงานวิจัยของนักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล..
ในวันที่ 5 และ 11 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ได้มีการแสดงผลงานจากการวิจ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2560  เวลา 13:37 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ทุกหลักสูตร รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2560  เวลา 13:25 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 1/2560..
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH ครั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 18 พ.ค. 2560  เวลา 13:41 
ประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1..
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 พ.ค. 2560  เวลา 14:59 
โครงการการบริการด้านการให้คำปรึกษานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ..
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการบริการด้านการให้คำปรึกษานักศึก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 พ.ค. 2560  เวลา 14:51 
เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)..
ในวันที่ 27-28 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 พ.ค. 2560  เวลา 18:03 
ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์..
ในวันที่ 21 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 พ.ค. 2560  เวลา 17:58 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน..
ในวันที่ 3-4 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาสา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 พ.ค. 2560  เวลา 17:54 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560..
ในวันที่ 5 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี อดีตรองอธิการบดีฝ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 เม.ย. 2560  เวลา 9:11 
ประชุมคณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 2..
ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 อาจารย์ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดประชุมคณ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 มี.ค. 2560  เวลา 14:49 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2559..
ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 มี.ค. 2560  เวลา 12:01 
แนะนำคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ..
ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารชุดใหม่ได้จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ นำโด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 20 มี.ค. 2560  เวลา 11:26 
ส่งมอบงานให้คณบดี iTech ท่านใหม่..
ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล รองอธิการบดีฝ่า อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 8 มี.ค. 2560  เวลา 10:25 
การลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี..
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการลงคะแนนหยั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.พ. 2560  เวลา 16:00 
โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ ครั้งที่ 2..
ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 22 ก.พ. 2560  เวลา 12:55 
การลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ..
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการลงคะแน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2560  เวลา 9:57 
การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้สมควรดำร..
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2560  เวลา 9:48 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุม Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี..
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมกา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 8 ก.พ. 2560  เวลา 16:59 
ประชุมการจัดทำ Reprofile ระดับคณะ..
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมการจัดทำ Reprofile ระดับคณะให้กับคณ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.พ. 2560  เวลา 15:17 
การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 ..
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ป อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 ก.พ. 2560  เวลา 11:57 
ประชุมหัวหน้าสาขาวิชาและผู้รับผิดชอบแขนงวิชาภายในคณะครั้งที่ 2..
ในวันทีี่ 24 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญหัวหน้าสาขาวิชาและผู้รับผิดชอบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 ก.พ. 2560  เวลา 11:39 
สืบสานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560..
ในวันที่ 18 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ปร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ม.ค. 2560  เวลา 11:24 
ประชุมหัวหน้าสาขาวิชาและผู้รับผิดชอบแขนงวิชาภายในคณะ..
ในวันที่ 11 มกราคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดประชุมหัวหน้าสาขาวิชาและ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 13 ม.ค. 2560  เวลา 10:17 
ประชุมคณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำคณะ..
ในวันที่ 11 มกราคม 2560 คณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำคณะ ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 13 ม.ค. 2560  เวลา 9:43 
ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2560..
ในวันที่ 4 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ โด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ม.ค. 2560  เวลา 14:40 
ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2560..
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 นำทีมโดยมี อ.ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางนุชนาฎ พันธุ์ไชย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ม.ค. 2560  เวลา 13:35 
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ประจำปี 2559..
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ม.ค. 2560  เวลา 13:19 
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น..
ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านศ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ธ.ค. 2559  เวลา 10:48 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษา เพื่ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 20 ธ.ค. 2559  เวลา 10:14 
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย..
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 พ.ย. 2559  เวลา 16:26 
การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560..
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 พ.ย. 2559  เวลา 16:39 
ประชุมคณาจารย์ปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2559..
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ เรื่องปิดภาค อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 พ.ย. 2559  เวลา 16:21 
ร่วมงานประชุมระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี..
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมงานประชุมระบบการรับสมัครนักศึกษา มห อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 พ.ย. 2559  เวลา 15:23 
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2..
ในวันที่ 25-28 ตุลาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ไดมีการสรางคว อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 พ.ย. 2559  เวลา 16:25 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์..
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 ต.ค. 2559  เวลา 15:40 
ประชุมเตรียมความพร้อมงานวิชาการ I TECH CON ครั้งที่ 2..
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมวิ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 ต.ค. 2559  เวลา 15:35 
ร่วมตักบาตร 96 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี..
ในวันที่ 21 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดงาน 96 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสต อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ย. 2559  เวลา 17:15 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ..
ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2559  เวลา 16:45 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ..
ในวันที่ 8-9 กันยายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ ให อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2559  เวลา 16:32 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ..
ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี รองอธิการบดีฝ่ายบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 2 ก.ย. 2559  เวลา 16:49 
พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยประจำปี อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 ก.ย. 2559  เวลา 17:10 
สัมภาษณ์นักศึกษากองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้นักศึกษาที่มีสิ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 26 ส.ค. 2559  เวลา 16:15 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร..
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 26 ส.ค. 2559  เวลา 16:06 
บริการให้คำปรึกษานักศึกษาภายในคณะ..
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิประจำ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 ส.ค. 2559  เวลา 14:23 
พิธีซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 ..
ในวันที่ 13 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีพิธีซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานป อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ส.ค. 2559  เวลา 15:58 
พิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559..
ในวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดแบ่งกลุ่มสถานที่ในการฝึกซ้อมเป็นกลุ่มย่อย โดยบั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ส.ค. 2559  เวลา 15:54 
ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ..
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวาย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:42 
โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2559..
ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:37 
การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครั้งที่ 7..
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:32 
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบ..
ในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโค อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:28 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:21 
อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมต่อเนื่องฯ..
ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:15 
โครงการอบรมการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ..
ในวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมการผลิตเครื่องจักรอัตโ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:10 
ค่าย We are TRU รุ่นที่ 7 I-TECH..
ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าค่าย We are TRU โดยมี รศ.ดร.นันทนา แจ้ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 ก.ค. 2559  เวลา 15:27 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH..
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TEC อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 มิ.ย. 2559  เวลา 9:52 
คืนสู่เหย้า ICE 2559..
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า ICE เพ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 มิ.ย. 2559  เวลา 9:46 
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา..
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาส อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 มิ.ย. 2559  เวลา 12:03 
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ประจำปี 2558..
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิช อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 มิ.ย. 2559  เวลา 10:37 
ประชุมอาจารย์เกี่ยวกับหลักสูตรประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดประชุมอาจารย์ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสู อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 พ.ค. 2559  เวลา 16:45 
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาค กศ.บป. ประจำปี 2558..
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิช อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 พ.ค. 2559  เวลา 16:41 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 28 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2559  เวลา 16:04 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558..
ในวันที่ 27 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2559  เวลา 14:29 
สืบสานประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ไทย 2559..
ในวันที่ 20 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรรมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 21 เม.ย. 2559  เวลา 11:06 
คณะจัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม..
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559 ถึง 29 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมเรียนภาษาอังก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 เม.ย. 2559  เวลา 11:44 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนโครงงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้..
ในวันที่ 1 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญคณาจารย์ที่จัดทำงานวิจัยเข้ารับฟ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 เม.ย. 2559  เวลา 14:48 
พิธีมอบทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุต อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 มี.ค. 2559  เวลา 11:12 
สัมภาษณ์นักศึกษาขอทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส..
ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสัมภาษณ์คัดเลือกน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 4 มี.ค. 2559  เวลา 15:34 
กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา..
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 25 ก.พ. 2559  เวลา 10:28 
โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ..
ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ก.พ. 2559  เวลา 12:24 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมใจแต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหารา..
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมใจแต่งไทย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2559  เวลา 11:32 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดงานต้อนรับปีใหม่ 2559..
ในวันที่ 27 มกราคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดงานต้อนรับปีใหม่ 2559 ให้กับคณาจารย์และเ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 ม.ค. 2559  เวลา 15:04 
ร่วมพิธีเปิดการอบรมการเขียน Website ด้วย Joomla ณ กองบิน 2..
ในวันที่ 12 มกราคม 2559 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ม.ค. 2559  เวลา 15:29 
การจัดดอกไม้โคริงกะ ระดับพื้นฐาน..
ในวันที่ 25-27 ธันวาคม 2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ HAPPY อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ม.ค. 2559  เวลา 15:25 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2559..
ในวันที่ 4 มกราคม 2559 นำทีมโดย ผศ.ดร. ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 4 ม.ค. 2559  เวลา 15:49 
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
30
Yesterday
49
This Month
751
Last Month
1,445
This Year
2,196
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ภาพกิจกรรม