กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 

พิธีมอบเงินรางวัล "เทคโนฯ คัพ" กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2..
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีมอบเงินรางวัลให อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ธ.ค. 2560  เวลา 15:48 
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio..
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ธ.ค. 2560  เวลา 15:41 
"เทคโนฯ คัพ" กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2560..
ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม "เทคโนฯ คัพ" ก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ธ.ค. 2560  เวลา 15:26 
เข้าร่วมอบรมระบบสหกิจศึกษา..
ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมอบรมระบบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ธ.ค. 2560  เวลา 13:58 
อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์..
ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกราฟ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ธ.ค. 2560  เวลา 13:20 
ประชุมคณาจารย์ประจำคณะก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 ..
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะก่อนปิดภาคกา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 17 พ.ย. 2560  เวลา 16:12 
ร่วมงานลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม..
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการปร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 พ.ย. 2560  เวลา 11:44 
ประกวดดาวเดือน และดาวหาง ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 งานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการประกวดดาวเด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 2 พ.ย. 2560  เวลา 17:23 
ประชุมหัวหน้าสาขา และผู้รับผิดชอบแขนงวิชา..
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้ง อ.กุลสมทรัพย์ เ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 31 ต.ค. 2560  เวลา 18:08 
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำป..
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 ต.ค. 2560  เวลา 15:30 
ร่วมพิธีถวายอาลัยและน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระป..
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร และอาจารย์ประจำคณะ เข้าร่วมพิธีถวายอาลัยและน้อมเกล้าฯ ส่งเ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2560  เวลา 17:01 
โครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ..
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ว อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 ต.ค. 2560  เวลา 13:15 
กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด..
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ต.ค. 2560  เวลา 16:00 
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป และลงสีฉากบังพร..
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ต.ค. 2560  เวลา 15:37 
มอบดอกไม้จันทน์ใหักับจังหวัดลพบุรี..
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. อ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้ประ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 15:11 
ประชุมคณาจารย์ เรื่อง การใช้ระบบงานสารบรรณ..
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ เรื่องการใช้ระบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 15:03 
ร่วมงานครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย..
ในวันที่ 28 กันยายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรองคณบดีฝ่าย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 14:56 
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอผลงานจากการวิจั..
ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์ โดย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 14:50 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดนิทรรศการดอกไม้จันทน์..
ในเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 5 ต.ค. 2560  เวลา 14:46 
ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 97 ปี..
ในวันที่ 21 กันยายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ ร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 21 ก.ย. 2560  เวลา 13:38 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 2/2560..
ในวันที่ 11 กันยายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพส อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.ย. 2560  เวลา 17:12 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส ประจำปี 2560..
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 ก.ย. 2560  เวลา 10:45 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี หัวห อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 ส.ค. 2560  เวลา 15:56 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดห้องสอบสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 26 ส.ค. 2560  เวลา 12:38 
ร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มสักการะรัชกาลที่ 4..
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้จัดงานพิธีถวายพานพุ่มสักการะรัช อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 18 ส.ค. 2560  เวลา 10:18 
ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ..
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2560  เวลา 14:30 
ประชุมคณาจารย์แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญประชุมคณาจารย์เพื่อแจ้งกรอบการจัดสร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 17 ส.ค. 2560  เวลา 14:23 
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ..
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัต อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 ส.ค. 2560  เวลา 12:42 
โครงการ เข้าวัง ฟังธรรม ทุกวันพฤหัสบดี..
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพส อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 ส.ค. 2560  เวลา 12:14 
ประชุมคณาจารย์ประจำคณะเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และสอนวิธีการ..
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะเปิดภาคการศึกษาที่ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 ส.ค. 2560  เวลา 12:08 
พิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ ได้จัดงานพิธีไหว้ครู อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:51 
อบรมการเขียนโครงการและการใช้วงจรคุณภาพกิับกิจกรรมนักศึกษา..
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการและ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:30 
อบรมการควบคุมแบบลูปปิด-ระดับของเหลวและอัตราการไหลอัตโนมัติ..
ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560 แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมการควบคุมแบบลูปปิด-ระดับของ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:21 
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยว..
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกี อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:17 
ร่วมงานพิธีไหว้ครู และมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560 ..
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองคณบดี อาจารย์ประจำ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:29 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 256 อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:15 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 20-21 และ 25 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:07 
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายรัชกาลที่ ๙..
ในวันที่ 18 และ 20 กรกฎาคม 2560 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาค อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:01 
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่การทำงาน ควบคุมเครื่องจักรอัตโน..
ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 อ.ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ค. 2560  เวลา 17:00 
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ TRU LEGO Education Robotic Competition..
ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 ก.ค. 2560  เวลา 12:27 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ เข้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการวิจัย และเยี่ยมชมศึก..
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏว อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.ค. 2560  เวลา 15:30 
ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปี 2559..
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 12:05 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษากับมหาวิทยาลัย..
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 12:01 
โครงการอบรมโปรแกรม Multisim..
ในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมโปรแกรม Multisim สำหรับช่ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 11:56 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม We are TRU รุ่นที่ 2..
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 11:53 
อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนหุ่นยนต์ ROBOTIC PROGRAMMING..
ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ได้จ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 11:39 
โครงการอบรมโปรแกรม MATLAB..
ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมโปรแกรม MATLAB สำหรับช อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2560  เวลา 16:56 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2560  เวลา 13:12 
โครงการอบรมหลักสูตร MikroTik สำหรับผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบ..
ในวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร M อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2560  เวลา 12:52 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ทุกหลักสูตร รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกต อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 มิ.ย. 2560  เวลา 17:33 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้ในเ..
ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โป อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 16 มิ.ย. 2560  เวลา 17:25 
โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิง..
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการรับฟั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 15 มิ.ย. 2560  เวลา 17:39 
ประชุมเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลทบทวนแผนยุทธศาสตร์..
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลทบทวน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 มิ.ย. 2560  เวลา 15:23 
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมภาวะผู้นำ ประจำปี 2560..
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่ว อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 13 มิ.ย. 2560  เวลา 12:04 
โครงการกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาคณะเทคโน..
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชการได้จัดโครงการกิจกรรมให้ความร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 13 มิ.ย. 2560  เวลา 11:59 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ประจำปีการศ..
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2560  เวลา 13:48 
ทดสอบงานวิจัยเครื่องตัดวุ้นน้ำมะพร้าว และเครื่องกดอัดวุ้นน้ำมะพร้าว..
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้ทำการทด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2560  เวลา 13:45 
แสดงผลงานวิจัยของนักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล..
ในวันที่ 5 และ 11 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ได้มีการแสดงผลงานจากการวิจ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2560  เวลา 13:37 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ทุกหลักสูตร รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2560  เวลา 13:25 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 1/2560..
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH ครั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 18 พ.ค. 2560  เวลา 13:41 
ประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1..
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 พ.ค. 2560  เวลา 14:59 
โครงการการบริการด้านการให้คำปรึกษานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ..
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการบริการด้านการให้คำปรึกษานักศึก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 11 พ.ค. 2560  เวลา 14:51 
เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)..
ในวันที่ 27-28 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 พ.ค. 2560  เวลา 18:03 
ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์..
ในวันที่ 21 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 พ.ค. 2560  เวลา 17:58 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน..
ในวันที่ 3-4 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาสา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 พ.ค. 2560  เวลา 17:54 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560..
ในวันที่ 5 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี อดีตรองอธิการบดีฝ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 เม.ย. 2560  เวลา 9:11 
ประชุมคณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 2..
ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 อาจารย์ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดประชุมคณ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 มี.ค. 2560  เวลา 14:49 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2559..
ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 30 มี.ค. 2560  เวลา 12:01 
แนะนำคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ..
ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารชุดใหม่ได้จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ นำโด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 20 มี.ค. 2560  เวลา 11:26 
ส่งมอบงานให้คณบดี iTech ท่านใหม่..
ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล รองอธิการบดีฝ่า อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 8 มี.ค. 2560  เวลา 10:25 
การลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี..
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการลงคะแนนหยั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.พ. 2560  เวลา 16:00 
โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ ครั้งที่ 2..
ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 22 ก.พ. 2560  เวลา 12:55 
การลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ..
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการลงคะแน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2560  เวลา 9:57 
การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้สมควรดำร..
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2560  เวลา 9:48 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุม Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี..
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมกา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 8 ก.พ. 2560  เวลา 16:59 
ประชุมการจัดทำ Reprofile ระดับคณะ..
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมการจัดทำ Reprofile ระดับคณะให้กับคณ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 ก.พ. 2560  เวลา 15:17 
การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 ..
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ป อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 ก.พ. 2560  เวลา 11:57 
ประชุมหัวหน้าสาขาวิชาและผู้รับผิดชอบแขนงวิชาภายในคณะครั้งที่ 2..
ในวันทีี่ 24 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญหัวหน้าสาขาวิชาและผู้รับผิดชอบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 ก.พ. 2560  เวลา 11:39 
สืบสานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560..
ในวันที่ 18 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ปร อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ม.ค. 2560  เวลา 11:24 
ประชุมหัวหน้าสาขาวิชาและผู้รับผิดชอบแขนงวิชาภายในคณะ..
ในวันที่ 11 มกราคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดประชุมหัวหน้าสาขาวิชาและ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 13 ม.ค. 2560  เวลา 10:17 
ประชุมคณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำคณะ..
ในวันที่ 11 มกราคม 2560 คณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำคณะ ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 13 ม.ค. 2560  เวลา 9:43 
ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2560..
ในวันที่ 4 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ โด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ม.ค. 2560  เวลา 14:40 
ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2560..
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 นำทีมโดยมี อ.ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางนุชนาฎ พันธุ์ไชย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ม.ค. 2560  เวลา 13:35 
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ประจำปี 2559..
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ม.ค. 2560  เวลา 13:19 
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น..
ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านศ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ธ.ค. 2559  เวลา 10:48 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560..
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษา เพื่ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 20 ธ.ค. 2559  เวลา 10:14 
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย..
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 29 พ.ย. 2559  เวลา 16:26 
การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560..
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 พ.ย. 2559  เวลา 16:39 
ประชุมคณาจารย์ปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2559..
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ เรื่องปิดภาค อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 พ.ย. 2559  เวลา 16:21 
ร่วมงานประชุมระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี..
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมงานประชุมระบบการรับสมัครนักศึกษา มห อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 พ.ย. 2559  เวลา 15:23 
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2..
ในวันที่ 25-28 ตุลาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ไดมีการสรางคว อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 พ.ย. 2559  เวลา 16:25 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์..
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 ต.ค. 2559  เวลา 15:40 
ประชุมเตรียมความพร้อมงานวิชาการ I TECH CON ครั้งที่ 2..
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมวิ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 ต.ค. 2559  เวลา 15:35 
ร่วมตักบาตร 96 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี..
ในวันที่ 21 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดงาน 96 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสต อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 27 ก.ย. 2559  เวลา 17:15 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ..
ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2559  เวลา 16:45 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ..
ในวันที่ 8-9 กันยายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ ให อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2559  เวลา 16:32 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ..
ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี รองอธิการบดีฝ่ายบ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 2 ก.ย. 2559  เวลา 16:49 
พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยประจำปี อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 ก.ย. 2559  เวลา 17:10 
สัมภาษณ์นักศึกษากองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้นักศึกษาที่มีสิ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 26 ส.ค. 2559  เวลา 16:15 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร..
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 26 ส.ค. 2559  เวลา 16:06 
บริการให้คำปรึกษานักศึกษาภายในคณะ..
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิประจำ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 ส.ค. 2559  เวลา 14:23 
พิธีซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 ..
ในวันที่ 13 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีพิธีซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานป อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ส.ค. 2559  เวลา 15:58 
พิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559..
ในวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดแบ่งกลุ่มสถานที่ในการฝึกซ้อมเป็นกลุ่มย่อย โดยบั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ส.ค. 2559  เวลา 15:54 
ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ..
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวาย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:42 
โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2559..
ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จั อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:37 
การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครั้งที่ 7..
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธา อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:32 
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบ..
ในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโค อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:28 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:21 
อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมต่อเนื่องฯ..
ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:15 
โครงการอบรมการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ..
ในวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมการผลิตเครื่องจักรอัตโ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:10 
ค่าย We are TRU รุ่นที่ 7 I-TECH..
ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าค่าย We are TRU โดยมี รศ.ดร.นันทนา แจ้ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 7 ก.ค. 2559  เวลา 15:27 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH..
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TEC อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 มิ.ย. 2559  เวลา 9:52 
คืนสู่เหย้า ICE 2559..
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า ICE เพ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 24 มิ.ย. 2559  เวลา 9:46 
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา..
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาส อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 มิ.ย. 2559  เวลา 12:03 
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ประจำปี 2558..
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิช อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 6 มิ.ย. 2559  เวลา 10:37 
ประชุมอาจารย์เกี่ยวกับหลักสูตรประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดประชุมอาจารย์ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสู อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 พ.ค. 2559  เวลา 16:45 
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาค กศ.บป. ประจำปี 2558..
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิช อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 พ.ค. 2559  เวลา 16:41 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559..
ในวันที่ 28 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2559  เวลา 16:04 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558..
ในวันที่ 27 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2559  เวลา 14:29 
สืบสานประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ไทย 2559..
ในวันที่ 20 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรรมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 21 เม.ย. 2559  เวลา 11:06 
คณะจัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม..
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559 ถึง 29 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมเรียนภาษาอังก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 เม.ย. 2559  เวลา 11:44 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนโครงงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้..
ในวันที่ 1 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญคณาจารย์ที่จัดทำงานวิจัยเข้ารับฟ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 1 เม.ย. 2559  เวลา 14:48 
พิธีมอบทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุต อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 มี.ค. 2559  เวลา 11:12 
สัมภาษณ์นักศึกษาขอทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส..
ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสัมภาษณ์คัดเลือกน อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 4 มี.ค. 2559  เวลา 15:34 
กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา..
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประก อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 25 ก.พ. 2559  เวลา 10:28 
โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ..
ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 23 ก.พ. 2559  เวลา 12:24 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมใจแต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหารา..
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมใจแต่งไทย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2559  เวลา 11:32 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดงานต้อนรับปีใหม่ 2559..
ในวันที่ 27 มกราคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดงานต้อนรับปีใหม่ 2559 ให้กับคณาจารย์และเ อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 28 ม.ค. 2559  เวลา 15:04 
ร่วมพิธีเปิดการอบรมการเขียน Website ด้วย Joomla ณ กองบิน 2..
ในวันที่ 12 มกราคม 2559 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ม.ค. 2559  เวลา 15:29 
การจัดดอกไม้โคริงกะ ระดับพื้นฐาน..
ในวันที่ 25-27 ธันวาคม 2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ HAPPY อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 12 ม.ค. 2559  เวลา 15:25 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2559..
ในวันที่ 4 มกราคม 2559 นำทีมโดย ผศ.ดร. ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ่านต่อ...
สร้างเมื่อ 4 ม.ค. 2559  เวลา 15:49 
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
9
Yesterday
52
This Month
601
Last Month
1,594
This Year
16,782
Last Year
1,434
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ภาพกิจกรรม