เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 10 มีนาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รูปแบบ MOOC โดย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายละเอียดของโครงการ และได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณมณีรัตน์ มั่นยืน นักวิชาการศึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ Thai MOOC สังกัด สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคุณจิระ ชนรักสุข นักวิชาการศึกษาฝ่ายบริหารจัดการระบบ Thai MOOC Platform สังกัด โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้รูปแบบ Massive Open Online Course : MOOC ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ในอนาคต ผู้เรียนสามารถรับปริญญาบัตรได้เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือเพื่อรองรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนตามอัธยาศัยไม่ต้องการรับปริญญาบัตร เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและเทคโนโลยีในอนาคตได้อย่างดียิ่ง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 4 ห้อง 404 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
สร้างเมื่อ 11 มี.ค. 2563  เวลา 16:33 (ชม 558 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
33
Yesterday
42
This Month
179
Last Month
2,091
This Year
14,698
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รูปแบบ MOOC