เข้าสู่ระบบ  
 
 

ชื่อ : นางนุชนาฎ พันธุ์ไชยศรี
Name : Nuchanat Punchaisri
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Email     : noknucha@hotmail.com
Tel         : 086-1234982
ชื่อ : นางกฤษณา โตอยู่
Name : Kridsana Toyoo
ตำแหน่ง : หัวหน้างานธุรการ
Email     : ao_kridsana@hotmail.com
Tel         : 089-7812307
ชื่อ : นางนภาพร รอดแก้ว
Name : Napaporn Rotkaeo
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
Email     : aum_sookman@hotmail.com
Tel         : 083-5598778
ชื่อ : นางนุชนาท เที่ยงธรรม
Name : Nutchanat Theangtum
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการ
Email     : Jun-2511@hotmail.com
Tel         : 086-5779552
ชื่อ : นางสาวจุฬาภรณ์ อ่อนระทวย
Name : Juraporn Ornrathuay
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email     : Pooh_doraeme@hotmail.com
Tel         : 099-3215672
ชื่อ : นางสาวชญาณ์พิมพ์ จตุพรเนตรทอง
Name : Chayapim Jatuphonnatthong
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Email     : chayapim.j@lawasri.tru.ac.th
Tel         : 089-0002326
ชื่อ : นางสาวนวภรณ์ ปลากัดทอง
Name : Nawaporn Plakadthong
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Email     : nawaporn.p@lawasri.tru.ac.th
Tel         : 064-5232397
ชื่อ : นายวิจิตกร คำรัตน์
Name : Wijitkon Kumrat
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน
Email     : wijitkon_yo@hotmail.com
Tel         : 080-5590597
ชื่อ : นายนวพล วงษ์สวัสดิ์
Name : Nawapon Wongsawat
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า
Email     : rescue_301@hotmail.com
Tel         : 092-2707303
ชื่อ : นายกฤตกมล คงต่วน
Name : Kritkamol Khongtuan
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเครื่องกล
Email     : Tlong_2011@hotmail.com
Tel         : 083-2679890
ชื่อ : นายอิทธิพันธุ์ อธิปัตยากรกุล
Name : Aittipant Atipattayakronkul
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์
Email     : bjz64@hotmail.com
Tel         : 089-9042481
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
29
Yesterday
75
This Month
2,517
Last Month
2,717
This Year
9,386
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
บุคลากรสายสนับสนุน