เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ชื่อ : นางนุชนาฎ พันธุ์ไชยศรี
Name : Nuchanat Punchaisri
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Email     : noknucha@hotmail.com
Tel         : 086-1234982
ชื่อ : นางกฤษณา โตอยู่
Name : Kridsana Toyoo
ตำแหน่ง : หัวหน้างานธุรการ
Email     : ao_kridsana@hotmail.com
Tel         : 089-7812307
ชื่อ : นางนภาพร รอดแก้ว
Name : Napaporn Rotkaeo
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
Email     : aum_sookman@hotmail.com
Tel         : 083-5598778
ชื่อ : นางนุชนาท เที่ยงธรรม
Name : Nutchanat Theangtum
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการ
Email     : Jun-2511@hotmail.com
Tel         : 086-5779552
ชื่อ : นางสาวจุฬาภรณ์ อ่อนระทวย
Name : Juraporn Ornrathuay
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email     : Pooh_doraeme@hotmail.com
Tel         : 099-3215672
ชื่อ : นางสาวชญาณ์พิมพ์ จตุพรเนตรทอง
Name : Chayapim Jatuphonnatthong
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Email     : sky_onemy31@hotmail.com
Tel         : 089-0002326
ชื่อ : นางสาวนวภรณ์ ปลากัดทอง
Name : Nawaporn Plakadthong
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Email     : unun_nut@hotmail.com
Tel         : 064-5232397
ชื่อ : นายวิจิตกร คำรัตน์
Name : Wijitkon Kumrat
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน
Email     : wijitkon_yo@hotmail.com
Tel         : 080-5590597
ชื่อ : นายนวพล วงษ์สวัสดิ์
Name : Nawapon Wongsawat
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า
Email     : rescue_301@hotmail.com
Tel         : 092-2707303
ชื่อ : นายกฤตกมล คงต่วน
Name : Kritkamol Khongtuan
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเครื่องกล
Email     : Tlong_2011@hotmail.com
Tel         : 083-2679890
ชื่อ : นายอิทธิพันธุ์ อธิปัตยากรกุล
Name : Aittipant Atipattayakronkul
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์
Email     : bjz64@hotmail.com
Tel         : 089-9042481
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
บุคลากรสายสนับสนุน