เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

การลดของเสียจากกระบวนการผลิตไส้กรอกโดยการประยุกต์ใช้แนวคิด DMAIC กรณีศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร                                                                                           77
 Reduce Waste from the Manufacture of Sausage with the Application DMAIC Case Study : Food industry
 ติรัสกร เขมาสิทธิ์ และ รณินทร์ กิจกล้า
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การลดของเสียในกระบวนการฉีดชิ้นส่วนพลาสติก                                                                                                                                                                                                     84
 Reducing Waste in the Plastic Injection Parts Process
 จรีภรณ์ แก้วโสนด และ รณินทร์ กิจกล้า
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีนในกระบวนการทอผ้าพื้นเมือง กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้าบ้านร่องยาง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์                                                                      93
 An Application of Lean Manufacturing System in Local Weaving Process : A Case Study of Ban Rong Yang Weaving Women Group,
 Laplae District, Uttaradit Province.
 ศุทธีนี กล่อมแสร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                                                                     104
 The Development of an Information System for Tracking Format Checks of Theses and Independent Studies : A Case of Thepsatri Rajabhat University
 ดาราพร มาตขาว และ ปัทมาพร เย็นบำรุง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วงจรกรองความถี่หลายหน้าที่ในโหมดกระแส 3 อินพุต 1 เอาต์พุต โดยใช้ DDCC                                                                                                                                                       114
 Multi-input single-output current-mode multifunction filter using DDCC
 ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ พนิดา อุทกศิริ วริศรา ลิขิตลือชา บัญชา ศรีวิโรจน์ สมชาย ศรีสกุลเตียว และ ธาดา คำแดง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์                                                      121
 The Development In-house use Application with NFC on Android
 วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล และ ปิยะพงษ์ แดงขำ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การวิเคราะห์ทางความร้อนและการไหลในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีการสอดใส่แผ่นกั้นการไหลด้วยโครงข่ายประสาทเทียม                                                                                128
 Thermal and fluids Fluw Analysis in Heat Exchanger Inserted with Baffles Using Artificial Neural Networks
 ศุษมา โชคเพิ่มพูน สุริยา โชคเพิ่มพูน และ สมพร หงษ์กง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเพิ่มสมรรถนะการทำงานระบบเทอร์โมโฟโตโวลตาอิกด้วยวิธีการลดอุณหภูมิของเซลล์                                                                                                                                        135
 Increase on Performance of Thermophotovoltaic System using Reduced Cell temperature
 โชติวุฒิ ประสพสุข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย                                                                                                                       143
 AN INSTRUCTIONAL MODELDEVELOPMENT FOCUSING ON A SELDIRECTED LEARNING PROCESS BY USING
 A PROBLEM-BASED LEARNING APPROACH IN SAFETY ENGINEERING
 ไพโรจน์ เนียมนาค

  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
34
Yesterday
42
This Month
179
Last Month
2,091
This Year
14,698
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี