เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

การลดของเสียจากกระบวนการผลิตไส้กรอกโดยการประยุกต์ใช้แนวคิด DMAIC กรณีศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร                                                                                           77
 Reduce Waste from the Manufacture of Sausage with the Application DMAIC Case Study : Food industry
 ติรัสกร เขมาสิทธิ์ และ รณินทร์ กิจกล้า
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การลดของเสียในกระบวนการฉีดชิ้นส่วนพลาสติก                                                                                                                                                                                                     84
 Reducing Waste in the Plastic Injection Parts Process
 จรีภรณ์ แก้วโสนด และ รณินทร์ กิจกล้า
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีนในกระบวนการทอผ้าพื้นเมือง กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้าบ้านร่องยาง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์                                                                      93
 An Application of Lean Manufacturing System in Local Weaving Process : A Case Study of Ban Rong Yang Weaving Women Group,
 Laplae District, Uttaradit Province.
 ศุทธีนี กล่อมแสร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                                                                     104
 The Development of an Information System for Tracking Format Checks of Theses and Independent Studies : A Case of Thepsatri Rajabhat University
 ดาราพร มาตขาว และ ปัทมาพร เย็นบำรุง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วงจรกรองความถี่หลายหน้าที่ในโหมดกระแส 3 อินพุต 1 เอาต์พุต โดยใช้ DDCC                                                                                                                                                       114
 Multi-input single-output current-mode multifunction filter using DDCC
 ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ พนิดา อุทกศิริ วริศรา ลิขิตลือชา บัญชา ศรีวิโรจน์ สมชาย ศรีสกุลเตียว และ ธาดา คำแดง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์                                                      121
 The Development In-house use Application with NFC on Android
 วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล และ ปิยะพงษ์ แดงขำ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การวิเคราะห์ทางความร้อนและการไหลในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีการสอดใส่แผ่นกั้นการไหลด้วยโครงข่ายประสาทเทียม                                                                                128
 Thermal and fluids Fluw Analysis in Heat Exchanger Inserted with Baffles Using Artificial Neural Networks
 ศุษมา โชคเพิ่มพูน สุริยา โชคเพิ่มพูน และ สมพร หงษ์กง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเพิ่มสมรรถนะการทำงานระบบเทอร์โมโฟโตโวลตาอิกด้วยวิธีการลดอุณหภูมิของเซลล์                                                                                                                                        135
 Increase on Performance of Thermophotovoltaic System using Reduced Cell temperature
 โชติวุฒิ ประสพสุข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย                                                                                                                       143
 AN INSTRUCTIONAL MODELDEVELOPMENT FOCUSING ON A SELDIRECTED LEARNING PROCESS BY USING
 A PROBLEM-BASED LEARNING APPROACH IN SAFETY ENGINEERING
 ไพโรจน์ เนียมนาค

  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี