กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
ปรัชญา : คุณธรรมนำความรู้ เชิดชูงานวิจัย


วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล สร้างสรรค์งานวิจัย และบริการองค์ความรู้สู่สังคม


พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
2. สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสู่ระดับสากล
3. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล


วัตถุประสงค์

1. ขยายการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ และเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการผลิตงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
3. เพื่อบริการวิชาการและ่ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
4. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
5. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะ
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
12
Yesterday
42
This Month
888
Last Month
1,210
This Year
3,543
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏลพบุรี