เข้าสู่ระบบ  
 
 
ปรัชญา : คุณธรรมนำความรู้ เชิดชูงานวิจัย


วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล สร้างสรรค์งานวิจัย และบริการองค์ความรู้สู่สังคม


พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล
2. สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสู่ระดับสากล
3. บริการองค์ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล


วัตถุประสงค์

1. ขยายการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ และเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการผลิตงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
3. เพื่อบริการวิชาการและ่ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
4. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
5. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะ
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
45
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี