เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
# วันที่ 23 กันยายน 2558 งานด้วยรักและผูกพัน 2558 [ดาวน์โหลด]
# วันที่ 10 กันยายน 2558 พิธีไหว้ครูช่างประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 [ดาวน์โหลด]
# วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2558[ดาวน์โหลด]
# วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ถ่ายทอดงานวิจัยคณาจารย์ให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 [ดาวน์โหลด]
# วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 [ดาวน์โหลด]
# วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ประจำปี 2558 [ดาวน์โหลด]
# วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2558 อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับชาติ (TRU ROBOTIC CHAMPIONSHIP 2015) [ดาวน์โหลด]
# วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา [ดาวน์โหลด]
# วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2558 โครงการอบรมการใช้สารสนเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 [ดาวน์โหลด]
# วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [ดาวน์โหลด]
# วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 [ดาวน์โหลด]
# วันที่ 22-23 เมษายน 2558 กิจกรรม ICE ส่งเสริมสุขภาวะ 4 กิจกรรม [ดาวน์โหลด]
# วันที่ 20 เมษายน 2558โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 [ดาวน์โหลด]
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี