เข้าสู่ระบบ  
 
 
# วันที่ 23 กันยายน 2558 งานด้วยรักและผูกพัน 2558 [ดาวน์โหลด]
# วันที่ 10 กันยายน 2558 พิธีไหว้ครูช่างประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 [ดาวน์โหลด]
# วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2558[ดาวน์โหลด]
# วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ถ่ายทอดงานวิจัยคณาจารย์ให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 [ดาวน์โหลด]
# วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 [ดาวน์โหลด]
# วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ประจำปี 2558 [ดาวน์โหลด]
# วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2558 อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับชาติ (TRU ROBOTIC CHAMPIONSHIP 2015) [ดาวน์โหลด]
# วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา [ดาวน์โหลด]
# วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2558 โครงการอบรมการใช้สารสนเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 [ดาวน์โหลด]
# วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [ดาวน์โหลด]
# วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 [ดาวน์โหลด]
# วันที่ 22-23 เมษายน 2558 กิจกรรม ICE ส่งเสริมสุขภาวะ 4 กิจกรรม [ดาวน์โหลด]
# วันที่ 20 เมษายน 2558โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 [ดาวน์โหลด]
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
77
Yesterday
62
This Month
1,384
Last Month
2,479
This Year
24,271
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี