เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
 ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 สร้างเมื่อ 11 ส.ค. 2560  เวลา 16:20 
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการให้ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2558  เวลา 14:38 
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการให้ทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2558  เวลา 14:34 
 ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา 2557 สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2558  เวลา 11:06 
 ประกาศทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 26 ระดับอาชีวะฯ และปริญญาตรี สร้างเมื่อ 20 พ.ย. 2557  เวลา 14:34 
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:44 
 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้กู้ กยศ. ออนไลน์ และดาวน์โหลดเอกสารปีการศึกษา 2557 สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:43 
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
39
Yesterday
40
This Month
1,251
Last Month
1,712
This Year
8,801
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ข่าวทุนการศึกษา