เข้าสู่ระบบ  
 
 
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์ให้ทุนแก่นิสิต นักศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้ก้าวเข้าสู่สังคมและใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง เป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศชาติ ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนกาศึกษาจนจบหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษา ปีละ 15,000 บาท จำนวน 40 ทุน และระดับปริญญาตรี ปีละ 27,500 บาท จำนวน 50 ทุน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตามเอกสารที่แนบ
สร้างเมื่อ 19 ก.พ. 2558  เวลา 11:06
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
16
Yesterday
135
This Month
199
Last Month
3,151
This Year
25,481
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา 2557