เข้าสู่ระบบ  
 
 

ชื่อ : อ.ดร.สกุล คำนวนชัย
Name : Dr.Skul Kamnuanchai
ตำแหน่ง : คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ประธานกรรมการ
สาขาวิชา : วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Email       : skulkmitl@gmail.com
ชื่อ : ผศ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต
Name : Asst.Prof.Kulsomsap Yenchamchalit
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร - รองประธานกรรมการ
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : kulsomsap.ycl@gmail.com
ชื่อ : รศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม
Name : Assoc.Prof.Acting 2.LT.Dr.Choochart Phayom
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ - กรรมการ
สาขาวิชา : อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : choochart.p@lawasri.tru.ac.th
ชื่อ : อ.ดร.ธาดา คำแดง
Name : Dr.Tada Comedang
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา - กรรมการ
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศึกษา
Email       : tada-comedang@hotmail.com
ชื่อ : อ.ดร.อิษฎ์ รานอก
Name : Dr.Itt Ranok
ตำแหน่ง : ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา - กรรมการ
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : DEWSUPER DESIGN@gmail.com
ชื่อ : ผศ.พิชิต อ้วนไตร
Name : Asst.Prof.Pichit Uantrai
ตำแหน่ง : ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา - กรรมการ
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศึกษา
Email       : bnnapo@gmail.com
ชื่อ : ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์
Name : Asst.Prof.Sakol Nanthasriviwat
ตำแหน่ง : ผู้แทนคณาจารย์ - กรรมการ
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศึกษา
Email       : sakol_97@hotmail.co.th
ชื่อ : ผศ.ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร
Name : Asst.Prof.Dr.Sirisawat Juengjaroennirachon
ตำแหน่ง : ผู้แทนคณาจารย์ - กรรมการ
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : sirisawat74@hotmail.com
ชื่อ : ผศ.นนทรัฐ บำรุงเกียรติ
Name : Asst.Prof.Nontarat Bumrungkiat
ตำแหน่ง : ผู้แทนคณาจารย์ - กรรมการ
สาขาวิชา : วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Email       : B.Nontarat@gmail.com
ชื่อ : รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
Name : Montree Siripruchyanun
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการ
สาขาวิชา : -
Email       :
ชื่อ : คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์
Name :
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการ
สาขาวิชา : -
Email       :
ชื่อ : คุณพัชนีย์ พิชิตการณ์
Name :
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการ
สาขาวิชา : -
Email       :
ชื่อ : นางนุชนาฎ พันธุ์ไชยศรี
Name : Nuchanat Punchaisri
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณบดี - เลขานุการ
สาขาวิชา : -
Email       : noknucha@hotmail.com
ชื่อ : นางนุชนาท เที่ยงธรรม
Name : Nutchanat Theangtum
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการ - ผู้ช่วยเลขานุการ
สาขาวิชา : -
Email       : Jun-2511@hotmail.com
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
31
Yesterday
106
This Month
259
Last Month
2,484
This Year
16,068
Last Year
30,792


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะกรรมการประจำคณะ