เข้าสู่ระบบ  
 
 


 
 
 
Name :   lxbfYeaa lxbfYeaa
  lxbfYeaa lxbfYeaa
Faculty Position :   อาจารย์แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Executive Position :   หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
Office :   ห้องพักอาจารย์ ชั้น 9 อาคาร 20
Email :   testing@example.com
Tel :   555-666-0606
   
Educational Background :
2553 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (คอม.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2548 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (ค.อ.บ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Research Interest :
1. Electronics &Telecommuantion
2. STEM Education for Industrials
3. Application of Electrical and Electronics
Research :
1. พิชิต อ้วนไตร (2559), “การเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าจากแผ่นกระเบื้องปูพื้นโดยใช้วิธีทางเพียโซอิเล็กทริก (Energy Harvesting Floor Tile Using Piezoelectric Methods)” , การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ผลกระทบจากกระแสฟอลต์ต่อหม้อแปลงกระแส กรณีศึกษาระบบไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง
    การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1, (2559)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Development of REPEA Learning Model based on STEM-T Education, International STEM Education Conference, (2016)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. การออกแบบวงจรกรองผ่านแถบความถี่ในท่อนำคลื่นโดยใช้การต่อเรียงวงจรช่องแคบแบบหลายตัวสำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมไมโครเวฟ
    การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8, (2559)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. การพัฒนาเครื่องผสมอาหารสัตว์แบบเลือกสูตรโปรแกรมทำงานได้, การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8, (2559)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต และพิชิต อ้วนไตร (2560), “อุปกรณ์จ่ายน้ำแปลงผักอัตโนมัติโดยใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าร่วมจากแสงอาทิตย์และกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า”, การประชุมทางวิชาการงานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-CARD 2017, ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. พิชิต อ้วนไตร (2560), “การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาโดยการใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”, การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-CARD 2017, ณ โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต และพิชิต อ้วนไตร (2560), “การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องให้อาหารปลาในกระชังพลังงานแสงอาทิตย์”, การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และเครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3, ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. ระบบอัจฉริยะแจ้งเตือนการทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก
    การประชุมวิชาการ และประกวดนวัตกรรมบัณฑิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, (2560)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. การประยุกต์แนวคิดการจัดการศึกษาแบบ STEAM สำหรับนักศึกษาสายวิชาชีพครูาขาอุตสาหกรรมศึกษา
    การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10, (2561)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. พิชิต อ้วนไตร (2561), “การประยุกต์แนวคิดการจัดการศึกษาแบบ STEAM สำหรับนักศึกษาสายวิชาชีพครูสาขาอุตสาหกรรมศึกษา (The application of WTEAM concept for the pre-service teacher in industrial education)” , การประชุมงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่10 (10th ECTI-CARD 2018), จังหวัดพิษณุโลก [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books :
-
Community Services :
1. วิทยากรทางซอฟแวร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. วิทยากรระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์
3. วิทยากร STEM Education
4. วิทยากรระบบฟาร์มอัจฉริยะ
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
11
Yesterday
135
This Month
199
Last Month
3,151
This Year
25,481
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
lxbfYeaa lxbfYeaa