เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมทำนายอัตราส่วนความชื้นวัสดุเกษตรด้วยเทคนิคการอบแห้งฟลูอิดไดเบด                                                                                                         103
 Artificial Neural Network Application for Moisture Content Prediction of Agricultural Materials Using Fluidized Bed Drying Technique
 โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รูปแบบการจัดการปัจจัยความสำเร็จของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่ม                                                                                                                                   115
 Management Model for Success Factors of One Tambon One Product in A Category of Beverage
 วันชัย ซันประสิทธิ์ นวรัตน์ ประทุมตา วิชัย แหวนเพชร และสถาพร ถาวรอธิวาสน์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อคัดแยกคุณภาพนมจากคุณสมบัติไดอิเล็กตริก                                                                                                                                           131
 Application of artificial neural network for milk quality classification with dielectric properties
 ประพัน ลี้กุล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (5R+E) ในระดับอุตสาหกรรม                                                                                                               141
 The Strengthening of Implementation Policies on Environment and Energy (5R+E) in the Industry Sector
 รัชนีกร ด่านศิริชัยสวัสดิ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การใช้แสงไฟแอลอีดีเพื่อล่อจับหมึกกล้วยของการประมงพื้นบ้าน                                                                                                                                                                               151
 The use of LEDs to squid fishery for local fisherman
 อนุรักษ์ เกษวัฒนากุล และสุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ผลการวัดการสังเคราะห์แสงของพืชด้วยอุปกรณ์ทางแสงขนาดเล็ก                                                                                                                                  161
 Mathematical model for photosynthesis of [lants detection probe using micro-optical device
 สรายุทธ์ พานเทียน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์                                                                                                                                    169
 The Development of Woven Bamboo Products from NaNokKok District, LapLae District, Uttaradit Province
 อังกาบ บุญสูง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาเชิงทดลองพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนและความเสียดทานของท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์โดยใช้ครีบวางเอียงแบบแยกตัว                                                                  179
 Experimental investigation of heat transfer and friction characteristics of solar air heater using inclined discrete ribs
 โชติวุฒิ ประสพสุข และสมพล สกุลหลง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimental study on thermal behaviors in square duct with 45 ํ discrete V-finned tape inserts with V-tip pointing downstream                                                                                    189
 Supattarachai Suwannapan Kanchit Rongchai Sura Tundee
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การสังเคราะห์และออกแบบโครงข่ายกรองความถี่หลายหน้าที่โดยใช้อุปกรณ์แอคทีฟเพียงอย่างเดียวด้วย CCCFTA                                                                                                   203
 The Synthesis and Design of Multi-function Network Using only Active Devices Using CCCFTA
ชโลทร หลีเหล็ม ณัฐพล สุดสอาด กิตติ์วนันต์ สมสุวรรณ์ และศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลกระทบของกระบวนการทอรีแฟคชั่นต่อค่าพลังงานความร้อนของเปลือกมะม่วงอัดแท่ง                                                                                                                                           211
 Effect pf Torrefaction Process on HHV of Mango Peels Pellet
กาหลง บัวนาค สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์ นรินทร์ กุลนภาดล และธนวัฒน์ ศรีรักษา

  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
41
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี