เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมทำนายอัตราส่วนความชื้นวัสดุเกษตรด้วยเทคนิคการอบแห้งฟลูอิดไดเบด                                                                                                         103
 Artificial Neural Network Application for Moisture Content Prediction of Agricultural Materials Using Fluidized Bed Drying Technique
 โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รูปแบบการจัดการปัจจัยความสำเร็จของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่ม                                                                                                                                   115
 Management Model for Success Factors of One Tambon One Product in A Category of Beverage
 วันชัย ซันประสิทธิ์ นวรัตน์ ประทุมตา วิชัย แหวนเพชร และสถาพร ถาวรอธิวาสน์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อคัดแยกคุณภาพนมจากคุณสมบัติไดอิเล็กตริก                                                                                                                                           131
 Application of artificial neural network for milk quality classification with dielectric properties
 ประพัน ลี้กุล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (5R+E) ในระดับอุตสาหกรรม                                                                                                               141
 The Strengthening of Implementation Policies on Environment and Energy (5R+E) in the Industry Sector
 รัชนีกร ด่านศิริชัยสวัสดิ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การใช้แสงไฟแอลอีดีเพื่อล่อจับหมึกกล้วยของการประมงพื้นบ้าน                                                                                                                                                                               151
 The use of LEDs to squid fishery for local fisherman
 อนุรักษ์ เกษวัฒนากุล และสุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ผลการวัดการสังเคราะห์แสงของพืชด้วยอุปกรณ์ทางแสงขนาดเล็ก                                                                                                                                  161
 Mathematical model for photosynthesis of [lants detection probe using micro-optical device
 สรายุทธ์ พานเทียน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์                                                                                                                                    169
 The Development of Woven Bamboo Products from NaNokKok District, LapLae District, Uttaradit Province
 อังกาบ บุญสูง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาเชิงทดลองพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนและความเสียดทานของท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์โดยใช้ครีบวางเอียงแบบแยกตัว                                                                  179
 Experimental investigation of heat transfer and friction characteristics of solar air heater using inclined discrete ribs
 โชติวุฒิ ประสพสุข และสมพล สกุลหลง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimental study on thermal behaviors in square duct with 45 ํ discrete V-finned tape inserts with V-tip pointing downstream                                                                                    189
 Supattarachai Suwannapan Kanchit Rongchai Sura Tundee
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การสังเคราะห์และออกแบบโครงข่ายกรองความถี่หลายหน้าที่โดยใช้อุปกรณ์แอคทีฟเพียงอย่างเดียวด้วย CCCFTA                                                                                                   203
 The Synthesis and Design of Multi-function Network Using only Active Devices Using CCCFTA
ชโลทร หลีเหล็ม ณัฐพล สุดสอาด กิตติ์วนันต์ สมสุวรรณ์ และศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลกระทบของกระบวนการทอรีแฟคชั่นต่อค่าพลังงานความร้อนของเปลือกมะม่วงอัดแท่ง                                                                                                                                           211
 Effect pf Torrefaction Process on HHV of Mango Peels Pellet
กาหลง บัวนาค สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์ นรินทร์ กุลนภาดล และธนวัฒน์ ศรีรักษา

  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี