เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี