เข้าสู่ระบบ  
 
 

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
78
Yesterday
62
This Month
1,384
Last Month
2,479
This Year
24,271
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี