เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ...
ตามที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ดำเนินงานให้ตรงตามเป้าหมายของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่จะต้องนำข้อมูลลงในระบบเทคโนโลยีสารสนอ่านต่อ...
25 มิ.ย. 2562  เวลา 16:14
รับสมัครบุคลากรที่ประสงค์จะเข้าพักอาศัยในที่พักสำหรับบุคลากรแฟลต A1 และ B1...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอประกาศรับสมัครบุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้าพักอาศัยในที่พักสำหรับบุคลากร แฟลตที่พัก A1 และ B1 ดัอ่านต่อ...
19 มิ.ย. 2562  เวลา 16:49
 
 
 
  ข่าวรับสมัครงาน  
 
บริษัท แพน ไดแด็กติก จำกัด เปิดรับสมัครงาน...
ทางบริษัทกำลังมีความต้องการพนักงานฝ่ายออกแบบและพัฒนา จำนวน 2 ตำแหน่ง จบปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ เพศอ่านต่อ...
1 ส.ค. 2560  เวลา 14:05
รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2559 ...
จากการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2559 ได้เสร็จสิอ่านต่อ...
27 ธ.ค. 2559  เวลา 10:59
 
 
  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  
 
ประชุมครั้งที่ 8/2562...
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยมี อ.ดร.สกุล คำนวนชอ่านต่อ...
22 ส.ค. 2562  เวลา 9:51
ประชุมครั้งที่ 7/2562...
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ดร.สกุล คำนวนชอ่านต่อ...
18 ส.ค. 2562  เวลา 16:57
 
 
กิจกรรมคณะ
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ...
วันที่ 12-13 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนว อ่านต่อ...17 ก.ย. 2562
โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสหกิจศึกษา...
วันที่ 4 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเ อ่านต่อ...6 ก.ย. 2562
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา...
วันที่ 4 กันยายน 2562 อ.ภานุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด อ่านต่อ...6 ก.ย. 2562
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน...
วันที่ 31 สิงหาคมม และวันที่ 1 กันยายน 2562 ผศ.นนทรัฐ บำรุงเกียรติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเ อ่านต่อ...6 ก.ย. 2562
โครงการให้คำปรึกษาและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 อ.ภานุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด อ่านต่อ...6 ก.ย. 2562
โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพก่อนออกฝึกสอน...
วันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 อ.ดร.ธาดา คำแดง อาจารย์ประจำแขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้ อ่านต่อ...6 ก.ย. 2562
ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562...
วันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรองคณบดี คณาจารย์ บุ อ่านต่อ...21 ส.ค. 2562
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด...
วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งหัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ อ่านต่อ...18 ส.ค. 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2...
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งคณาจารย์ และบุคลากรที่เก อ่านต่อ...18 ส.ค. 2562
ศึกษาดูงานด้านวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน (MOOC)...
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานด้านวิจัยและพั อ่านต่อ...18 ส.ค. 2562
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พร...
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผศ,สกล นันทศรีวิวัฒน์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล พร้อมทั้งคณาจาร อ่านต่อ...18 ส.ค. 2562
โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า...
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการการประยุ อ่านต่อ...18 ส.ค. 2562
ประชุมจัดดำเนินงานโครงการการลดค่าไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร...
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันยา กองสูง อ่านต่อ...18 ส.ค. 2562
โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุ หลักสูตร IT รุ่...
วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรั อ่านต่อ...18 ส.ค. 2562
ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10...
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่อ อ่านต่อ...6 ส.ค. 2562
โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุ หลักสูตร IT ...
วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข อ่านต่อ...6 ส.ค. 2562
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี 2562...
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนัก อ่านต่อ...6 ส.ค. 2562
พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562...
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งคณาจารย์ และนักศึกษาชั อ่านต่อ...5 ก.ค. 2562
ประชุมการจัดทำวารสารวิชาการ เทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 2...
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประชุมการจัดทำว อ่านต่อ...5 ก.ค. 2562
พิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562...
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว อ่านต่อ...28 มิ.ย. 2562
พิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562...
วันที่ 16 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีบริการอาหารว่างให้กับบัณฑิตและผู้ติดตามทุกท่า อ่านต่อ...19 มิ.ย. 2562
อบรม LINK CAMPUS CABLING 2019...
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดโครงการอบรม LINK CAMPUS อ่านต่อ...13 มิ.ย. 2562
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วศ.บ. ประจำปี 2561...
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ภายในหลักสู อ่านต่อ...12 มิ.ย. 2562
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร อส.บ. และ ค.บ. ประจำปี 2561...
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 อ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยค อ่านต่อ...12 มิ.ย. 2562
ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเ...
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางนภาพร รอดแก้ว หัวหน้างานกิจการนักศึกษาเป็นตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ่านต่อ...10 มิ.ย. 2562
ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี...
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 อ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมทั้งคณาจารย์ และบ อ่านต่อ...4 มิ.ย. 2562
โครงการพัฒนาบุคลากรบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการเพื่อพ...
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเสริมความรู้ ทักษะและส อ่านต่อ...4 มิ.ย. 2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี อ.ภ อ่านต่อ...24 พ.ค. 2562
ประชุมเกรดอนุกรรมการประจำคณะ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562...
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เชิญอนุก อ่านต่อ...24 พ.ค. 2562
อบรมและสอบใบรับรองมาตรฐาน MikroTik หลักสูตร MTCNA...
วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเป อ่านต่อ...24 พ.ค. 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะออกแบบผลิตภัณฑ์...
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษ อ่านต่อ...24 พ.ค. 2562
ประชุมการจัดทำวารสารวิชาการ เทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 1...
วันที่ 22 เมษายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประชุมการจัดทำว อ่านต่อ...23 เม.ย. 2562
ร่วมงานทำบุญกลางบ้านสงกรานต์เทพสตรี 62...
วันที่ 10 เมษายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลา อ่านต่อ...10 เม.ย. 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยี LoRa IoT by CAT...
วันที่ 9 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เทคโนโลยี LoRa IoT by CAT" ซึ่งสืบ อ่านต่อ...10 เม.ย. 2562
ประชุมปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561...
วันที่ 4 เมษายน 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการเปิดประชุมปิดภาค อ่านต่อ...5 เม.ย. 2562
โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
วันที่ 3 เมษายน 2562 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการเตรียม อ่านต่อ...3 เม.ย. 2562
ประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในคณะ...
วันที่ 25 มีนาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้ง อ่านต่อ...29 มี.ค. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน Ladder Diagram และคำสั่งพื้นฐานในงานอุตสาหก...
วันที่ 22 มีนาคม 2562 อ.ประสิทธิ์ ไกรลมสม อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบร อ่านต่อ...29 มี.ค. 2562
โครงการ "การออกแบบการทดลองสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม"...
วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 แขนววิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบการทด อ่านต่อ...29 มี.ค. 2562
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ...
วันที่ 13 และ 15 มีนาคม 2562 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำทีมคณาจารย์ภายในคณะ อ่านต่อ...29 มี.ค. 2562
ประชุมปรับปรุงแผนการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต...
วันที่ 8 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการประชุมปรับปรุงแผนกา อ่านต่อ...8 มี.ค. 2562
ร่วมงานอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นตัวแทนในการจัดกิจกรรม ณ ลานวิถีไทย พระที่นั่งส อ่านต่อ...21 ก.พ. 2562
โครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562...
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนา อ่านต่อ...13 ก.พ. 2562
โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อน้องผู้ยากไร้ จังหวัดเชียงราย...
วันที่ 19-20 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้สร้างเครื่องสับหญ้าเนเปียเพื่อมอบให้แก่บ้านพักซา อ่านต่อ...29 ม.ค. 2562
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นขอ...
วันที่ 17-18 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมแ อ่านต่อ...29 ม.ค. 2562
THE MASK NEW YEAR 2019...
วันที่ 16 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม THE MASK NEW YEAR 2019 ให้กับบุคลากรภายในคณะ โดย อ.ดร.สกุุล อ่านต่อ...22 ม.ค. 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่...
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2562 ให้ก อ่านต่อ...28 ธ.ค. 2561
"คืนสู่เหย้า" รวมช่อยูงทองพี่น้องคืนถิ่น...
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดงาน "คืนสู่เหย้า" รวมช่อยูงทองพี่น้องคืนถิ่น ครั อ่านต่อ...27 ธ.ค. 2561
"เทคโนคัพ ครั้งที่ 3" กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม "เทคโนคัพ ครั้งที่ 3" ก อ่านต่อ...14 ธ.ค. 2561
ประชุมปิดภาคการศึกษาและเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561...
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการกล่าวปิดภาคการ อ่านต่อ...14 ธ.ค. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานคืนสู่เหย้า...
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมเตรียมควา อ่านต่อ...7 ธ.ค. 2561
ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต...
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณาจาร อ่านต่อ...7 ธ.ค. 2561
ร่วมเดินขบวนงานประเพณีลอยกระทง "ย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม" ประจำปี 2561...
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมเดินขบวนงานประเพณีลอยกระทง "ย้อนยุค อ่านต่อ...22 พ.ย. 2561
โครงการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต...
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการว อ่านต่อ...21 พ.ย. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2...
วันที่ 7 พฤศจิการยน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในประชุมเตรียมควา อ่านต่อ...8 พ.ย. 2561
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2560...
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภ อ่านต่อ...25 ต.ค. 2561
ประกวดดาวเดือนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561...
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโ อ่านต่อ...25 ต.ค. 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมวิพากษ์หลักสูตร...
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผศ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในประชุมเตรียมความพร้ อ่านต่อ...25 ต.ค. 2561
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย...
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษ อ่านต่อ...25 ต.ค. 2561
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561...
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาประเภททุนเรียนด อ่านต่อ...18 ต.ค. 2561
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอา อ่านต่อ...12 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม...
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั อ่านต่อ...12 ต.ค. 2561
สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 อ.ภานุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมทั้ง อ่านต่อ...12 ต.ค. 2561
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย...
วันที่ 25 กันยายน 2561 ผู้บริหารคณะ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าแขนงวิชา เข้าร่วมต้อน อ่านต่อ...28 ก.ย. 2561
โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพก่อนออกฝึกสอนนักศึกษาวิศวกรรม...
วันที่ 8-9 กันยายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตร อ่านต่อ...12 ก.ย. 2561
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน...
วันที่ 5-7 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถน อ่านต่อ...10 ก.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้การประกันคุณภาพ...
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 อ.ภานุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเป อ่านต่อ...31 ส.ค. 2561
อนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมภายในจังหวัดลพบุรี...
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำทีมนักศึกษาภายในคณะที่ม อ่านต่อ...27 ส.ค. 2561
พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ...
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรองคณบดี คณาจารย์ และน อ่านต่อ...24 ส.ค. 2561
ประชุมแจ้งงบประมาณรายได้ ประจำปี 2562...
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม โดยมีรอง อ่านต่อ...23 ส.ค. 2561
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจิตอาสา...
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบด อ่านต่อ...23 ส.ค. 2561
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารนักศึกษา ประจำปี 2561...
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 งานกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารนั อ่านต่อ...23 ส.ค. 2561
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560...
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนัก อ่านต่อ...21 ส.ค. 2561
พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว อ่านต่อ...21 ส.ค. 2561
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน...
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอ อ่านต่อ...10 ส.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2561...
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม และนางน อ่านต่อ...10 ส.ค. 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561...
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อ.ภ อ่านต่อ...10 ส.ค. 2561
 
 
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
37
Yesterday
82
This Month
1,223
Last Month
2,487
This Year
26,352
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี