เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 24 มกราคม 2563 ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ได้ทำการส่งมอบเครื่องหั่นขมิ้นชันให้กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิชาชีพเกษตรอินทรีย์ไร่ทหารสานประชา สำหรับเครื่องหั่นขมิ้นชันนี้เกิดขึ้นจากการหารือกับกลุ่มเกษตรกรถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน จากนั้นได้มอบหมายให้นักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ไปทำการศึกาาวิจัยวิธีการทำงานที่ประหยัดเวลา ประหยัดกำลังคน และได้ผลผลิตตรงตามที่เกษตรกรต้องการ จนเกิดเป็นเครื่องหั่นขมิ้นชันนี้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำเครื่องจักรกลไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ณ ด้านหน้าอาคาร 14 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สร้างเมื่อ 27 ม.ค. 2563  เวลา 9:56 (ชม 35 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
1
Yesterday
1
This Month
13
Last Month
117
This Year
3,342
Last Year
32,436


<<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ส่งมอบเครื่องหั่นขมิ้นชันให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ