เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 24 มกราคม 2563 ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ได้ทำการส่งมอบเครื่องหั่นขมิ้นชันให้กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิชาชีพเกษตรอินทรีย์ไร่ทหารสานประชา สำหรับเครื่องหั่นขมิ้นชันนี้เกิดขึ้นจากการหารือกับกลุ่มเกษตรกรถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน จากนั้นได้มอบหมายให้นักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ไปทำการศึกาาวิจัยวิธีการทำงานที่ประหยัดเวลา ประหยัดกำลังคน และได้ผลผลิตตรงตามที่เกษตรกรต้องการ จนเกิดเป็นเครื่องหั่นขมิ้นชันนี้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำเครื่องจักรกลไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ณ ด้านหน้าอาคาร 14 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สร้างเมื่อ 27 ม.ค. 2563  เวลา 9:56 (ชม 512 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
35
Yesterday
42
This Month
179
Last Month
2,091
This Year
14,698
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ส่งมอบเครื่องหั่นขมิ้นชันให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ