เข้าสู่ระบบ  
 
 

   # แบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   # แบบฟอร์มการเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบลงทุน, ประกันคุณภาพ, ศิลปะ, ยุทธศาสตร์ และบูรณาการ)
   # แบบฟอร์มจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567

   # ใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
   # ใบสมัครประเภทลูกจ้างชั่วคราว

   # แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
   # แบบใบลาพักผ่อน
   # แบบใบลาอุปสมบท
   # แบบใบขอยกเลิกวันลา
   # แบบใบลาไปต่างประเทศ
   # แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
   # แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
   # แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
   # บันทึกข้อความขอลาออกจากเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

   # แบบฟอร์มขอรับรองเงินเดือน/การปฏิบัติงาน

   # คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ พ.ศ. 2542
   # คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

   # แบบขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
   # แบบขอรับทุนการศึกษาดูงาน ทุนเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ จากกองทุนพัฒนาบุคลากร
   # แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกเงินสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
   # แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกเงินสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร (ส่วนที่ 2 จ่ายเป็นค่าสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์)
   # แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกเงินสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร (ส่วนที่ 3 จ่ายเป็นค่าสนับสนุน กรณีศึกษาต่อเต็มเวลา
   # แบบขออนุญาตไปสมัครสอบและเข้าศึกษาต่อ
   # แบบฟอร์มขอขยายเวลาศึกษาต่อเพิ่มเติม
   # แบบคำร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท
   # หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
   # แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

   # แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน
   # แบบแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ

   # แบบสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
   # แบบสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน

   # แบบคำขอเพิ่มวุฒิลูกจ้างชั่วคราว
   # แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
   # แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
38
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี