เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

   # ใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
   # ใบสมัครประเภทลูกจ้างชั่วคราว

   # แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
   # แบบใบลาพักผ่อน
   # แบบใบลาอุปสมบท
   # แบบใบขอยกเลิกวันลา
   # แบบใบลาไปต่างประเทศ
   # แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
   # แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
   # แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
   # บันทึกข้อความขอลาออกจากเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

   # แบบฟอร์มขอรับรองเงินเดือน/การปฏิบัติงาน

   # คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ พ.ศ. 2542
   # คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

   # แบบขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
   # แบบขอรับทุนการศึกษาดูงาน ทุนเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ จากกองทุนพัฒนาบุคลากร
   # แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกเงินสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
   # แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกเงินสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร (ส่วนที่ 2 จ่ายเป็นค่าสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์)
   # แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกเงินสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร (ส่วนที่ 3 จ่ายเป็นค่าสนับสนุน กรณีศึกษาต่อเต็มเวลา
   # แบบขออนุญาตไปสมัครสอบและเข้าศึกษาต่อ
   # แบบฟอร์มขอขยายเวลาศึกษาต่อเพิ่มเติม
   # แบบคำร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท
   # หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
   # แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

   # แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน
   # แบบแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ

   # แบบสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
   # แบบสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน

   # แบบคำขอเพิ่มวุฒิลูกจ้างชั่วคราว
   # แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
   # แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี