เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
# วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560              ==> ประกวดดาวเดือน และดาวหางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 3 สิงหาคม 2560                   ==>พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 2 สิงหาคม 2560                   ==>อบรมการเขียนโครงการและการใช้วงจรคุณภาพกิับกิจกรรมนักศึกษา [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 26 กรกฎาคม 2560               ==>ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560          ==>โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ TRU LEGO Education Robotic Competition [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560            ==>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนหุ่นยนต์ [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 26-28 มิถุนายน 2560            ==>โครงการอบรมโปรแกรม MATLAB [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560            ==>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560            ==>โครงการอบรมหลักสูตร MikroTik สำหรับผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบ [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 14-16 มิถุนายน 2560            ==>โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 24 พฤษภาคม 2560              ==>การทดสอบงานวิจัยเครื่องตัดวุ้นน้ำมะพร้าว และเครื่องกดอัดวุ้นน้ำมะพร้าวนิวแมติกส์ [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 5 และ 11 พฤษภาคม 2560   ==>การแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 1 พฤษาคม 2560                  ==>โครงการการบริการด้านการให้คำปรึกษานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560 [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 5 เมษายน 2560                   ==>โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 29 มีนาคม 2560                   ==>โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2559 [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560          ==>โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ ครั้งที่ 2 [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 18 มกราคม 2560                  ==>โครงการสืบสานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 [ ดาวน์โหลด ]
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
45
Yesterday
46
This Month
0
Last Month
1,917
This Year
4,173
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี