เข้าสู่ระบบ  
 
 
# วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560              ==> ประกวดดาวเดือน และดาวหางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 3 สิงหาคม 2560                   ==>พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 2 สิงหาคม 2560                   ==>อบรมการเขียนโครงการและการใช้วงจรคุณภาพกิับกิจกรรมนักศึกษา [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 26 กรกฎาคม 2560               ==>ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560          ==>โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ TRU LEGO Education Robotic Competition [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560            ==>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนหุ่นยนต์ [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 26-28 มิถุนายน 2560            ==>โครงการอบรมโปรแกรม MATLAB [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560            ==>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560            ==>โครงการอบรมหลักสูตร MikroTik สำหรับผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบ [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 14-16 มิถุนายน 2560            ==>โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 24 พฤษภาคม 2560              ==>การทดสอบงานวิจัยเครื่องตัดวุ้นน้ำมะพร้าว และเครื่องกดอัดวุ้นน้ำมะพร้าวนิวแมติกส์ [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 5 และ 11 พฤษภาคม 2560   ==>การแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 1 พฤษาคม 2560                  ==>โครงการการบริการด้านการให้คำปรึกษานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560 [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 5 เมษายน 2560                   ==>โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 29 มีนาคม 2560                   ==>โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2559 [ดาวน์โหลด]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560          ==>โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ ครั้งที่ 2 [ดาวน์โหลด]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# วันที่ 18 มกราคม 2560                  ==>โครงการสืบสานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 [ ดาวน์โหลด ]
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
43
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี