เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ชื่อ : ผศ.ดร.นนทรัฐ บำรุงเกียรติ
Name : Asst.Prof.Dr.Nontarat Bumrungkiat
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา : วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Email       : B.Nontarat@gmail.com
ชื่อ : อ.ดร.สกุล คำนวนชัย
Name : Dr.Skul Kamnuanchai
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา : วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Email       : skulkmitl@gmail.com
ชื่อ : อ.วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล
Name : Wadeenat Wannasawaskul
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา : วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Email       : wadeenat@gmail.com
ชื่อ : รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
Name : Assoc.Prof.Dr.Supawat Lawanwisut
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา : วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Email       : s.lawanwisut@hotmail.com
ชื่อ : ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แดงขำ
Name : Asst.Prof.Dr.Piyapong Dangkham
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา : วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Email       : piyapongdk@gmail.com
ชื่อ : อ.สถิตย์พร เกตุสกุล
Name : Satitporn Ketsakoon
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : satitporn123@gmail.com
ชื่อ : อ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต
Name : Kulsomsap Yenchamchalit
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : kulsomsap.ycl@gmail.com
ชื่อ : ผศ.ดร.ปพณ สะอาดยวง
Name : Asst.Prof.Dr.Papol Sardyoung
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : papol_s@hotmail.com
ชื่อ : อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์
Name : Panuwat Hoonpong
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : sompop2525@gmail.com
ชื่อ : อ.โชติวุฒิ ประสพสุข
Name : Chotiwut Prasupsuk
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : tae_fully@hotmail.com
ชื่อ : อ.ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร
Name : Dr.Sirisawat Juengjaroennirachon
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : sirisawat74@hotmail.com
ชื่อ : อ.พีรญา เต่าทอง
Name : Pheeraya Taothong
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : pheeraya.t@gmail.com
ชื่อ : ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์
Name : Asst.Prof.Dr.Lalinthorn Marakanon
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : m.lalinthorn@hotmail.com
ชื่อ : อ.ประสิทธิ์ ไกรลมสม
Name : Prasit Kailomsom
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : bileys2000@yahoo.com
ชื่อ : ผศ.พลวัฒน์ เกิดศิริ
Name : Asst.Prof.Pholwat Koedsiri
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : troy203@hotmail.com
ชื่อ : อ.ดร.วิลาศ เทพทา
Name : Dr.Vilas Thepta
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : vilas636@yahoo.co.uk
ชื่อ : อ.อิษฎ์ รานอก
Name : Itt Ranok
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : DEWSUPER DESIGN@gmail.com
ชื่อ : อ.สมมาตร สุบรรณพงษ์
Name : Sommart Subannapong
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศึกษา
Email       : tuketik2001@gmail.com
ชื่อ : อ.สุชาติ พันธ์พรหม
Name : Suchat Punprohm
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศึกษา
Email       : pod92f@yahoo.co.th
ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.หญิงณมน วรธนานุวงศ์
Name : Namon Vorathannuwong
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศึกษา
Email       : emailit62@gmail.com
ชื่อ : อ.พิชิต อ้วนไตร
Name : Pichit Uantrai
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศึกษา
Email       : bnnapo@gmail.com
ชื่อ : อ.ไชยวัฒน์ ทองช้อย
Name : Chaiwat Tongchoi
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศึกษา
Email       : chaiwattongchoi@gmail.com
ชื่อ : อ.ดร.ธาดา คำแดง
Name : Dr.Tada Comedang
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศึกษา
Email       : tada-comedang@hotmail.com
ชื่อ : อ.นิสากรณ์ สิมมา
Name : Nisakorn Simma
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศึกษา
Email       : Poo_ok@msn.com
ชื่อ : ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์
Name : Asst.Prof.Sakol Nanthasriviwat
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศึกษา
Email       : sakol_97@hotmail.co.th
ชื่อ : ผศ.ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง
Name : Asst.Prof.Dr.Witoon Chingtuaythong
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : witoon_9912@hotmail.com
ชื่อ : ผศ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ
Name : Asst.Prof.Suthum Anuchatkijeharoen
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : sutum_an@hotmail.com
ชื่อ : อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา
Name : Dr.Withaya Panpa
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : withayapanpa@yahoo.com
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
บุคลากรสายวิชาการ