เข้าสู่ระบบ  
 
 

ชื่อ : ผศ.นนทรัฐ บำรุงเกียรติ
Name : Asst.Prof.Nontarat Bumrungkiat
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา : วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Email       : B.Nontarat@gmail.com
ชื่อ : อ.ดร.สกุล คำนวนชัย
Name : Dr.Skul Kamnuanchai
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา : วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Email       : skulkmitl@gmail.com
ชื่อ : อ.วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล
Name : Wadeenat Wannasawaskul
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา : วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Email       : wadeenat@gmail.com
ชื่อ : รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
Name : Assoc.Prof.Dr.Supawat Lawanwisut
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา : วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Email       : s.lawanwisut@hotmail.com
ชื่อ : ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แดงขำ
Name : Asst.Prof.Dr.Piyapong Dangkham
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา : วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Email       : piyapongdk@gmail.com
ชื่อ : อ.สถิตย์พร เกตุสกุล
Name : Satitporn Ketsakoon
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : satitporn123@gmail.com
ชื่อ : ผศ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต
Name : Asst.Prof.Kulsomsap Yenchamchalit
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : kulsomsap.ycl@gmail.com
ชื่อ : ผศ.ดร.ปพณ สะอาดยวง
Name : Asst.Prof.Dr.Papol Sardyoung
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : papol_s@hotmail.com
ชื่อ : อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์
Name : Panuwat Hoonpong
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : sompop2525@gmail.com
ชื่อ : อ.โชติวุฒิ ประสพสุข
Name : Chotiwut Prasupsuk
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : tae_fully@hotmail.com
ชื่อ : ผศ.ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร
Name : Asst.Prof.Dr.Sirisawat Juengjaroennirachon
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : sirisawat74@hotmail.com
ชื่อ : อ.พีรญา เต่าทอง
Name : Pheeraya Taothong
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : pheeraya.t@gmail.com
ชื่อ : ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์
Name : Asst.Prof.Dr.Lalinthorn Marakanon
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : m.lalinthorn@hotmail.com
ชื่อ : อ.ประสิทธิ์ ไกรลมสม
Name : Prasit Kailomsom
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : bileys2000@yahoo.com
ชื่อ : ผศ.พลวัฒน์ เกิดศิริ
Name : Asst.Prof.Pholwat Koedsiri
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : troy203@hotmail.com
ชื่อ : อ.ดร.วิลาศ เทพทา
Name : Dr.Vilas Thepta
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : vilas636@yahoo.co.uk
ชื่อ : อ.ดร.อิษฎ์ รานอก
Name : Dr.Itt Ranok
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : DEWSUPER DESIGN@gmail.com
ชื่อ : อ.สมมาตร สุบรรณพงษ์
Name : Sommart Subannapong
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศึกษา
Email       : tuketik2001@gmail.com
ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.หญิงณมน วรธนานุวงศ์
Name : Namon Vorathannuwong
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศึกษา
Email       : emailit62@gmail.com
ชื่อ : ผศ.พิชิต อ้วนไตร
Name : Asst.Prof.Pichit Uantrai
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศึกษา
Email       : bnnapo@gmail.com
ชื่อ : อ.ไชยวัฒน์ ทองช้อย
Name : Chaiwat Tongchoi
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศึกษา
Email       : chaiwattongchoi@gmail.com
ชื่อ : อ.ดร.ธาดา คำแดง
Name : Dr.Tada Comedang
ตำแหน่ง : อาจารย์แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศึกษา
Email       : tada-comedang@hotmail.com
ชื่อ : อ.นิสากรณ์ สิมมา
Name : Nisakorn Simma
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศึกษา
Email       : Poo_ok@msn.com
ชื่อ : ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์
Name : Asst.Prof.Sakol Nanthasriviwat
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศึกษา
Email       : sakol_97@hotmail.co.th
ชื่อ : รศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม
Name : Assoc.Prof.Acting 2.LT.Dr.Choochart Phayom
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : choochart.p@lawasri.tru.ac.th
ชื่อ : อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา
Name : Dr.Withaya Panpa
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : withayapanpa@yahoo.com
ชื่อ : ผศ.ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง
Name : Asst.Prof.Dr.Witoon Chingtuaythong
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : witoon_9912@hotmail.com
ชื่อ : อ.เกตุวดี หิรัญพงษ์
Name : Ketwadee Hirunpong
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : klindinhom@gmail.com
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
38
Yesterday
103
This Month
103
Last Month
2,484
This Year
15,912
Last Year
30,792


<<คลิกที่นี่>>



<<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
บุคลากรสายวิชาการ