กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ชื่อ : อาจารย์นนทรัฐ บำรุงเกียรติ
Name : Nontarat Bumrungkiat
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อ : อาจารย์ปิยะพงษ์ แดงขำ
Name : Piyapong Dangkham
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อ : อาจารย์วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล
Name : Wadeenat Wannasawaskul
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อ : รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
Name : Supawat Lawanwisut
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อ : ดร.สกุล คำนวนชัย
Name : Skul Kamnuanchai
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อ : อาจารย์โชติวุฒิ ประสพสุข
Name : Chotiwut Prasupsuk
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อ : อาจารย์ธาดา คำแดง
Name : Tada Comedang
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อ : ผศ.พลวัฒน์ เกิดศิริ
Name : Pholwat Koedsiri
ตำแหน่ง : ผู้รับผิดชอบแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อ : อาจารย์วิลาศ เทพทา
Name : Vilas Thepta
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อ : อาจารย์ประสิทธิ์ ไกรลมสม
Name : Prasit Kailomsom
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อ : อาจารย์อิษฏ์ รานอก
Name : Itt Ranok
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อ : อาจารย์ ดร.ลลิลธร มะระกานนท์
Name : Lalinthorn Marakanon
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อ : อาจารย์สถิตย์พร เกตุสกุล
Name : Satitporn Ketsakoon
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อ : ผศ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ
Name : Suthum Anuchatkijcharoen
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อ : อาจารย์ ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง
Name : Witoon Chingtuaythong
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อ : อาจารย์พิชิต อ้วนไตร
Name : Pichit Uantrai
ตำแหน่ง : ผู้รับผิดชอบแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ชื่อ : อาจารย์ปพณ สะอาดยวง
Name : Papol Sardyoung
ตำแหน่ง : ผู้รับผิดชอบแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ชื่อ : อาจารย์ ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร
Name : Sirisawat Juengjaroennirachon
ตำแหน่ง : ผู้รับผิดชอบแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ชื่อ : อาจารย์พีรญา เต่าทอง
Name : Pheeraya Taothong
ตำแหน่ง : ผู้รับผิดชอบแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงณมน วรธนานุวงศ์
Name : Namon Vorathnanuwong
ตำแหน่ง : ผู้รับผิดชอบแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ชื่อ : อาจารย์กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต
Name : Kulsomsap Yenchamchalit
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ชื่อ : อาจารย์ไชยวัฒน์ ทองช้อย
Name : Chaiwat Tongchoi
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ชื่อ : อาจารย์สุชาติ พันธ์พรหม
Name : Suchat Punprohm
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ชื่อ : อาจารย์สมมาตร สุบรรณพงษ์
Name : Sommart Subannapong
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ชื่อ : อาจารย์ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์
Name : Panuwat Hoonpong
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ชื่อ : ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์
Name : Sakol Nanthasriviwat
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ชื่อ : ดร.วิทยา พันธุ์พา
Name : Withaya Panpa
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ชื่อ : อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา
Name : Nisakorn Simma
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
9
Yesterday
52
This Month
601
Last Month
1,594
This Year
16,782
Last Year
1,434
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
บุคลากรอาจารย์