กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ชื่อ : อาจารย์นนทรัฐ บำรุงเกียรติ
Name : Nontarat Bumrungkiat
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อ : อาจารย์ปิยะพงษ์ แดงขำ
Name : Piyapong Dangkham
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อ : อาจารย์วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล
Name : Wadeenat Wannasawaskul
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อ : รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
Name : Supawat Lawanwisut
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อ : ดร.สกุล คำนวนชัย
Name : Skul Kamnuanchai
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อ : อาจารย์โชติวุฒิ ประสพสุข
Name : Chotiwut Prasupsuk
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อ : อาจารย์อิษฏ์ รานอก
Name : Itt Ranok
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อ : ผศ.พลวัฒน์ เกิดศิริ
Name : Pholwat Koedsiri
ตำแหน่ง : ผู้รับผิดชอบแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อ : อาจารย์วิลาศ เทพทา
Name : Vilas Thepta
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อ : อาจารย์ธาดา คำแดง
Name : Tada Comedang
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อ : อาจารย์ประสิทธิ์ ไกรลมสม
Name : Prasit Kailomsom
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อ : ดร.ลลิลธร มะระกานนท์
Name : Lalinthorn Marakanon
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อ : อาจารย์สถิตย์พร เกตุสกุล
Name : Satitporn Ketsakoon
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อ : ผศ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ
Name : Suthum Anuchatkijcharoen
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อ : ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง
Name : Witoon Chingtuaythong
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อ : อาจารย์ปพณ สะอาดยวง
Name : Papol Sardyoung
ตำแหน่ง : ผู้รับผิดชอบแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ชื่อ : ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร
Name : Sirisawat Juengjaroennirachon
ตำแหน่ง : ผู้รับผิดชอบแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ชื่อ : อาจารย์พีรญา เต่าทอง
Name : Pheeraya Taothong
ตำแหน่ง : ผู้รับผิดชอบแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงณมน วรธนานุวงศ์
Name : Namon Vorathnanuwong
ตำแหน่ง : ผู้รับผิดชอบแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ชื่อ : อาจารย์กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต
Name : Kulsomsap Yenchamchalit
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ชื่อ : อาจารย์ไชยวัฒน์ ทองช้อย
Name : Chaiwat Tongchoi
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ชื่อ : อาจารย์สุชาติ พันธ์พรหม
Name : Suchat Punprohm
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ชื่อ : อาจารย์สมมาตร สุบรรณพงษ์
Name : Sommart Subannapong
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ชื่อ : อาจารย์ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์
Name : Panuwat Hoonpong
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำแขนงวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ชื่อ : ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์
Name : Sakol Nanthasriviwat
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ชื่อ : ดร.วิทยา พันธุ์พา
Name : Withaya Panpa
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะ
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ชื่อ : อาจารย์พิชิต อ้วนไตร
Name : Pichit Uantrai
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
สาขาวิชา : สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
ชื่อ : อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา
Name : Nisakorn Simma
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
30
Yesterday
49
This Month
751
Last Month
1,445
This Year
2,196
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
บุคลากรอาจารย์