เข้าสู่ระบบ  
 
 


 
 
 
Name :   lxbfYeaa lxbfYeaa
  lxbfYeaa lxbfYeaa
Faculty Position :   อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Executive Position :   -
Office :   ห้องพักอาจารย์ ชั้น 9 อาคาร 20
Email :   testing@example.com
Tel :   555-666-0606
   
Educational Background :
2550 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2547 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
Research Interest :
-
Research :
1. สถิตย์พร เกตุสกุล, สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ และธาดา คำแดง (2560), “การเปรียบเทียบสมรรถนะไดโอดแคลมป์และปลายอิ้งคาปาซิเตอร์ในอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ ด้วยเทคนิคการพีดับบลิวเอ็มแบบเลื่อนระดับหลายแคเรียร์”, งานประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. สถิตย์พร เกตุสกุล (2560), “การเปรียบเทียบสมรรถนะเทคนิคการพีดับบลิวเอ็มแบบเลื่อนระดับหลายแคเรียร์แต่ละประเภทสำหรับอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดไดโอดแคลมป์”, งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 EENET 2017 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. สถิตย์พร เกตุสกุล, สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ, กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต และวิทูรย์ ชิงถ้วยทอง (2561), “การศึกษาอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ด้วยเทคนิค SPWM ที่การฉีดฮาร์มอนิกลำดับที่ 3 ในสัญญาณอ้างอิง”, การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7, ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books :
-
Community Services :
-
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
18
Yesterday
135
This Month
199
Last Month
3,151
This Year
25,481
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
lxbfYeaa lxbfYeaa