เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

# Electrically Controllable Current-mode Universal Filter Employing CCCFTAs @ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
# Effects of Diatomite and Glass Cullet in the Waste-based Gypsum Building Materials @ดร.วิทยา พันธุ์พา


# A 4-Quadrant Analog Multiplier, 2-Quadrant Divider Using only Single CCCFTA @ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
# PHOTOCATALYTIC ACTIVITIES OF TITANIUM DIOXIDE BLENDED WHITE CEMENT COATED ON SUBSTRATE @ดร.วิทยา พันธุ์พา
# An Aotive-Only Temperature-Insensitive Current-Mode Biquad Filter Based on Differentiator Structures Employing CCCCTAs @ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
46
Yesterday
46
This Month
0
Last Month
1,917
This Year
4,173
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี