เข้าสู่ระบบ  
 
 

# Electrically Controllable Current-mode Universal Filter Employing CCCFTAs @ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
# Effects of Diatomite and Glass Cullet in the Waste-based Gypsum Building Materials @ดร.วิทยา พันธุ์พา


# A 4-Quadrant Analog Multiplier, 2-Quadrant Divider Using only Single CCCFTA @ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
# PHOTOCATALYTIC ACTIVITIES OF TITANIUM DIOXIDE BLENDED WHITE CEMENT COATED ON SUBSTRATE @ดร.วิทยา พันธุ์พา
# An Aotive-Only Temperature-Insensitive Current-Mode Biquad Filter Based on Differentiator Structures Employing CCCCTAs @ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
62
Yesterday
64
This Month
1,547
Last Month
2,479
This Year
24,434
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี