เข้าสู่ระบบ  
 
 

ชื่อ : อ.ดร.สกุล คำนวนชัย
Name : Dr.Skul Kamnuanchai
ตำแหน่ง : คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Email       : skulkmitl@gmail.com
ชื่อ : ผศ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต
Name : Asst.Prof.Kulsomsap Yenchamchalit
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : kulsomsap.ycl@gmail.com
ชื่อ : รศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม
Name : Assoc.Prof.Acting 2.LT.Dr.Choochart Phayom
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
สาขาวิชา : อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Email       : choochart.p@lawasri.tru.ac.th
ชื่อ : อ.ดร.ธาดา คำแดง
Name : Dr.Tada Comedang
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศึกษา
Email       : tada-comedang@hotmail.com
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
29
Yesterday
75
This Month
2,517
Last Month
2,717
This Year
9,386
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ผู้บริหารคณะ