เข้าสู่ระบบ  
 
 


 
 
 
Name :   lxbfYeaa lxbfYeaa
  lxbfYeaa lxbfYeaa
Faculty Position :   อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Executive Position :   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
Office :   ห้องพักอาจารย์ ชั้น 8 อาคาร 20
Email :   testing@example.com
Tel :   555-666-0606
   
Educational Background :
2553 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2545 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Research Interest :
1. ด้านพลังงานทดแทน
2. ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร
3. ด้านระบบกำลังไฟฟ้า
Research :
1. กุลสมทรัพย์ เย็นช่ำชลิต (2559) , “ระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติสําหรับแปลงผัก ( Automatic water supply for vegetable plots)” , การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต และพิชิต อ้วนไตร (2560), “การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องให้อาหารปลาในกระชังพลังงานแสงอาทิตย์”, การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และเครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3, ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต และพิชิต อ้วนไตร (2560), “อุปกรณ์จ่ายน้ำแปลงผักอัตโนมัติโดยใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าร่วมจากแสงอาทิตย์และกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า”, การประชุมทางวิชาการงานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-CARD 2017, ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. สถิตย์พร เกตุสกุล, สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ, กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต และวิทูรย์ ชิงถ้วยทอง (2561), “การศึกษาอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ด้วยเทคนิค SPWM ที่การฉีดฮาร์มอนิกลำดับที่ 3 ในสัญญาณอ้างอิง”, การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7, ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Yuttana Kongieen, Kulsomsap Yenchamchalit and Krischonme Bhumkittipich (2561), "Optimal Sizing and Placement of Solar Powered Charging Station under EV loads Penetration using Artificial Bee Colony Technique" , The 2018 International Power Electronics Conference -ECCE Asia- , Niigata, Japan. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books :
-
Community Services :
-
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
16
Yesterday
135
This Month
199
Last Month
3,151
This Year
25,481
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
lxbfYeaa lxbfYeaa