เข้าสู่ระบบ  
 
 
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๔๙
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๔๙
ข้อบังคับ ว่าด้วยการโอนผลเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๐
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับ ว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับ ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดตั้ง และการบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อบังคับ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณษแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบังคับ ว่าด้วยการลาและการเดินทางไปราชการของผู้บริหารที่มิได้มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๖๓
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิะีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๔
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.๒๕๖๔
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
41
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี