เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๔๙
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๔๙
ข้อบังคับ ว่าด้วยการโอนผลเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๐
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับ ว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับ ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดตั้ง และการบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อบังคับ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณษแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบังคับ ว่าด้วยการลาและการเดินทางไปราชการของผู้บริหารที่มิได้มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๖๒
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
1
Yesterday
5
This Month
84
Last Month
68
This Year
152
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี