collection thai_ci_as
     
 
กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ
# การจัดการเรียนรู้ในแบบองค์รวม ของรายวิชากลศาสตร์ของไหล   @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์
# การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้านการวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้สำหรับกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้   @ดร.ลลิลธร มะระกานนท์
# การผลิตเตาดินเผาชีวมวลโดยใช้ดินท้อนถิ่นเพื่อใช้ในครัวเรือน กรณีศึกษา : ชุมชนดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี   @อิษฏ์ รานอก
# การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญา   @ธาดา คำแดง
# การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน เรื่อง มลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม   @ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร
# การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบวงจรนับด้วยวิธีการสอนแบบการจับคู่เรียน   @รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
# การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต เรื่อง มุมมองภาพสามมิติ   @โชติวุฒิ ประสพสุข
# การศึกษาการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยความร้อนทิ้งคืนกลับจากระบบปรับอากาศ   @ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร
# การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพในการพัฒนาซอฟแวร์ ต้นแบบเพื่อการพยากรณ์ปริมาณความต้องการสินค้าส าหรับบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก   @ดร.ลลิลธร มะระกานนท์
# เครื่องสับเปลือกมะพร้าวเพื่อใช้เป็นวัสดุปลูกพืช   @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์
# การศึกษาความร้อนในห้องเผาไหม้ของเตาแบบไซโคลนกรณีเพิ่มอากาศทุติยภูมิที่ผนังเตา   @โชติวุฒิ ประสพสุข
# การเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟาจากแผนกระเบื้องปูพื้นโดยใชวิธีทางเพียโซอิเล็กทริก   @พิชิต อ้วนไตร
# การอบกากมันสําปะหลังดวยเครื่องอบแหงแบบถังหมุน   @สมมาตร สุบรรณพงษ์
# เครื่องทดสอบเกจวัดความดัน   @ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์
# วงจรกําเนิดสัญญาณควอเดรเจอรโหมดกระแสอันดับสามโดยใช CCCFTA   @ธาดา คำแดง
# ลักษณะการไหลและสมรรถนะเชิงความรอนในทอเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนทรงกระบอกดวยการใสแผนปกสามเหลี่ยม   @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์
# การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต: โอท็อป จังหวัดลพบุรี   @นนทรัฐ บำรุงเกียรติ
# การพัฒนากระบวนการเรียนรูทักษะการคํานวณทางสถิติ ผานการเขียนโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตร ดวยแบบฝกปฏิบัติ สําหรับนักศึกษาบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี   @พีรญา เต่าทอง
# การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับชุดทดลอง Robo-PICA V2.0 กับ EV3 ของรายวิชาการเชื่อมตอคอมพิวเตอร   @ดร.สกุล คำนวนชัย
# ระบบจายน้ําอัตโนมัติ สําหรับแปลงผัก   @กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต
# การอบแหงพริกดวยเครื่องอบแหงแบบถังหมุน   @ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง
# การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรบ้านโรงช้าง จังหวัดสิงห์บุรี   @อิษฏ์ รานอก
# การจัดการสอนด้วยวิธีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในรายวิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม   @พีรญาเต่าทอง

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
# Quality Perception towards Purchase Decision of Environment-Friendly Electric Appliance Products in Thailand   @ดร.ลลิลธร มะระกานนท์
# A Study of Air Temperature Reduction before Entering the Condenser by Condensed Water of Evaporator Passing through Heat Exchanger   @ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร
# Beetroot Juice Extraction Using Pulsed Electric Field Combined With Mechanical Pressing   @ปพณ สะอาดยวง
# Turbulent heat transfer and pressure loss in a square-duct heat exchanger with inclned-baffle inserts   @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์
# Performance assessment in a heat exchanger tube fitted with perforated-rectangular-winglet tape inserts   @โชติวุฒิ ประสพสุข
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,045
Last Month
1,304
This Year
14,230
Last Year
1,434
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏลพบุรี