เข้าสู่ระบบ  
 
 

# การจัดการเรียนรู้ในแบบองค์รวม ของรายวิชากลศาสตร์ของไหล
    @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
# การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้านการวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้สำหรับกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
    @ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
# การผลิตเตาดินเผาชีวมวลโดยใช้ดินท้อนถิ่นเพื่อใช้ในครัวเรือน กรณีศึกษา : ชุมชนดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
    @อิษฏ์ รานอก วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
# การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญา
    @ธาดา คำแดง วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
# การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน เรื่อง มลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม
    @ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
# การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบวงจรนับด้วยวิธีการสอนแบบการจับคู่เรียน
    @รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
# การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต เรื่อง มุมมองภาพสามมิติ
    @โชติวุฒิ ประสพสุข วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
# การศึกษาการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยความร้อนทิ้งคืนกลับจากระบบปรับอากาศ
    @ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 เครือข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
# การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพในการพัฒนาซอฟแวร์ ต้นแบบเพื่อการพยากรณ์ปริมาณความต้องการสินค้าส าหรับบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
    @ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 เครือข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
# เครื่องสับเปลือกมะพร้าวเพื่อใช้เป็นวัสดุปลูกพืช
    @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 "การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
# การศึกษาความร้อนในห้องเผาไหม้ของเตาแบบไซโคลนกรณีเพิ่มอากาศทุติยภูมิที่ผนังเตา
    @โชติวุฒิ ประสพสุข วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 "การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
# การเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟาจากแผนกระเบื้องปูพื้นโดยใชวิธีทางเพียโซอิเล็กทริก
    @พิชิต อ้วนไตร วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2th I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
# การอบกากมันสําปะหลังดวยเครื่องอบแหงแบบถังหมุน
    @สมมาตร สุบรรณพงษ์ วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2th I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
# เครื่องทดสอบเกจวัดความดัน
    @ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์ วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2th I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
# วงจรกําเนิดสัญญาณควอเดรเจอรโหมดกระแสอันดับสามโดยใช CCCFTA
    @ธาดา คำแดง วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2th I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
# ลักษณะการไหลและสมรรถนะเชิงความรอนในทอเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนทรงกระบอกดวยการใสแผนปกสามเหลี่ยม
    @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2th I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
# การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต: โอท็อป จังหวัดลพบุรี
    @นนทรัฐ บำรุงเกียรติ วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2th I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
# การพัฒนากระบวนการเรียนรูทักษะการคํานวณทางสถิติ ผานการเขียนโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตร ดวยแบบฝกปฏิบัติ สําหรับนักศึกษาบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี
    @พีรญา เต่าทอง วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2th I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
# การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับชุดทดลอง Robo-PICA V2.0 กับ EV3 ของรายวิชาการเชื่อมตอคอมพิวเตอร   @ดร.สกุล คำนวนชัย
# ระบบจายน้ําอัตโนมัติ สําหรับแปลงผัก
    @กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2th I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
# การอบแหงพริกดวยเครื่องอบแหงแบบถังหมุน
    @ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2th I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
# การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรบ้านโรงช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
    @อิษฏ์ รานอก วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
# การจัดการสอนด้วยวิธีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในรายวิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
    @พีรญาเต่าทอง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


# Quality Perception towards Purchase Decision of Environment-Friendly Electric Appliance Products in Thailand
    @ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ 22-24 November 2016, RUNIRAC IV at Buriram Rajabhat University
# A Study of Air Temperature Reduction before Entering the Condenser by Condensed Water of Evaporator Passing through Heat Exchanger
    @ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร 22-24 November 2016, RUNIRAC IV at Buriram Rajabhat University
# Beetroot Juice Extraction Using Pulsed Electric Field Combined With Mechanical Pressing
    @ปพณ สะอาดยวง 29-30 November 2016, ICRAET at Hanoi, Vietnam
# Turbulent heat transfer and pressure loss in a square-duct heat exchanger with inclned-baffle inserts
    @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ 13-16 December 2016, TSME ICOME 2016 at Duangtawan Hotel, Chiang Mai, Thailand
# Performance assessment in a heat exchanger tube fitted with perforated-rectangular-winglet tape inserts
    @โชติวุฒิ ประสพสุข 13-16 December 2016, TSME ICOME 2016 at Duangtawan Hotel, Chiang Mai, Thailand
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
32
Yesterday
42
This Month
179
Last Month
2,091
This Year
14,698
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี