เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

# การจัดการเรียนรู้ในแบบองค์รวม ของรายวิชากลศาสตร์ของไหล
    @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
# การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้านการวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้สำหรับกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
    @ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
# การผลิตเตาดินเผาชีวมวลโดยใช้ดินท้อนถิ่นเพื่อใช้ในครัวเรือน กรณีศึกษา : ชุมชนดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
    @อิษฏ์ รานอก วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
# การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญา
    @ธาดา คำแดง วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
# การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน เรื่อง มลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม
    @ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
# การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบวงจรนับด้วยวิธีการสอนแบบการจับคู่เรียน
    @รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
# การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต เรื่อง มุมมองภาพสามมิติ
    @โชติวุฒิ ประสพสุข วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
# การศึกษาการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยความร้อนทิ้งคืนกลับจากระบบปรับอากาศ
    @ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 เครือข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
# การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพในการพัฒนาซอฟแวร์ ต้นแบบเพื่อการพยากรณ์ปริมาณความต้องการสินค้าส าหรับบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
    @ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 เครือข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
# เครื่องสับเปลือกมะพร้าวเพื่อใช้เป็นวัสดุปลูกพืช
    @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 "การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
# การศึกษาความร้อนในห้องเผาไหม้ของเตาแบบไซโคลนกรณีเพิ่มอากาศทุติยภูมิที่ผนังเตา
    @โชติวุฒิ ประสพสุข วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 "การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
# การเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟาจากแผนกระเบื้องปูพื้นโดยใชวิธีทางเพียโซอิเล็กทริก
    @พิชิต อ้วนไตร วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2th I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
# การอบกากมันสําปะหลังดวยเครื่องอบแหงแบบถังหมุน
    @สมมาตร สุบรรณพงษ์ วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2th I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
# เครื่องทดสอบเกจวัดความดัน
    @ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์ วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2th I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
# วงจรกําเนิดสัญญาณควอเดรเจอรโหมดกระแสอันดับสามโดยใช CCCFTA
    @ธาดา คำแดง วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2th I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
# ลักษณะการไหลและสมรรถนะเชิงความรอนในทอเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนทรงกระบอกดวยการใสแผนปกสามเหลี่ยม
    @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2th I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
# การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต: โอท็อป จังหวัดลพบุรี
    @นนทรัฐ บำรุงเกียรติ วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2th I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
# การพัฒนากระบวนการเรียนรูทักษะการคํานวณทางสถิติ ผานการเขียนโปรแกรมจําลองทางคณิตศาสตร ดวยแบบฝกปฏิบัติ สําหรับนักศึกษาบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี
    @พีรญา เต่าทอง วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2th I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
# การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับชุดทดลอง Robo-PICA V2.0 กับ EV3 ของรายวิชาการเชื่อมตอคอมพิวเตอร   @ดร.สกุล คำนวนชัย
# ระบบจายน้ําอัตโนมัติ สําหรับแปลงผัก
    @กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2th I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
# การอบแหงพริกดวยเครื่องอบแหงแบบถังหมุน
    @ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2th I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
# การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรบ้านโรงช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
    @อิษฏ์ รานอก วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
# การจัดการสอนด้วยวิธีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในรายวิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
    @พีรญาเต่าทอง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


# Quality Perception towards Purchase Decision of Environment-Friendly Electric Appliance Products in Thailand
    @ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ 22-24 November 2016, RUNIRAC IV at Buriram Rajabhat University
# A Study of Air Temperature Reduction before Entering the Condenser by Condensed Water of Evaporator Passing through Heat Exchanger
    @ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร 22-24 November 2016, RUNIRAC IV at Buriram Rajabhat University
# Beetroot Juice Extraction Using Pulsed Electric Field Combined With Mechanical Pressing
    @ปพณ สะอาดยวง 29-30 November 2016, ICRAET at Hanoi, Vietnam
# Turbulent heat transfer and pressure loss in a square-duct heat exchanger with inclned-baffle inserts
    @ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ 13-16 December 2016, TSME ICOME 2016 at Duangtawan Hotel, Chiang Mai, Thailand
# Performance assessment in a heat exchanger tube fitted with perforated-rectangular-winglet tape inserts
    @โชติวุฒิ ประสพสุข 13-16 December 2016, TSME ICOME 2016 at Duangtawan Hotel, Chiang Mai, Thailand
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี