เข้าสู่ระบบ  
 
 


พ.ศ.2522 พัฒนามากจากหมวดวิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์หลักสูตร ป.กศ. สูง

พ.ศ.2523 เปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์ (ครุศาสตรบัณฑิต) ปริญญาตรี 2 ปี ภาคพิเศษ

พ.ศ.2528 เปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี 2 ปี ภาคปกติ

พ.ศ.2531 เปิดหลักสูตรเครื่องกล ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.ว.ท. เครื่องกล)

พ.ศ.2537 เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการผลิตและปริญญาตรี 2 ปี ในวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ขึ้นมาและเปิดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญาทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป. ในหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์

พ.ศ.2539 เริ่มผลิตปริญญาตรี 4 ปี ในหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ ซึ่งถือเป็นโปรแกรมที่เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตในภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์

พ.ศ.2541 เปิดเพิ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับหลังอนุปริญญา ภาค กศ.บป. และเปิดสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ.2543 เปิดสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับอนุปริญญาภาคปกติ

พ.ศ.2546 วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 ได้เริ่มโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ.2548 ได้รับการประกาศเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามกฏกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 กหน้า 15 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2548

พ.ศ.2549 กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศการแบ่งส่วนราชการในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นสำนักงานคณบดีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549

พ.ศ.2551 เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

พ.ศ.2557 เปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. - ต่อเนื่อง) ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป. และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 5 ปี ภาคปกติ

พ.ศ.2558 เปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี ระบบเทียบโอน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมระดับอนุปริญญาภาคปกติ และภาค กศ.บป. แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม และแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

พ.ศ.2559 เปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี ระบบเทียบโอน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาคปกติ

พ.ศ.2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เห็นชอบปิดดำเนินการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ.2562 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 4 ปี สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ โดยการพัฒนาปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา พ.ศ. 2557
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
38
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี