เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 


พ.ศ.2522 พัฒนามากจากหมวดวิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์หลักสูตร ป.กศ. สูง

พ.ศ.2523 เปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์ (ครุศาสตรบัณฑิต) ปริญญาตรี 2 ปี ภาคพิเศษ

พ.ศ.2528 เปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี 2 ปี ภาคปกติ

พ.ศ.2531 เปิดหลักสูตรเครื่องกล ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.ว.ท. เครื่องกล)

พ.ศ.2537 เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการผลิตและปริญญาตรี 2 ปี ในวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ขึ้นมาและเปิดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญาทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป. ในหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์

พ.ศ.2539 เริ่มผลิตปริญญาตรี 4 ปี ในหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ ซึ่งถือเป็นโปรแกรมที่เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตในภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์

พ.ศ.2541 เปิดเพิ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับหลังอนุปริญญา ภาค กศ.บป. และเปิดสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ.2543 เปิดสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับอนุปริญญาภาคปกติ

พ.ศ.2546 วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 ได้เริ่มโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ.2548 ได้รับการประกาศเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามกฏกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 กหน้า 15 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2548

พ.ศ.2549 กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศการแบ่งส่วนราชการในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นสำนักงานคณบดีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549

พ.ศ.2551 เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

พ.ศ.2557 เปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. - ต่อเนื่อง) ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป. และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 5 ปี ภาคปกติ

พ.ศ.2558 เปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี ระบบเทียบโอน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมระดับอนุปริญญาภาคปกติ และภาค กศ.บป. แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม และแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

พ.ศ.2559 เปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี ระบบเทียบโอน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาคปกติ
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี