กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ
# ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก กรณีศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี @ดร.สกุล คำนวนชัย
# การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง @อาจารย์สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ
# พฤติกรรมการเผาไหม้ของแกลบในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีครีบรูปตัววี @อาจารย์ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์
# พฤติกรรมทางความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อจัตุรัสที่ติดตั้งปีกบางขวางแนวการไหล @อาจารย์โชติวุฒิ ประสพสุข
# วงจรกรองความถี่เอนกประสงค์โหมดกระแสแบบทูโทมัสด้วย CCCFTA ตัวเดียว @ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
# วงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์บนพื้นฐานของหลักการอินทิเกรเตอร์แบบกลับเฟสและไม่กลับเฟส โดยใช้ไดมอนด์ทรานซิสเตอร์ @อาจารย์ธาดา คำแดง และ ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
# การหาทิศทางของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่โดยใช้ HTML5 สำหรับเทคโนโลยีเสมือนจริง @อาจารย์ปิยะพงษ์ แดงขำ
# ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายแม่พิมพ์และฝ่ายผลิตยางบริษัทผลิตยางในจังหวัดสระบุรี @อาจารย์พีรญา เต่าทอง และ อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์
# Guideling on Applying Heat Pump from Air Conditioning System @อาจารย์สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร
# การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มลพิษและภาวะมลพิษ @อาจารย์สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร
# การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดสมดุลของสายงานผลิตโดยวิธีของกิลบริดจ์และเวสเตอร์ @อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์
# การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพสำหรับบริษัทผู้ผลิตอาหารประเภทแป้ง @อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์
# การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกอ่างน้ำพุลวดลายปะการัง @อาจารย์อิษฏ์ รานอก
# การออกแบบเครื่องฝอกมะพร้าวน้ำหอมโดยใช้ใบมีดแกนตั้ง @อาจารย์โชติวุฒิ ประสพสุข
# การศึกษาเชิงทดลองของพฤติกรรมการเผาไหม้ของแกลบในเตาเผาฟลูอิไลซ์เบดที่มีครีบรูปตัววี @อาจารย์ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
9
Yesterday
52
This Month
601
Last Month
1,594
This Year
16,782
Last Year
1,434
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏลพบุรี