เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

# ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก กรณีศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
    @ดร.สกุล คำนวนชัย วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 5 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
# การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง
    @อาจารย์สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
# พฤติกรรมการเผาไหม้ของแกลบในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีครีบรูปตัววี
    @อาจารย์ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 (1st I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
# พฤติกรรมทางความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อจัตุรัสที่ติดตั้งปีกบางขวางแนวการไหล
    @อาจารย์โชติวุฒิ ประสพสุข วันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 (1st I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
# วงจรกรองความถี่เอนกประสงค์โหมดกระแสแบบทูโทมัสด้วย CCCFTA ตัวเดียว
    @ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 (1st I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
# วงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์บนพื้นฐานของหลักการอินทิเกรเตอร์แบบกลับเฟสและไม่กลับเฟส โดยใช้ไดมอนด์ทรานซิสเตอร์
    @อาจารย์ธาดา คำแดง และ ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 (1st I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
# การหาทิศทางของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่โดยใช้ HTML5 สำหรับเทคโนโลยีเสมือนจริง
    @อาจารย์ปิยะพงษ์ แดงขำ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 (1st I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
# ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายแม่พิมพ์และฝ่ายผลิตยางบริษัทผลิตยางในจังหวัดสระบุรี
    @อาจารย์พีรญา เต่าทอง และ อาจารย์วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล วันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 (1st I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
# Guideling on Applying Heat Pump from Air Conditioning System
    @อาจารย์สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มลพิษและภาวะมลพิษ
    @อาจารย์สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดสมดุลของสายงานผลิตโดยวิธีของกิลบริดจ์และเวสเตอร์
    @อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์ วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพสำหรับบริษัทผู้ผลิตอาหารประเภทแป้ง
    @อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์ วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกอ่างน้ำพุลวดลายปะการัง
    @อาจารย์อิษฏ์ รานอก วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# การออกแบบเครื่องฝอกมะพร้าวน้ำหอมโดยใช้ใบมีดแกนตั้ง
    @อาจารย์โชติวุฒิ ประสพสุข วันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 “อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน” ณ ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
# การศึกษาเชิงทดลองของพฤติกรรมการเผาไหม้ของแกลบในเตาเผาฟลูอิไลซ์เบดที่มีครีบรูปตัววี
    @อาจารย์ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 “อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน” ณ ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี