เข้าสู่ระบบ  
 
 

# ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก กรณีศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
    @ดร.สกุล คำนวนชัย วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 5 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
# การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง
    @อาจารย์สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
# พฤติกรรมการเผาไหม้ของแกลบในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีครีบรูปตัววี
    @อาจารย์ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 (1st I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
# พฤติกรรมทางความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อจัตุรัสที่ติดตั้งปีกบางขวางแนวการไหล
    @อาจารย์โชติวุฒิ ประสพสุข วันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 (1st I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
# วงจรกรองความถี่เอนกประสงค์โหมดกระแสแบบทูโทมัสด้วย CCCFTA ตัวเดียว
    @ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 (1st I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
# วงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์บนพื้นฐานของหลักการอินทิเกรเตอร์แบบกลับเฟสและไม่กลับเฟส โดยใช้ไดมอนด์ทรานซิสเตอร์
    @อาจารย์ธาดา คำแดง และ ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 (1st I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
# การหาทิศทางของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่โดยใช้ HTML5 สำหรับเทคโนโลยีเสมือนจริง
    @อาจารย์ปิยะพงษ์ แดงขำ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 (1st I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
# ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายแม่พิมพ์และฝ่ายผลิตยางบริษัทผลิตยางในจังหวัดสระบุรี
    @อาจารย์พีรญา เต่าทอง และ อาจารย์วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล วันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 (1st I-Tech Con) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
# Guideling on Applying Heat Pump from Air Conditioning System
    @อาจารย์สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มลพิษและภาวะมลพิษ
    @อาจารย์สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดสมดุลของสายงานผลิตโดยวิธีของกิลบริดจ์และเวสเตอร์
    @อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์ วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพสำหรับบริษัทผู้ผลิตอาหารประเภทแป้ง
    @อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์ วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกอ่างน้ำพุลวดลายปะการัง
    @อาจารย์อิษฏ์ รานอก วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
# การออกแบบเครื่องฝอกมะพร้าวน้ำหอมโดยใช้ใบมีดแกนตั้ง
    @อาจารย์โชติวุฒิ ประสพสุข วันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 “อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน” ณ ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
# การศึกษาเชิงทดลองของพฤติกรรมการเผาไหม้ของแกลบในเตาเผาฟลูอิไลซ์เบดที่มีครีบรูปตัววี
    @อาจารย์ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ วันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 “อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน” ณ ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
38
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี