เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

ชุดสาธิตการเปิดหนังสืออัตโนมัติสำหรับผู้พิการทางแขนควบคุมโดยพิแอลซี                                                                                                                                                                1
 TheDemonstration Of TheAutomatic Writing For The Disabled Arm Controlled By PLC
 วิภพ ใจแข็ง, ชัชชัย วรพัฒน์ และ จรัญ คนแรง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วงจรกรองความถี่เอนกประสงค์โหมดกระแสแบบทูโทมัสด้วย CCCFTA ตัวเดียว                                                                                                                                                            6
 A Current-mode Tow Thomas Universal Filter Employing Single CCCFTA
 ชิติสรรค์ วิชิโต, พุทธาวุฒิ ลีกุลธร, สมชาย ศรีสกุลเตียว และ ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การออกแบบสายอากาศช่องเปิดรูปแอลคู่สำหรับใช้งานโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย                                                                                                                                                         13
 Design of Double L-shaped Slot Antenna for WLAN Application
 เทพ เกื้อทวีกุล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การหาทิศทางของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่โดยใช้ HTML5 สำหรับเทคโนโลยีเสมือนจริง                                                                                                                                             19
 Direction Finding of Mobile Using HTML5 for Augmented Reality Technology
 ปิยะพงษ์ แดงขำ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พฤติกรรมการเผาไหม้ของแกลบในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีครีบรูปตัววี                                                                                                                                      24
 Combustion Behaviour of the Rice Husk in a Quadrate Fluidized-Bedcombustor with V-Shaped Ribs
 สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, สุริยา โชคเพิ่มพูน และ พงษ์เจต พรหมวงศ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชุมชนจากเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพกึ่งอัตโนมัติ กรณีศึกษาชุมชนวังกระแจะ                                                                                        32
 The militancy study of enterprise, fortility community from the efficiency development of a semi-automatically fertilizer mixing machine,
 Wang Krachae community cased study.
 วยากร อุดมโภชน์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ความต้องการสวัสดิการและการฝึกอบรมของอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล                                                             36
 The Welfare and Training Needs of Lecturers in Industrial Technology Faculty. Rajabhat University in Bangkok Metropolitan Region.
 อภิสิทธิ์ อุปกิจ, วิชัย แหวนเพชร, นัคกนก รักษาทรัพย์ และ กุสุมา พลาพรม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาปัญหาการก่อสร้างที่ขัดต่อกฎหมายควบคุมอาคารในพื้นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง                                                                                                             44
 The Problem in Construction which is Against Legislation controls building of Local Administration in Lumpang Province
 เจนศักดิ์ คชนิล, สมเจตน์ บุญชื่น, พงษ์ธร วิจิตรกูล, กณพ วัฒนา และ เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การปรับปรุงการทำงานในสายการประกอบอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณไฟ (HF-1000W) กรณีศึกษา: บริษัท พี อี เทคนิค จำกัด                                                                                          55
 Work Improvement of Flasher HF-1000W Production Line A Case Study: P.E. Technique Co., Ltd
 อลงกรณ์ เมืองไหว และ ธณิดา โขนงนุช


  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี