เข้าสู่ระบบ  
 
 


เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                         หน้า

ชุดสาธิตการเปิดหนังสืออัตโนมัติสำหรับผู้พิการทางแขนควบคุมโดยพิแอลซี                                                                                                                                                                1
 TheDemonstration Of TheAutomatic Writing For The Disabled Arm Controlled By PLC
 วิภพ ใจแข็ง, ชัชชัย วรพัฒน์ และ จรัญ คนแรง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วงจรกรองความถี่เอนกประสงค์โหมดกระแสแบบทูโทมัสด้วย CCCFTA ตัวเดียว                                                                                                                                                            6
 A Current-mode Tow Thomas Universal Filter Employing Single CCCFTA
 ชิติสรรค์ วิชิโต, พุทธาวุฒิ ลีกุลธร, สมชาย ศรีสกุลเตียว และ ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การออกแบบสายอากาศช่องเปิดรูปแอลคู่สำหรับใช้งานโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย                                                                                                                                                         13
 Design of Double L-shaped Slot Antenna for WLAN Application
 เทพ เกื้อทวีกุล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การหาทิศทางของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่โดยใช้ HTML5 สำหรับเทคโนโลยีเสมือนจริง                                                                                                                                             19
 Direction Finding of Mobile Using HTML5 for Augmented Reality Technology
 ปิยะพงษ์ แดงขำ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พฤติกรรมการเผาไหม้ของแกลบในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีครีบรูปตัววี                                                                                                                                      24
 Combustion Behaviour of the Rice Husk in a Quadrate Fluidized-Bedcombustor with V-Shaped Ribs
 สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, สุริยา โชคเพิ่มพูน และ พงษ์เจต พรหมวงศ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชุมชนจากเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพกึ่งอัตโนมัติ กรณีศึกษาชุมชนวังกระแจะ                                                                                        32
 The militancy study of enterprise, fortility community from the efficiency development of a semi-automatically fertilizer mixing machine,
 Wang Krachae community cased study.
 วยากร อุดมโภชน์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ความต้องการสวัสดิการและการฝึกอบรมของอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล                                                             36
 The Welfare and Training Needs of Lecturers in Industrial Technology Faculty. Rajabhat University in Bangkok Metropolitan Region.
 อภิสิทธิ์ อุปกิจ, วิชัย แหวนเพชร, นัคกนก รักษาทรัพย์ และ กุสุมา พลาพรม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาปัญหาการก่อสร้างที่ขัดต่อกฎหมายควบคุมอาคารในพื้นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง                                                                                                             44
 The Problem in Construction which is Against Legislation controls building of Local Administration in Lumpang Province
 เจนศักดิ์ คชนิล, สมเจตน์ บุญชื่น, พงษ์ธร วิจิตรกูล, กณพ วัฒนา และ เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การปรับปรุงการทำงานในสายการประกอบอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณไฟ (HF-1000W) กรณีศึกษา: บริษัท พี อี เทคนิค จำกัด                                                                                          55
 Work Improvement of Flasher HF-1000W Production Line A Case Study: P.E. Technique Co., Ltd
 อลงกรณ์ เมืองไหว และ ธณิดา โขนงนุช


  ดาวน์โหลดเล่มวารสาร I-TECH
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
34
Yesterday
42
This Month
179
Last Month
2,091
This Year
14,698
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี