เข้าสู่ระบบ  
 
 


 
 
 
Name :   lxbfYeaa lxbfYeaa
  lxbfYeaa lxbfYeaa
Faculty Position :   อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Executive Position :   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Office :   สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 20
Email :   testing@example.com
Tel :   555-666-0606
   
Educational Background :
2552 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยรังสิต
2542 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2531 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (ค.อ.บ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Research Interest :
-
Research :
1. สกุล คำนวนชัย (2558), “ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกกรณีศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ ” การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 5 , สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพฯ [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. สกุล คำนวนชัย (2559) , “การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดทดลอง Robo-PICA V2.0 กับ EV3 ของรายวิชาการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (The learning management in the 21st century using the problem-based learning with the Robo - PICA and the EV3 set for interface computers )” , การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. สกุล คำนวนชัย (2560), “ระบบคัดแยกสายพันธุ์เมล็ดข้าวเปลือกด้วยการประมวลผลภาพวิธีการ SURF กรณีศึกษาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี”, การประชุมวิชาการระชาติปัญญา-
ภิวัฒน์ ครั้งที่ 7, ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. skul Kamnuanchai (2560), “ Application of microcontroller with cellular network to monitor the temperature inside the Telecommunication exchange building”, The 21st International Computer Science and Engineering Conference 2017, at Bangkok. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books :
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา โปรแกรมภาษาจาวาเบื้องต้น 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. หนังสือ "การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์" สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ กรุงเทพ, 2557.
3. หนังสือ "คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ" สำนักพิมพ์ จิตรวัฒน์ กรุงเทพ, 2545.
Community Services :
1. วิทยากร อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักการจัดการ วันที่ 22 มิถุนายน 2556 ณ คณวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. วิทยากร อบรมการพัฒนาการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตอาหาร วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ลีโอ จ.สิงห์บุรี
3. คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมลำพอง 2
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และวันที่ 9 กันยายน 2556 ณ ห้องลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส
4. ให้ความรู้ การทำโครงงานของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี 2557
5. กรรมการตัดสินการอบรมและแข่งขันผลงานของ "Google Apps For Education" ระดับอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 4 วันที่ 24-25 มีนาคม 2558
    ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
6. วิทยากร โครงการอบรมแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559
    ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
7. คณะกรรมการดำเนินการจัดการ โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2559 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
    วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8. วิทยากร วิพากษ์ ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 13 สิงหาคม 2559
9. กรรมการตัดสินในงานมหกรรมหุ่นยนต์ Robotic Festival 2016 วันที่ 16 กันยายน 2559 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.ขอนแก่น
10. ผู้ประเมินบทความวิจัยประชุม ของการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 6-11 ตุลาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11. ประธานที่ประชุม การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12. ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาเสนอแนะวิชาการ การเลื่อนตำแหน่งของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีให้กับ นางรสิกาญจน์ กล่ำเพียร ผลงานทางวิชาการ รายวิชา งานพื้นฐานวงจร
      อิเล็กทรอนิกส์
13. ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้กับ นายศุภกิจ แดงสิีดา เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้อินเตอร์เน็ต
14. ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้กับ นายสันติชัย พรมทับ เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการงานเครื่องมือกลเบื้องต้น
15. ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้กับ นายวิจิตกร คำรัตน์ เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องงานไม้
16. ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้กับ นายณรงค์ องอาจ เรื่องงานวัดและตรวจสอบ
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2560 - 2561
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
13
Yesterday
135
This Month
199
Last Month
3,151
This Year
25,481
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
lxbfYeaa lxbfYeaa