เข้าสู่ระบบ  
 
 


 
 
 
Name :   lxbfYeaa lxbfYeaa
  lxbfYeaa lxbfYeaa
Faculty Position :   อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Executive Position :   หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Office :   ห้องพักอาจารย์ ชั้น 9 อาคาร 20
Email :   testing@example.com
Tel :   555-666-0606
   
Educational Background :
2561 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (วศ.ด.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2549 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (วศ.ม.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2538 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (วศ.บ.) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์
Research Interest :
-
Research :
1. Papol Sardyoung (2557), “ A Wireless Sensor System for Continuous Monitoring of Particulate Air Pollution”, at Tokyo Japan. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Papol Sardyoung (2559), “ Beetroot Juice Extraction Using Pulsed Electric Field Combined With Mechanical Pressing”, 94th International Conference on Recent Advances in Engineering and Technology (ICRAET), at Hanoi, Vietnam. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Papol Sardyoung (2559), Laboratory-Scale Pulsed Electric Field System for Inactivating Microorganisms in Orange Juice
International Conference on Engineering & Technology, Computer, Basic & Applied Sciences, Singapore, (2016)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. ปพณ สะอาดยวง (2559), "การออกแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงพัลส์สำหรับการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเหลวด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์" , การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Papol Sardyoung (2561), ISER 375th International Conference on Science, Technology, Engineering and Management, Tokyo, Japan, (2018)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. สถิตย์พร เกตุสกุล, ไชยวัฒน์ ทองช้อย และปพณ สะอาดยวง (2560), “การเปรียบเทียบสมรรถนะเทคนิคการพีดับบลิวเอ็มแบบเลื่อนระดับหลายแคเรียร์แต่ละประเภทสำหรับอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดไดโอดแคลมป์”, งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 EENET 2017 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books :
-
Community Services :
review paper International Journal 2 paper
1. "Design of a Dual-stator Wound-field Flux Switching" for Journal of the Chiness Institute of Engineers.
2. "A NEW ASYMMETRICAL DUAL SOURCE MULTILEVEL INVERTER TOPOLOGY WITH REDUCED POWER SWITCHES" for Journal of the Chiness Institute of Engineers.
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
10
Yesterday
108
This Month
2,588
Last Month
3,139
This Year
24,719
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
lxbfYeaa lxbfYeaa