เข้าสู่ระบบ  
 
 


 
 
 
Name :   lxbfYeaa lxbfYeaa
  lxbfYeaa lxbfYeaa
Faculty Position :   อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Executive Position :   -
Office :   ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคาร 14
Email :   testing@example.com
Tel :   555-666-0606
   
Educational Background :
2560 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ด.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2550 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2546 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Research Interest :
1. การพัฒนาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบดบแห้งโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
3. การจำลองพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนในท่อกลมที่มีตัวสร้างความปั่นป่วนภายใน
Research :
1. วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง (2557), “การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของท่อกลมด้วยการใส่ครีบรูปตัววี (Study Behavior Heat transfer in a tube with V-ribs insert)”,การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่ประเทศไทย ครั้งที่ 28 , ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบัง กรุงเทพมหานคร [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Witool Chingtuaythong (2557), “ A Study of Heat Transfer Enhancement by using Triangular V-ribs in Round Tube”, The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering , at The Empress Chiang mai. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Chotiwut Prasopsuk, Witool Chingtuaythong and Pongjet Promvonge (2557), “ A Study of Heat Transfer Enhancement by using Triangular V-ribs in Round Tube”, The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, at The Empress Chiang Mai [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Sirisawat Juengjaroennirachon, Taveewat Suparos, Witool Chingtuaythong and Panuwat Hoonpong (2558), “Guideline on Applying Heat Pump from Air Conditioning System” , การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 , at King Mongkut’s University of Technology Thonburi Bangkok [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. ธงชัย หรนพ, โชติวุฒิ ประสพสุข และวิทูรย์ ชิงถ้วยทอง (2558), “การออกแบบเครื่องปอกมะพร้าวน้ำหอมโดยใช้ใบมีดแกนตั้ง (coconut peeler by using blade in vertical axis)” , การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 “อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน” (The Future of Development toward Stability , Prosperoty and Sustainability in ASEAN Comunity) , ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ และวิทูรย์ ชิงถ้วยทอง (2559), “การจัดการเรียนรู้ในแบบองค์รวม ของรายวิชากลศาสตร์ของไหล(Holistic Learning Activityfor Fluid Mechanics Class )” , การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 “วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม” , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคารศรีอยุธยา [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร, ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง และทวีวัฒน์ สุภารส (2559), “การศึกษาการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยความร้อนทิ้งคืนกลับจากระบบปรับอากาศ (A Study of Drying of Agricultural Products using Waste Heat Recovery from Air Conditioning System)” , การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ , ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. โชติวุฒิ ประสพสุข, วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง และศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ (2559), “การศึกษาความร้อนในห้องเผาไหม้ของเตาเผาแบบไซโคลนกรณีเพิ่มอากาศทุติยภูมิที่ผนังเตา (A study foe Heat in the Combustion of the Cyclone Furnance with Increased the Tertiary In a Furnance Wall)” , การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อนพัฒนาท้องถิ่น” , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. สมมาตร สุบรรณพงษ์ และวิทูรย์ ชิงถ้วยทอง (2559), “การอบกากมันสําปะหลังดวยเครื่องอบแหงแบบถังหมุน ( Baking cassava pulpwith the drumdryer )” , การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง (2559) , “การอบแหงพริกดวยเครื่องอบแหงแบบถังหมุน ( Peppers drying process using rotary drum dryer )” , การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Chotiwut Prasopsuk, Witool Chingtuaythong, Chitakorn Khanoknaiyakarn, Sompol Skullong and Pongjet Promvonge (2559), “ Performance assessment in a heat exchanger tube fitted with perforated-rectangular-winglet tape inserts”, The 7th TSME-International Conference on Mechanical Engineering 2016, at Duangtawan Hotel, Chiang Mai [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. สุริยา โชคเพิ่มพูน, วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง, พงษ์เจต พรหมวงศ์ และโชติวุฒิ ประสพสุข (2560), "การเพิ่มสมรรถนะความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีแหวนรูปตัววีแบบไม่เต็มความยาว (THERMAL PERFORMANCE ENHANCEMENT IN A HEAT EXCHANGER TUBE FITTED WITH SHORT-LENGTH V-SHAPE RINGS)" , การประชุมวิชาการ เรื่อง การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 16, ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. โชติวุฒิ ประสพสุข, วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง, พงษ์เจต พรหมวงศ์, สุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์ และสมพล สกุลหลง (2560), “การถ่ายเทความร้อนและความเสียดทานในท่ออุ่นอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งปีกโค้งบนแผ่นดูดซับความร้อน”, การประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, ณ โรงแรมเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. นรินทร์ กุลนภาดล, พงษ์เจต พรหมวงศ์ และวิทูรย์ ชิงถ้วยทอง (2560), “การศึกษาการพาความร้อนในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการใส่วงแหวน 5 เหลี่ยม”, การประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. สถิตย์พร เกตุสกุล, สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ, กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต และวิทูรย์ ชิงถ้วยทอง (2561), "การศึกษาอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ด้วยเทคนิค SPWM ที่การฉีดฮาร์มอนิกลำดับที่ 3 ในสัญญาณอ้างอิง (A study of five level flying-Capacitor inverter base on Sinusoidal PWM and Third Harmonic Injected PWM reference signal)" , การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7, ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. สมมาตร สุบรรณพงษ์, วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง และจารุมาศ รักทองหล่อ (2561), "การอบแห้งพริกด้วยความร้อนจากเตาเผาแกลบดำที่มีวงแหวนวอร์เทคภายใน (Drying Chili with Waste Heat from Black Rice Husk Furnace with the Internal Vortex Ring)" , การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. บัญชา ล้ำเลิศ, สุริยา โชคเพิ่มพูน, พงษ์เจต พรหมวงศ์, พงษ์ศักดิ์ คำมูล, พิทักษ์ พร้อมไธสง และวิทูรย์ ชิงถ้วยทอง (2561), "อิทธิพลของระยะพิตต์ของวงแหวนข้าวหลามตัด-วงรีที่มีต่อสมรรถนะทางความร้อนพฤติกรรมการไหลภายในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Effect of the pitch length of diamond-oval rings on thermal performance and fluid flow behavior in a heat exchanger)" , การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. นรินทร์ กุลนภาดล, สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, สุริยา โชคเพิ่มพูน, พงษ์เจต พรหมวงศ์, วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง และ โชติวุฒิ ประสพสุข (2561), "การศึกษาเชิงทดลองถึงอิทธิพลของวงแหวนข้าวหลามตัด-วงรี ภายในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีต่อคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและพฤติกรรมการไหล (Experimental investigation of influent of the diamond-oval rings in a heat exchanger on heat transfer characteristics and fluid flow behavior)" , การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย คร้้งที่ 32, ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. วิจิตกร คำรัตน์ และ วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง (2561), "การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต เรื่องงานกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ (Learning Management by Demonstration Technique on Milling with Automatic Milling Machine)" , การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ราชภัฏวิจัย คร้้งที่ 5, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books :
-
Community Services :
-
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
13
Yesterday
108
This Month
2,588
Last Month
3,139
This Year
24,719
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
lxbfYeaa lxbfYeaa