เข้าสู่ระบบ  
 
 


 
 
 
Name :   lxbfYeaa lxbfYeaa
  lxbfYeaa lxbfYeaa
Faculty Position :   อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Executive Position :   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Office :   สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 20
Email :   testing@example.com
Tel :   555-666-0606
   
Educational Background :
2552 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (วท.ด.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ (วท.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2541 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (วท.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Research Interest :
-
Research :
1. Withaya Panpa (2556), “Effects of Diatomite and Glass Cullet in the Waste-based Gypsum Building Materials, Key Engineering Materials Vol.545, Switzerland [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Withaya Panpa (2556), “PHOTOCATALYTIC ACTIVITIES OF TITANIUM DIOXIDE BLENDED WHITE CEMENT COATED ON SUBSTRATE” , Pure and Applied Chemistry International Conference 2013 , at Chulalongkorn University Bangkok. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books :
-
Community Services :
-
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
16
Yesterday
135
This Month
199
Last Month
3,151
This Year
25,481
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
lxbfYeaa lxbfYeaa