เข้าสู่ระบบ  
 
 


 
 
 
Name :   lxbfYeaa lxbfYeaa
  lxbfYeaa lxbfYeaa
Faculty Position :   อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
Executive Position :   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Office :   สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 20
Email :   testing@example.com
Tel :   555-666-0606
   
Educational Background :
2556 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2552 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (อส.บ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Research Interest :
Vortex/ Swirl flow in a heat exchanger tube Thermo-fluid and CFD
Research :
1. ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ (2557), “การศึกษาเชิงทดลองคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อจัตุรัสด้วยการใส่ครีบเอียงทำมุม (Experimental Study on Heat Transfer Characteristics in a Square-Duct Heat Exchanger Inserted with Angle-Ribbed)”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 , ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบัง กรุงเทพมหานคร [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Panuwat Hoonpong (2557), “Effects of Inclined Baffles on Thermal Characteristics in a Square duct” , The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, at The Empress Chiang mai.[คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Supattarachai Suwannapan, Suriya Chokphoemphun, Panuwat Hoonpong and Pongiet Promvonge (2557), “Thermal Performance Enhancement in a Heat Exchanger Square-Duct Witch V-Shaped Fins” , The 7th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being, at Nakhon Payhom – Phetchaburi. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, สุริยา โชคเพิ่มพูน และพงษ์เจต พรหมวงศ์ (2558), “พฤติกรรมการเผาไหม้ของแกลบในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีครีบรูปตัววี
(COMBUSTION BEHAVIOUR OF THE RICE HUSK IN A QUADRATE FLUIDIZEDBEDCOMBUSTOR
WITH V-SHAPED RIBS)” , การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1, ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
[คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, สมพล สกุลหลง, ชินรักษ์ เธียรพงษ์ และพงษ์เจต พรหมวงศ์ (2558), “การศึกษาเชิงทดลองของพฤติกรรมการเผาไหม้ของแกลบในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดที่มีครีบรูปตัววี(Experimental study on combustion behaviors of the rice husk in a fludized-bed combustor with V-shaped ribs)” , การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 “อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน” (The Future of Development toward Stability , Prosperoty and Sustainability in ASEAN Comunity) , ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ และวิทูรย์ ชิงถ้วยทอง (2559), “การจัดการเรียนรู้ในแบบองค์รวม ของรายวิฃากลศาสตร์ของไหล(Holistic Learning Activityfor Fluid Mechanics Class )” , การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 “วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม” , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคารศรีอยุธยา [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.ิ สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร, ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง และทวีวัฒน์ สุภารส (2559), “การศึกษาการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยความร้อนทิ้งคืนกลับจากระบบปรับอากาศ (A Study of Drying of Agricultural Products using Waste Heat Recovery from Air Conditioning System)” , การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ , ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, ธาดา คำแดง และสมมาตร สุบรรณพงษ์ (2559), “เครื่องสับเปลือกมะพร้าวเพื่อใช้เป็นวัสดุปลูกพืช (Coconut Shell Cracking Machine for Making Substrate Culture)” , การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อนพัฒนาท้องถิ่น” , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ (2559), "ลักษณะการไหลและสมรรถนะเชิงความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ทรงกระบอกด้วยการใส่แผ่นปีกสามเหลี่ยม ( Flow characteristics and thermal performance in cylindrical-tube heat exchanger with delta-winglet tape inserts )” , การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Narin Koolanpadol, Panuwat Hoonpong, Sompol Skullong, Pongsak Kammmul and Pongjet Promvonge (2559), “ Turbulent heat transfer and pressure loss in a square-duct heat exchanger with inclned-baffle inserts”, The 7th TSME-International Conference on Mechanical Engineering 2016, at Duangtawan Hotel, Chiang Mai. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, ธีรพัฒน์ ชมภูคำ, ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, สมพล สกุลหลง และพงษ์เจต พรหมวงศ์ (2560), “ การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยตัวสร้างการไหลหมุนควงแบบแผ่นปีกพรุน”, การประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 16, ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ (2560), “การเพิ่มสมรรถนะเชิงความร้อนของท่อแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยอุปกรณ์สร้างการไหนหมุนควงตามแนวแกน”, การประชุมทาวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 E-NETT 13th, ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ (2560), “พฤติกรรมความร้อนในท่อกลมที่มีการติดตั้งแผ่นปีกสี่เหลี่ยม”, การประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ (2561), “การพาความร้อนแบบปั่นป่วนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยตัวสร้างการไหลแบบวอร์เท็กซ์ชนิดปีกสามเหลี่ยมเจาะรู”, การประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 17, ณ ลำปางรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, พงษ์เจต พรหมวงศ์ และสมพล สกุลหลง (2561), "การเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนภายในช่องสีเหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้ครีบรูปตัววี 60 องศา (Heat Transfer Enhancement in a Rectangular Channel with 60 ํ V-Shaped Ribs)" , การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. โชติวุฒิ ประสพสุข และภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ (2561), "การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดทานตะวันขนาดกลางสำหรับชุมชน (Development of Sunflower Seed Separating Machine)" , การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ (2561), "การประเมินสมรรถนะเชิงความร้อนของเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งตัวสร้างการไหลแบบวอร์เท็กซ์ชนิดแผ่นกั้นเอียง (Thermal performance evaluation of solar air heater fitted with inclined-baffle vortex generators)" , การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32, ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books :
-
Community Services :
วิทยากรเครื่องกวนยาหม่อง
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
10
Yesterday
108
This Month
2,588
Last Month
3,139
This Year
24,719
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
lxbfYeaa lxbfYeaa