เข้าสู่ระบบ  
 
 


 
 
 
Name :   lxbfYeaa lxbfYeaa
  lxbfYeaa lxbfYeaa
Faculty Position :   อาจารย์แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Executive Position :   หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Office :   ห้องพักอาจารย์ ชั้น 7 อาคาร 20
Email :   testing@example.com
Tel :   555-666-0606
   
Educational Background :
2552 สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม (ค.อ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2549 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Research Interest :
-
Research :
1. พีรญา เต่าทอง (2558) , "ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายแม่พิมพ์และฝ่ายผลิตยาง บริษัทผลิตยางในจังหวัดสระบุรี (The job motivatiom for staffs in the mold department and rubber production department, Rubber production company in Sarburi province)” , การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 , ณ อาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 27) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. เบญจพร บุญสยมภู, พีรญา เต่าทอง และนนทรัฐ บำรุงเกียรติ (2559) , “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทักษะการคํานวณทางสถิติผานการเขียนโปรแกรมจำลองทางคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ( The Development of Statistical Calculation Skill via Mathematical Model Programming Practice for Human Resource Administrator’s Students of Thepsatri Rajabhat University, Bangrachan Campus, Singburi)” , การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. พีรญา เต่าทอง (2559) , “การจัดการสอนด้วยวิธีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในรายวิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ( Teaching Management by Internet Information Searching Method in Engineering Economics Subject)” , การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6 (The 6th STOU National Research Conference) , ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. ลลิลธร มะระกานนท์ และพีรญา เต่าทอง (2560), “การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา โรงงานผลิตขนมปังกระเทียมขนาดย่อม”, การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2560 IE Network 2017, ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. กีรติ ทรัพยากร, วชิระพงษ์ ทองสัมฤทธิ์, เชาว์วัศ เสาร์สุข และพีรญา เต่าทอง (2560), "ความพึงพอใจขอสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัทไซโก้ อินสทรูเม้น (ประเทศไทย) จำกัด (Members' Satisfaction towards the Employee Provident Funds of the Seiko Instruments (thailand) Ltd.)" , การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 "เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน", ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. ธาดา อ่อนศรี, ทวีศักดิ์ ประกอบดี และพีรญา เต่าทอง (2561), “การศึกษาทัศนคติด้านความปลอดภัยของพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (The Study on Attitude toward the Safety of Labors in the Factory was Located in Tha-Wung, Lopburi)” , การประชุมงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่10 (10th ECTI-CARD 2018), จังหวัดพิษณุโลก [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books :
-
Community Services :
-
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
18
Yesterday
135
This Month
199
Last Month
3,151
This Year
25,481
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
lxbfYeaa lxbfYeaa