เข้าสู่ระบบ  
 
 


 
 
 
Name :   lxbfYeaa lxbfYeaa
  lxbfYeaa lxbfYeaa
Faculty Position :   อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
Executive Position :   -
Office :   ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 อาคาร 14
Email :   testing@example.com
Tel :   555-666-0606
   
Educational Background :
2556 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2551 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Research Interest :
-
Research :
1. วิจัยการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลภายในเตาฟลูอิไดซ์ [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Witoon Chingtuaythong, Chotiwut Prasopsuk and Pongget Promvonge (2557), “ A Study of Heat Transfer Enhancement by using Triangular V-ribs in Round Tube”, The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, at The Empress Chiang Mai. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง, โชติวุฒิ ประสพสุข และพงษ์เจต พรหมวงศ์ (2557), "การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของท่อกลมด้วยการใส่ครีบรูปตัววี (Study Behavior Heat transfer in a tube with V-ribs insert)" , การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, จังหวัดขอนแก่น [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. สุริยา โชคเพิ่มพูน, สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, โชติวุฒิ ประสพสุข และพงษ์เจต พรหมวงศ์ (2558), “พฤติกรรมทางความรอนในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนชนิดทอจัตุรัส
ที่ติดตั้งปกบางขวางแนวการไหล (Thermal Characteristics in a Square-Duct Heat Exchanger with Winglets
Placed in Central Core Flow)”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 , ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร
[คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร, โชติวุฒิ ประสพสุข และสกล นันทศรีวิวัฒน์ (2558), “การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง มลพิษและภาวะมลพิษ (The Creation of Computer Assisted Instruction on Pollution and Contamination)” , การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. ธงชัย หรนพ, โชติวุฒิ ประสพสุข และวิทูรย์ ชิงถ้วยทอง (2558), “การออกแบบเครื่องปอกมะพร้าวน้ำหอมโดยใช้ใบมีดแกนตั้ง (coconut peeler by using blade in vertical axis)” , การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 “อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน” (The Future of Development toward Stability , Prosperoty and Sustainability in ASEAN Comunity) , ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร, โชติวุฒิ ประสพสุข และสกล นันทศรีวิวัฒน์ (2559) , "การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม (The Creation of Computer Assisted Instruction on Industrial Pollution )” , การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. โชติวุฒิ ประสพสุข และสุชาติ พันธ์พรหม (2559), “การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต เรื่องมุมมองภาพสามมิติ (Finding achievement by teaching demonstration the view of threedimensional )” , การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. โชติวุฒิ ประสพสุข (2559), “การศึกษาความร้อนในห้องเผาไหม้ของเตาเผาแบบไซโคลนกรณีเพิ่มอากาศทุติยภูมิที่ผนังเตา (A study foe Heat in the Combustion of the Cyclone Furnance with Increased the Tertiary In a Furnance Wall)” , การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อนพัฒนาท้องถิ่น” , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Chotiwut Prasopsuk (2559), “ Performance assessment in a heat exchanger tube fitted with perforated-rectangular-winglet tape inserts”, The 7th TSME-International Conference on Mechanical Engineering 2016, at Duangtawan Hotel, Chiang Mai. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. สุริยา โชคเพิ่มพูน, วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง พงษ์เจต พรหมวงศ์ และโชติวุฒิ ประสพสุข (2560), "การเพิ่มสมรรถนะความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีแหวนรูปตัววีแบบไม่เต็มความยาว", การประชุมวิชาการ เรื่อง การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 16, ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ (2560), “การเพิ่มสมรรถนะเชิงความร้อนของท่อแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยอุปกรณ์สร้างการไหนหมุนควงตามแนวแกน”, การประชุมทาวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 E-NETT 13th, ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. โชติวุฒิ ประสพสุข (2560), "การถ่ายเทความร้อนและความเสียดทานในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งปีกโค้งบนแผ่นดูดซับความร้อน (Heat transfer and friction in solar air heater duct with curved-winglet roughness on abosrber plate)" , การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. โชติวุฒิ ประสพสุข และภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ (2561), "การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดทานตะวันขนาดกลางสำหรับชุมชน (Development of Sunflower Seed Separating Machine)" , การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books :
-
Community Services :
-
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
12
Yesterday
108
This Month
2,588
Last Month
3,139
This Year
24,719
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
lxbfYeaa lxbfYeaa