เข้าสู่ระบบ  
 
 


 
 
 
Name :   lxbfYeaa lxbfYeaa
  lxbfYeaa lxbfYeaa
Faculty Position :   อาจารย์แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Executive Position :   หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Office :   ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 อาคาร 20
Email :   testing@example.com
Tel :   555-666-0606
   
Educational Background :
2551 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา (ศ.ม.) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2545 สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา (ศ.บ.) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่
Research Interest :
-
Research :
1. อิษฏ์ รานอก (2558) , “การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกอ่างน้ำพุลวดลายปะการัง (Ceramic Designs Based on Corals’Natural Designs for the Production of Ornamental Fountains)” , สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. อิษฏ์ รานอก (2559) , “การผลิตเตาดินเผาชีวมวลโดยใช้ดินท้องถิ่นเผื่อใช้ในครัวเรือนกรณีศึกษา : ชุมชนดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (Production of Biomass Kiln from Local Clay for Using in Household Case Study at Dongplub Community, Banrnee District, Lopburi Province)” , การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. อิษฏ์ รานอก (2559) , “การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรบ้านโรงช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ( The Developing of Herbal Soap Product Packaging of Baan Rong Chang Singburi)” , โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4” (กลุ่มงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม) , ณ บ้านโรงช้าง จังหวัดสิงห์บุรี [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books :
-
Community Services :
1. วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการพ่นทรายบนผลิตภัณฑ์ เซรามิก กระจก โลหะ และแก้ว" ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 กันยายน 2553
2. วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการพ่นทรายบนผลิตภัณฑ์ เซรามิก กระจก โลหะ และแก้ว" ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ธันวาคม 2554
3. วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2555
4. วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการพ่นทรายบนผลิตภัณฑ์ เซรามิก กระจก โลหะ และแก้ว" ครั้งที่ 3 วันที่ 1-2 มีนาคม 2556
5. วิทยากร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบ วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559
6. วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ วันที่ 14-16 มิถุนายน 2560
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
12
Yesterday
135
This Month
199
Last Month
3,151
This Year
25,481
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
lxbfYeaa lxbfYeaa