เข้าสู่ระบบ  
 
 


 
 
 
Name :   lxbfYeaa lxbfYeaa
  lxbfYeaa lxbfYeaa
Faculty Position :   อาจารย์แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Executive Position :   -
Office :   ห้องพักอาจารย์ ชั้น 7 อาคาร 20
Email :   testing@example.com
Tel :   555-666-0606
   
Educational Background :
2559 สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (ปร.ด.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2550 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (อส.ม.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2548 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (วศ.บ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร
Research Interest :
1. การจัดการคุณภาพ (Quality Management)
      2. การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน (Production and Operation Management)
Research :
1. ลลิลธร มะระกานนท์ (2558) , "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน เรื่อง การจัดสมดุลของสายงานผลิตโดยวิธีกิลบริดจ์และเวสเตอร์ (The Development of Computer Assisted Instruction on Line Balancing of Kilbridge and Wester's Method)” , การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. สาธิต ด้วงนคร, ทาริกา ธนิตกุล, อรษา อินทร์วงษ์ และลลิลธร มะระกานนท์ (2558) , "การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพสำหรับบริษัทผู้ผลิตอาหารประเภทแป้ง (Software Development of Database System for the Quality System’s Documentation for Starchy Foods Manufacturer)” , การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. อัศวกรณ์ สามาลย์, ธนภัทร นรการ, ดิเรกฤทธ์ เต็มหัตถ์, ลลิลธร มะระกานนท์และสิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร (2559), "การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้สำหรับกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ (Risk Assessment using Fault Tree Analysis for Wooden Furniture Process)” , มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. ลลิลธร มะระกานนท์ (2559), “การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพในการพัฒนาซอฟแวร์ต้นแบบ เพื่อการพยากรณ์ปริมาณความต้องการสินค้าสำหรับบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก (Application of Quality Function Deployment Technique for Development of a Prototype Software for Demand Forecasting for Plastic Packaging Manufacturer )” , การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ , ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Lalinthorn Marakanon (2559) “Quality Perception towards Purchase Decision of Environment- Friendly Electric Appliance Products in Thailand ” , ORAL PRESENTATION : HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES ( RUNIRAC IV) , at Buriram Rajabhat University.[คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. ลลิลธร มะระกานนท์ และพีรญา เต่าทอง (2560), “การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา โรงงานผลิตขนมปังกระเทียมขนาดย่อม”, การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2560 IE Network 2017, ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. ลลิลธร มะระกานนท์ (2560), “การพัฒนาระบบช่วยเหลือการตัดสินใจในการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาของปริมาณ ความต้องการสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทำด้วยไม้”, การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-CARD 2017, ณ โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จังหวัดเลย [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. ลลิลธร มะระกานนท์ (2560), “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี”, งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพและกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการขนส่งชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. ลลิลธร มะระกานนท์ (2562), “ตัวแบบการพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์นมบรรจุขวดที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม”, การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2562, ณ โรงแรมวินทรีซิตี้รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books :
-
Community Services :
1. วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคด้านการจัดการอุตสาหกรรม
2. วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
12
Yesterday
108
This Month
2,588
Last Month
3,139
This Year
24,719
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
lxbfYeaa lxbfYeaa